Home Икономика СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА ПДФ Печат Е-мейл

СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА

Намирането на подходящите източници на финансови средства, инвестирането на тези средства в активи, получаването на съответните парични приходи от продажба на продукти и услуги и реализирането на финансовия резултат, са стандартни елементи на финансите на фирмата.

2.1. Източници за финансиране на активите на фирмата

В зависимост от произхода на средствата, източниците за финансиране на активите на фирмите са собствени и външни.

2.1.1. Собствени източници

Собствените източници на фирмата за финансиране на активите й са:

-          собственият капитал на фирмата;

-          амортизационните отчисления.

2.1.2. Външни източници

Външните източници за финансиране на фирмата са:

а) финансовите пазари, в това число:

-          паричните пазари - на тях паричните средства се привличат чрез покупко-продажба на краткосрочни дългови книжа - записи на заповед, полици и други със срок на погасяване по-кратък от година;

-          капиталовите пазари - на тях паричните средства се привличат чрез покупко-продажба на ценни книжа - акции, облигации и други, свързани с тях;

б) лизинговите споразумения - чрез тях по особен начин се придобиват активи.

2.1.3. Критерии за избор на източници за финансиране на активите на фирмата

*    Общият критерий за избор на източници на средства за финансиране на активите на фирмата е как те влияят върху нетния доход на една акция на фирмата. Избират се обикновено тези източници на средства за финансиране на активите на фирмата, при чието използване нетният доход на една акция е най-висок.

*    Частните критерии за избор на източници на средства за финансиране на активите на фирмата са:

а) собствените източници за финансиране на активите се предпочитат, ако доходността от инвестираните средства е по-ниска от лихвите по заемите;

б) заемните средства за финансиране на активите се предпочитат, ако лихвите по заемите са по-ниски от вътрешната норма на възвръщаемост на инвестираните средства и плащането им се признава за присъщ разход на фирмата;

в) емисиите на ценни книжа като източник за финансиране на активите на фирмата се предпочитат, ако нетният доход на една акция е по-висок от лихвите по кредитите.

2.2. Инвестиране на средствата на фирмата в активи

Паричните средства, осигурени от различни източници, се изразходват от фирмата за придобиване на машини, оборудване, суровини, материали, горива, енергия, работна сила.

При инвестиране на средствата на фирмата мениджърите се съобразяват с определени критерии.

2.2.1. Критерии за инвестиране на средствата на фирмата

При инвестиране на средствата на фирмата се съблюдават следните критерии:

а) състоянието и тенденциите в макроикономическите условия и фактори в .т.ч.:

- тенденциите в съвкупното търсене

Растежът на съвкупното търсене е предпоставка за разширяване на дейността на фирмите чрез инвестиране на средства в активи.

- тенденциите и динамиката на вътрешните и международните цени на ресурсите

Растежът на вътрешните цени ограничава инвестиционната активност на фирмите. Същият ефект има и увеличението на международните цени на ресурсите.

- тенденциите във валутните курсове

Повишаването на валутния курс на местната валута ограничава инвестиционната активност на фирмите-потребителки на ресурси и стимулира инвестиционната активност на фирмите-производителки на тези ресурси.

б) състоянието и тенденциите на пазара на конкретния продукт или услуга;

Разширяването на пазара стимулира инвестиционната активност на фирмите, а свиването му я ограничава.

в) характерът на данъчната политика на държавата;

Данъчната политика, при която разходите за придобиване на дълготрайни активи е присъщ разход на фирмите, стимулира инвестиционната им активност.

2.3. Получаване на парични приходи от продажба на продуктите и услугите и формиране на финансовия резултат на фирмата

Проявлението на този елемент на фирмените финанси зависи от стимулирането на съвкупното търсене и от характера на данъчната политика. Когато държавното и личното потребление растат, продажбите и паричните приходи на фирмите се увеличават. Същият ефект се получава и при намаляване на данъчните тежести на фирмите.

 

WWW.POCHIVKA.ORG