Home Икономика Формиране и регулиране капитала на фирмата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Формиране и регулиране капитала на фирмата ПДФ Печат Е-мейл

Формиране и регулиране капитала на фирмата

1.Източници и технологии за формиране на капитала на фирмата.

2.Технология на формиране на капитала.

3.Видове акции и техните характеристики.

4.Увеличаване на капитала на фирмата

4.1. Чрез вноски

4.2. Особености на увеличаването на капитала чрез вноски.

5.Намаляване капитала на фирмата

5.1.Чрез прехвърляне (записване) на загубите

5.2. Връщане дяловете на акционерите и откупване на акциите.

6. Амортизиране на капитала.

Формирането на капитала на фирмата е процедура по набирането на парични и материални ресурси необходими за създаването и пускането в действие на нейното/ фирменото производство. В зависимост от типа на дружеството в основата на първоначалното финансиране стои капиталът на собствениците, който по устав трябва да бъде внесен от учредителя . Независимо от типа на дружеството, от броя на собствениците и начините на формирането му, този капитал може да се нарича основен, уставен. Акционерен капитал. Формирането на капитала е първият акт за функционирането на фирмата.

Понятието капитал е адресирано предимно към дружествения вид фирми. Не зависимо, че като капитал могат да се рискуват и собствените ресурси на всяка фирма.

Дружеството е такава форма на организация и управление, която се основава на договор, чрез който две или повече лица се договарят да осъществяват съвместно определена дейност, с цел да поделят по между си печалбата, която очакват да реализират. Такъв характер имат ТД , които са такива по форма и съдържание.

1.Формиране на капитала- според финансовата теория и практика преобладаващият брой съвременни фирми по своята природа са капиталови дружества. Става въпрос за дружества, в които вноските се представляват от свободно договоруеми учредителни капитали, които заангажират отговорността на участника само до капиталовия размер на записаното участие.

Дружествата, в които държавата притежава преобладаващата част от капитала са Анонимни др-ва. Те са ЕООД, ЕАД . В световната практика се отличават Държавни учреждения- държавата е пряк собственик на активите. В националните фирми тя държи преобладаващата част от акциите им. Основните измерения на акционерните дружества се свеждат до:

  1. Отговорностите на всички акционери, чийто брой не може да бъде по-малък от 7 до тяхното участие.
  2. Разделяне капитала на акции , които са ЦК по принцип, т.е. ЦК, които подлежат на продажба, издават се за осъществена вноска в пари и активи, както и когато   резервите          печалбата се включат в капитала. Съществуват два способа за прехвърляне на собствеността на капитала:

-          чрез преносител, т.е. от ръка на ръка;

-          чрез джиро, отнасящи се до поименните ценни книжа.

Характерно е , че търговското законодателство минимална стойност на учредителният, минимална стойност на емитираните акции.  Условията за създаване на капиталови др-ва са в зависимост от това дали се касае до набиране на капитала на основата на общественото спестяване или не. Законодателството дава възможност на  новосформиралите се дружества да предоставят организирането на „подписката и пласирането” на ЦК на лицензирани финансови учредители , нар. Инвестиционни посредници.

Набавянето на капитала става чрез:

  1. предоставянето на емисията на акциите на лицензираните наематели (инвестиционни посредници), при спазване на необходимите процедури от договорно- правен и формален характер.
  2. формирането на капитала на основата на вноските на учредителите.

В първия случай- минималната стойност на записания капитал е 100 000лв.

Във втория – 50 000 лв.  Разликата произтича от степента на рисковете и необходимите гаранции за сигурност на инвестициите.

2.Технология за формиране на капитала

Формирането започва с т.нар. подписка тя е .......  на материализирана търговия осъществявана по време на  капитала чрез публичен апел към спестителите.

Публичен апел- публикуване на бюлетин наречен проспект, в който се описват данни характеризиращи емисията, стойността на подписката, броя на акционерите , техния капитал и очакваната доходност.

Характиристики за емитента

Емитента- дружеството, което е заинтересовано да набере допълнителен капитал.

Подписката- затворена, в смисъл, че участниците в нея не могат да се откажат от своя абонамент . Тя се организира от инвестиционния посредник, комуто фирмата е възложила  организирането на подписката и разпространението на акциите. В бюлетина задължително се посочва адреса и средствата за връзка с инвестиционния посредник.

Посредничеството се организира чрез посредничество на пласмент, финансово посредничество на твърдо възнаграждение и финансово посредничество на гаранция. Практически това се осъществява чрез:

-договор за наемане, при условие че наемателят действа от името и за сметка на емитента без  за стойността на планираната емисия с/у договорена комисионна;

-договар за наемане при условие, че наемателят действа за сметка на емитента , но от свое име. Логично при това се разчита на имиджа на инвестиционния посредник.                                              Е  комисионна обикновенно съответстваща на реномето на наемателя.

- договор за прехвърляне на наемателя собствеността на ЦК от

Емисия или част от нея. Прехвърлянето е по цена не по-ниска от номиналната с правото на собственост наемателят, поема изцяло риска от неуспех на пласирането, печалбата се определя от разликата м/у номинала на емисията, което за момента е покупна цена и емисионната (пазарната цена) при продажбата й. С поемането на емисията емитента не става автоматично член на акционерното дружество, а с остатъчната стойност на нереализираните в срок акции тази постановка е предмет на д-ра за наемане.

Инвестиционни посредници могат да бъдат:

-ТД, които по смисъла на универсалния си лиценз могат да извършват операции с акции;

- Брокерските къщи- които са получили лиценз от комисията по държавния надзор;

- Дружествата, които са регистрирани да извършват само тази дейност.

3.Видове акции и техните характеристики:

В зависимост от целите и задачите, които си поставя финансовия мениджър на фирмата нейните акции могат да бъдат различни по тип.

Според начина и формата на прехвърляне биват:

-акции на преносител;

- поименни акции – те могат да бъдат прехвърляни чрез трансфер изрично посочен в регистъра на дружеството.

Според              на вноските, които акционерите правят:

-          пазарни- придобиват се с цел последващо пласиране и извличане на изгода от курсови разлики;

-          - акции за участие- с цел придобиване на акции с цел придобиване на

Според правото на собственост върху печалбата:

-          обикновени;

-          привилегировани- имат второстепенна роля при финансиране на фирмата. Те са хибридни ЦК, комбиниращи някои предимства на облигациите и обикновените акции.  Те представляват предимство при разпределяне на печалбата. Разпределянето на печалбата от ликвидация, изплащат се акциите по номинал при ликвидация на др-вото. Привилегированите акции осигуряват фиксиран дивидент и по това приличат на облигациите, но са акции, защото са носители на дял от печалбата.

Обикновените акции предоставят право на глас, т.е. на участие в управлението на фирмата и за присъщите на  привилегированите

4.Увеличаване капитала на фирмата

Увеличаването на капитала е логично следствие от фирмената активност.  То е процес на увеличаване на собствените капитали на фирмата. Увеличаването на капитала на дружеството се реализира чрез вноски в налични пари, което подобрява капиталовата структура

И вноски в натура, т.нар. апортни вноски. Съдейства за увеличаване на ДМА и акционерния капитал. Включване на резервите или премиите от емисии, както и неразпределената печалба от минали години.

Конверсия на доходите на дружеството наречена още консолидация. Най-често това се организира чрез конверсия на дружествените активи в акции

5.Намаляване на капитала на фирмата

Намаляването на капитала е операция, която е изражение на промяната на статуса на дружеството. Може да е резултат от дефицитни резултати. Реализира се чрез приспадане на загубите с цел регулиране високото равнище на капитала.Реализира се чрез изплащане на дялове на акционерите и изкупуване на ценни книжа но борсата.Чрез разпределяне на

Акционерите на

Чрез обезсилване на акции предвидено в устава.

5.1. Чрез записване на загубите

Фиксираната загуба в баланса на фирмата може да бъде основание за намаляване на капитала при метод за отписване на капитала при 2

Оборотни капитали или чистите активи

ДА+КА-кра.задъл. = 1/3

Трябва да са не по-малко от 1/3 от кап-ла на др-то.

В периода на възстановяването от 3 до 4 тод. Фирмата да е в състояние да осигури капиталова на активите. На практика загубата означава неефективно използване на активите,затова изписването й се осъществява чрез рав.  намаляване на капитала.

Намаляването на капитала се реализира чрез намаляване номиналната стойност на акциите и запазване на техния брой. Намаляване на броя на акциите без изменение на тяхната номинална стойност или чрез комбинация от двата предходни способа.

5.2. връщане дяловете на акционерите и откупуване на акции. Касае се до намаляване на капитала и на величината му над потребностите на дружеството.При това се използват два подхода: Връщане на част от дяловете на акционерите или отказ от събиране на не освободения капитал.

Откупване на част от акциите на дружеството от фондовата борса.

6.Амортизиране капитала на фирмата

Амортизирането на апитала има за предмет изплащането на акционерите на целия или част от номинала на притежаваните от тях акции, без това да е предизвикано от операции по ликвидация на фирмата.

Характерно е при това, че основният(учредителния) капитал остава непроменен, тъй като амортизирането засяга част от собствения капитал преди включването му в основния.

При оценката на прилагането, смисъла и съдържанието на тази финансова операция трябва да се отчетат:

-          амортизирането на капитала е своеобразна форма на използване на печалбата и резервите на АД

-          операцията по намаляването на капитала е присъща на държавата, концесионери и се прилага при приключване на концесията.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG