Home Икономика АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА АВТОНОМНОСТ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА АВТОНОМНОСТ ПДФ Печат Е-мейл

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА АВТОНОМНОСТ 

  • Същност на финансовата автономонст и информационното осигуряване

Финансовата автономност на фирмата е свързана с общата уравновесеност на финансовото състояние. Анализът на финансовата автономност установява финансовата независимост на фирмата, нейната независимост от кредиторите и способността и да посреща дългосрочните си задължения. Доброто равнище на финансовата обособеност е гаранция за интересите на собствениците и на кредиторите. Това означава че фирмата е далече от фалита и е способна да покрие плащанията си за дълъг период от време.

Показателите за финансовата автономност могат да се групират по следния начин:

  • Показатели за структурата на актива и пасива – балансовите статии се изразяват в относителен дял (проценти).
  • Показатели за платежоспособност и уравновесеност – съпоставят се показатели от баланса или производни показатели.
  • Информация, необходима за анализа на финансовата устойчивост

За да установите показателите на финансовата автономност, вие би трябвало да използвате следните информационни източници:

  • Счетоводен баланс;
  • Приложението (в което се съдържа допълнителна информация за финансовото състояние);
  • Допълнителни счетоводни справки;
  • Нормативи;
  • Счетоводни отчети на фирми със сродни дейности;

Анализът на структурата на актива и пасива се извършва въз основа на трансформирания счетоводен баланс на фирмата. Балансовите статии се представят от абсолютни суми (в лв.) в относителни величини (в %). Обработената информация по-ясно и систематизирано предтавя наличните активи и пасиви и финансовото състояние на фирмата в общ план. Запазва се структурата на баланса и прилагането на принципите за подреждане на статиите – ликвидност за активите и изискуемост за пасивите.

Коефициент

за платежоспособност  =                собствен капитал               =

Привлечен капитал – финансирания

=          собствен капитал     =   50 000 =           50 000     =  5 %

Дългосрочни задължения +     10 000      5000 + 5000

краткосрочни задължения

Коефициент за

финансова независимост = Собствен капитал      =  50 000  =  1.9 %

Постоянен капитал        55 000

Постоянен  = Собствен + Дългосрочни  = 50 000 + 5 000 = 55 000

Капитал          Капитал       задължения

Коефициент за финансиране  = постоянен капитал  = 55 000 = 11 %

на дълготрайните активи           дълготрайни активи    5 000

Коефициент за финансиране = оборотен капитал  =    50 299  = 4.19 %

на краткотрайни активи           краткотрайни активи    12 000

Оборотен капитал = собтвен капитал + дългосрочни задължения + амортиз. – дълготрайни активи = постоянен капитал – дълготрайни активи = краткотрайни активи – краткосрочни задължения = 50 000 + 5 000 + 7299.96 – 12 000 = 55 000 – 12 000 = 50 299

 

WWW.POCHIVKA.ORG