Home Икономика ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ ПДФ Печат Е-мейл

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ 

 • Източници на информация за анализа.
  • Основни източници- годишен финансов отчет (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, приложенията, амортизацията и счетоводната политика). Счетоводни регистри, първични и вторични счетоводни документи и счетоводни справки.
  • Други източници:

-вътрешни- счетоводна политина на фирмата, доклад на експерт-счетоводител.

-външни;

 • Същност на анализа.

Процес на избор, съпоставяне и оценяване на финансовата информация.

 • Видове анализ:
  • Статичен- обхваща дейността на фирмата, отразена в счетоводния отчет през последния отчетен период;
  • Динамичен анализ- изследва миналото и бъдещото развитие на фирмата;
 • Подходи на финансов анализ.
  • Прегрупиране на финансовите статии;
  • Анализ на структурата на актива и пасива на баланса;
  • Съотнасяне между групировки от статии на актива и пасива;
  • Сравнение между получените резултати и използваните капитали;
 • Основни направления на анализа.
  • Анализ на ликвидността;
  • Анализ на рентабилността;
  • Анализ на финансовата автономност;
  • Други направления
 • Потребители на информацията от анализа.
  • Вътрешни-управленски органи;
  • Външни:

-акционерите;

-съдружниците;

-персонала на фирмата;

-потенциални акционери или съдружници;

-банки и други кредитни институции;

-държавни органи;

 • База за сравнение на показателите.
  • Общи нормативи установени при пазарната икономика;
  • С показатели за предходен отчетен период;
  • С показатели на други фирми със сродна дейност;
  • С нормативи отразяващи спецификата на дейността на фирмата;
 • Роля на анализа.
  • За осъвършенстване на управлението на фирмата;
  • Установяване на оптимални стойности на продажбите;
  • Вземане на решения за покупки или продажби на акции и други ценни книжа;
  • Изследване на фирмата-конкурент на базата на управление, платежоспособност, рентабилност;

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG