Home Икономика Задължително осигуряване за безработица и професионална квалификация

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Задължително осигуряване за безработица и професионална квалификация ПДФ Печат Е-мейл

1.  Същност - осигуряването за БПК се регламентира със закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта. Институционално безработицата у нас се управлява от службата по заетостта, като към нея се създава фонд „Безработица”. От него се финансират както активните така и пасивните мерки за борба с безработицата.

-    Пасивните – тук спадат изплащания на обезщетения и помощи

-    Активните – организиране на курсове за начална квалификация, преквалификация и други.

2.  Средствата във фонд „Безработица” :

Парите от фонда се формират от задължителните осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции, целеви дарения и при недостиг от бюджета чрез временни безлихвени заеми от другите фондове към НОИ. Размерът на осигурителната вноска по сега действащото законодателство е 3%. Общественото осигуряване при безработица се изразява в 2 вида плащания, обезщетения и помощи, към тях може да се прибави и социалното подпомагане, въпреки, че то не се финансира от фонд „Безработица”.

3.  Обезщетения

3.1 Получател на обезщетенията за безработица - е безработно лице, останало без работа не по негова вина поради прекратяване на трудовото правоотношение, по което е работил

3.2 Предпоставки за обезщетени

-    Безработния трябва да е работил и да има определен осигурителен стаж;

-    Работата трябва да е била по трудово правоотношение;

-    Необходимия трудов стаж е трябвало да е придобит през определен период време.

3.3 Право на парично обезщетение – имат лицата, за които са внесени дължими осигурителни вноски за всички осигурителни рискове, най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването, и които:

-    Имат регистрация, като безработни в бюрата по труда;

-    Нямат отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;

-    Не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване.

3.4 Определяне на размера на обезщетението – основа е средно месечния осигурителен доход (СМОД) през последните 9 месеца преди прекратяване на трудовото правоотношение, върху което са правени или се дължат осигурителни вноски за фонд „Безработица”. СМОД има максимален и минимален размер. Той се изчислява по следният начин:

СДБТВ=брутното трудово възнаграждение за предходните 9 месецаброя на отработените дни от лицето

СМБТВ=СДБТВ*броя на съвкупните работни дни9

СМБТВ се ограничава до СМОД.

Размерът на обезщетението за безработица се определя в % от СМОД на безработния преди прекратяване на трудовото му правоотношение. Коефициентът за определяне на обезщетението е 0.6 (60%) от СМОД. Ежегодно със закон се определя минималния и максималния размер на обезщетението, като за 2007г. те са съответно 90 и 180 лв.

3.5 Срок за получаване на обезщетението – то се поучава ежемесечно за определен период от време. То не се изплаща за целия период на безработицата, за да се стимулира търсенето на работа. По действащата нормативна уредба за 2007г. преодължителността на периода не зависи от възрастта или пола на лицето. Срокът за получаване на обезщетението се определя само от общия трудов стаж на лицето и е в следните размери:

- 4 месеца – Осигурителен стаж до 3 години

- 6 месеца – Осигурителен стаж до 3 до 5  години

- 8 месеца – Осигурителен стаж до 5 до 10  години

- 9 месеца – Осигурителен стаж до 10 до 15  години

- 10 месеца – Осигурителен стаж до 15 до 20  години

- 11 месеца – Осигурителен стаж до 20 до 25  години

- 12 месеца – Осигурителен стаж над 25  години

Паричното обезщетение за трайна безработица е в минимален размер определен със закон за бюджета на ДОО за съответната година. Паричните обезщетения не се облагат, като доход по ЗДДФЛ. Времето, през което лицето получава парично обезщетение се признава за трудов стаж. През този период лицето се осигурява за пенсия и здравно осигуряване за сметка на фонд „Безработица”.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG