Home Икономика Същност и функции на парите

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и функции на парите ПДФ Печат Е-мейл

Парите са сложно явление в икономиката и трудно може да се даде определение . Първо се обръща внимание на възникването на парите . Те преминават през три основни форми . Първата форма е стоковата (стокови пари) . Тя възниква с възникване на стоковите отношения т.е когато се установява разделение на труда , резултат се повишава производителността на труда и производството произвежда повече продукция , отколкото е необходимо за задоволяване на потребностите . В резултат на това има размяна на излишъците . Разменяли са се стоки срещу стоки  (това се нарича бартер) . Бартера има недостатъци , когато производството разменя стока срещу друга в даден момент стоката не е на пазара (има несъответствие между момента на производството и размяната) . Необходимо е изчакване , за да се извърши размяна , което удължава възпроизводствения процес , което е неефективно . Хората търсят една единствена стока срещу , която всеки производител да разменя излишъка си . За това са се използвали различни стоки . Така възникват стоковите пари . Те се определят като специална стока отделила се от останалия стоков свят в еволюцията му и започва да изпълнява следните функции :

 мярка на стойността – стойността на всички стоки и цените им се изразяват в тази стока ;

 средство за обращаемост или средство за размяна – всеки производител разменя своята стока

срещу тази стока ;

Една стока , която изпълнява тези две функции е всеобщ еквивалент на стойността . По – късно

има трета функция :

 платежно средство – проявява се при изплащане на дългове ;

 средство за натрупване на богатство – не всички стоки , които се използват като пари са

можели да изпълняват четирите функции , към стоките изпълняващи функцията на пари  са се

формирали следните изисквания :

 стоката да е лесно делима – в най – малка част от стоката да се съхранява потребителна

стойност ;

 стоката да е лесно преносима – с малък обем ;

 да е устойчива на физико – химични , климатични и други особености – да не се променя

потребителната стойност ;

Стока изпълняваща трите изисквания се явява златото и другите благородни метали. Златните и сребърните монети са пълна завършена форма на стоковите пари . Те имат три характеристики :

1) имат своя собствена потребителна стойност – ако не се използват като пари се използват за

друго ;

2) имат собствена стойност , която се измерва с разходите за труд и производство ;

3) притежават допълнителна потребителна стойност – удовлетворяват потребностите на

обществото от всеобщ еквивалент на стойността ;

Успоредно със стоковите пари възникнат и паричните знаци . Това са знаци на стойността нанесени върху материален носител . Докато стоковите пари възникват в стоковото обръщение , то паричните знаци възникват в сферата на обръщение на стоковите пари . Паричните знаци имат следните характеристики :

 нямат собствена потребителна стойност ;

 имат собствена стойност ;

 имат допълнителна обществено потребителна стойност ;

Кредитните пари възникват в сферата на обръщението в частни полици (писмени документи за бъдещо плащане) . При полицата има стойност нанесена върху материален носител и се доближават до паричните знаци . Ако притежател на полица няма налични пари , той може да я прехвърли на лицето , на което трябва да плати . Полицата е платежно средство .

Съвременните пари не принадлежат към нито една от тези форми , те са хибрид , в който има черти на стоковите пари , паричните знаци и кредитните пари . Има много определения за пари , но се посочват две :

1) Пари са всички активи , изпълняващи функцията на пари ;

2) Пари са всички активи , които се използват за заплащане на стоки и услуги и за погасяване на  дългове ;В тесен смисъл парите са банкноти и монети , които се издават от централната банка ( Ц Б ) и монетния двор . Парите започват движението си от Ц Б . Част се заделя в паричния резерв .

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG