Home Икономика Взаимоотношения на фирмата с органите на публичната власт и данъчната система

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Взаимоотношения на фирмата с органите на публичната власт и данъчната система ПДФ Печат Е-мейл

Взаимоотношения на фирмата с органите на публичната власт и данъчната система

 1. Във връзка с държавните поръчки, субсидиите и собствениците.
 2. Във връзка с оборотните данъци , акцизите и митата.
 3. Във връзка със социалните и здравните осигуровки на персонала.
 4. Във връзка с подоходните данъци и местните данъци и такси.

Фирмите са основните финансови субекти, в които във най-висока степен се съсредоточават интересите на държавата, чрез нейните финансови институции, на гражданите в качеството си на инвеститори на капитал и активности по експлоатацията му, на инвеститорите собственици на основния капитал и на активите на дружествата.

От изследването на финансовата система на страната стигнахме до безспорният извод че:

-Фирмените формирования имат най-активно участие във формирането на БНП, а тези от материалното производство на Националния доход – НД. От друга страна те активно участват в преразпределителните процеси. Последните чрез специфичните парични потоци осигуряват доходи за домакинствата и жизнената среда на гражданите и приходи в републиканския и местните бюджети чрез данъци- такси, дивиденти, социални и здравни осигуровки и социални помощи.

-Държавата осигурява административно законовата, икономическата и социалната макро среда, а в значителна степен и материалните предпоставки за организационното устройство и за функциониране на фирмите.

-За фирмите с над 50% държавно и общинско участие държавните и общински органи имат значително по-голямо дори ръководно участие, което напълно съответства на смисъла и разпоредбите на търговския закон и специфичните законови разпоредби.

-Държавата притежава не само законодателната инициатива за регулиране политиката на доходите и приходите на стопанските субекти, но и финансовите лостове за финансиране и стимулиране на тяхната активност. Затова обсъждането на взаимоотношенията, техният обхват и характер е въпрос актуален, особено за страна в преход в своето финансово-икономическо и социално развитие.

1.Държавните поръчки, субсидиите и субвенциите към фирмите

В условията на все по-пълното освобождаване на държавата от стопански функции, основата на регулирането и участието в икономиката на страната се формират от :

-Политиката на изземването на част от доходите на финансовите субекти;

-Политиката на стимулиране на стопанската политика на фирмите от стопанския сектор чрез механизмите на държавните поръчки;

-Политиката на субсидиите на предприятията от публичния сектор, чрез субсидиите от бюджета и преотстъпване на част от доходите им;

-Политиката на субвенциите (помощите) към фирмите от реалния сектор.

Характерно е че, въпреки положителните тенденции към пазарно регулиране на цените на услугите от държавните фирми ( транспорт, телекомуникации, енергетика) субсидиите от бюджета на РБ и на О Съвети заемат все още значителен размер. Вярно е , че това в края на краищата са форми за подпомагане на гражданите, но поради несъвършенството на механизмите за тяхното разпределение и предоставяне те все още нямат подчертано социален характер.

Що се касае до поръчките, те действително са икономически лост особено при ситуацията на производствена стагнация. Но е проблем готовността на фирмите- организационна и структурна. Особено когато дадена поръчка трябва да се изпълни от съдружие от фирми. Това доказано от практиката опира и до психологията на българския инвеститор, ориентиран към единачество в работата си.

Нов момент в икономическото подпомагане са безлихвените микро-кредити за определени социални категории български граждани и ниско-лихвените кредити до 15 000 лв. по програмата на Правителството за подпомагане на малкия и средния бизнес.

Източник на кредитен ресурс са програмите на фонд „Земеделие” с облекченията на лихвите, които се поемат от РБ.

Средства за стимулиране на инвестиционната активност, предлага предприсъединителният фонд на ЕС финансиращ мероприятията по програмата „Сапарт”. По тази програма ежегодно нашата страна може да получава по 65 мил. евро. Условията по тази програма са изключително изгодни тъй като при добросъвестно отношение от страна на инвеститорите те са практически безвъзмездни.

2. Отчисления и вноски за оборотни данъци, акцизи и мита

Чрез начисляването и внасянето на ДДС и акцизите за произведените и търгуваните стоки и услуги на територията на страната и на митата, акцизите и ДДС на внесените за вътрешния пазар стоки се реализира фискалната политика на държавата.

В качеството си на оборотни данъци начислените и внесените суми по тях не се отразяват на финансовите резултати на фирмите, тъй като в качеството си на калкулативен компонент на цените на стоките и услугите тяхната стойност се възстановява с реализацията им.

Но проблеми възникват при доказаната потребност от възстановяване на внесени суми по ДДС и по акцизите при осъществяване на освободени сделки. Те произтичат от разпоредбите на законите и от чисто организационни и служебни причини.

Въпреки предписаното от закона съкращаване на срока за възстановяване на въпросните суми от 6 на 4 месеца периода на лишаване на фирмите от собственият им оборотен капитал нарушава тяхната активност. Освен това, създават се условия за задълбочаване на междуфирменото стоково кредитиране.

Изходът от тази ситуация трябва да се търси в съкращаване броя на икономическите субекти в търговските вериги, и легализиране на тяхната лоялност и платежоспособност.

3. Отчисления и вноски за социалното и здравното осигуряване на собствениците и персонала

Обект на изследване в настоящия раздел са социалните и здравните осигуровки за персонала, които са задължения и отговорност на работодателите. Съгласно КЗСО и ЗЗО работодателите са задължени да начисляват пълната стойност на СО и ЗО и да ги внасят по предназначение, като частта за работниците се удържа от трудовите им възнаграждения при начисляването и изплащането им.

Проблемите по отношение на техническата страна на вноските и удръжките не съществуват. Същността на проблема се съдържа в стойностните размери на тези отчисления.

Съгласно КЗСО и ЗЗО фирмените разходи възлизат на над 30,50% от начислените трудови възнаграждения.

На този етап работниците и работодателите възприемат горните разходи преди всичко като финансова тежест и в по-малка степен като инвестиция в бъдещето. От това произтичат укриванията на възнагражденията формиращи осигурителния доход и кешовите плащания. В тази процедура сега участват солидно и двете страни работодател- работник.

Значително по-големи са отклоненията при оформяне на взаимоотношенията при извън трудовите правоотношения и произтичащите от тях деформации в дължимите осигурителни вноски.

Драстични са отклоненията и тенденциите към укриване на реалните приходи при облагащите се с патентен данък. Известно е че при тях годишният оборот се използва за годишно изравняване на социалните и здравните осигуровки. Поради обстоятелството , че те многократно надхвърлят стойността на патентния данък, данъчните субекти търсят възможности да намалят тяхното бреме.

Съпоставката на реалната стойност на подоходните данъци и на данъците върху работната заплата ( визирам разходите за социални осигуровки и за социални придобивки, разходите за квалификация и преквалификация) показва, че последните възпрепядстват:

-повишаването на работната заплата във всички сектори на икономиката и държавната администрация.

-легализирането на реални трудови възнаграждения;

-легализиране на социалните осигуровки и сумите по тях.

Твърде е възможно с разплитането на този възел от интереси да се окаже, че реалните доходи не са чак толкова ниски и че трудещите се в нашата страна са далеч повече от отчитаните понастоящем.

5.Отчисления и вноски по подоходни данъци, местни данъци и такси

Фирмите начисляват и внасят две основни групи данъци:

-ДОД върху доходите на физическите лица наети по трудови и извън трудови правоотношения

-Данък върху доходите на собственика, собствениците – 10% ако е ЕТ- 15%

-Данък върху печалбата на фирмата, ако тя е юридическо лице.

Първият ДОДФЛ се начислява и удържа от доходите на самите ФЛ и се внася за тяхна сметка в приход на РБ по сметката на съответното данъчно поделение.

ДОД за собственика/ собствениците се внася за сметка на доходите на самите лица и не се причислява към разходите на техните фирми.

Върху финансовия резултат на юридическите лица се дължи ДП.

Считано от 01.01.2008г.

Данъчната основа за доходите на физическите лица се облага с пропорционален (плосък) данък от 10%.

Стойността на данъка се определя по следния ред: 

 1. Установяване на печалбата като разлика на Приходи-Разходи
 2. Преобразуване на печалбата съгласно изискванията на чл.22 от ЗКПО
 3. Установяване на облагаемата печалба
 4. Отчисляване дължимият данък върху печалбата за републиканския бюджет 10% от облагаемата печалба.
 5. Установяване стойността на НП /печалбата след данъчното облагане
 6. Разпределение на печалбата

–отчисляване на задължителните резерви 1/10 част от НП

–отчисляване на допълнителните резерви- в размер по решение на общото събрание на акционерите

 1. Установяване на остатъчна Печалба

–стойност за реинвестиране- по решение на общото събрание на акционерите обосновано от УС

-          стойност за дивиденти

Местните данъци и такси се дължат по гласуваните от местните съвети тарифи за сградния фонд, дворните имоти и транспортните средства. Специфично е , че основа е балансовата стойност на активите.

Какви са тенденциите

На основата на повишаване нивото на счетоводната и финансовата дисциплина да се пристъпи към легализиране на стопанската дейност и законосъобразно оформяне на приходите и разходите на стопанските субекти.

Неразделна част в тези процеси са процедурите по легитимно оформяне на трудовите договори и на социалното и здравното осигуряване.

Значими са в това отношение очакванията към данъчната система по повишаване функциите на контрола и методическото ръководство по формирането, декларирането и внасянето на дължимото към РБюджет, Бюджета на НОИ и Здравната каса.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG