Home Икономика Финанансите като инструмент за разделяне на обществения продукт

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финанансите като инструмент за разделяне на обществения продукт ПДФ Печат Е-мейл

ФИНАНСИТЕ –ТЕХНОЛОГИЯ

Финанансите като инструмент за разделяне на обществения продукт

Основната група парични потоци влизащи в състава на фин-те могат да се нарекат ПП, свързани с разделянето на продукта на труда м/у основните участници в неговото създаване. Обикнов. Те се разделят на: ПП, осигуряващи доходите на държавата; -ПП, осиг.дох.на домакинствата; ПП, осигур.доход.на производствените фирми.

По своята природа бюджетът е финансов документ, показващ източниците и направл. На ресурсите на ик.агенти. Той дава представа за кол. На парите , които държавата, фирмите и домакинствата трябва да притежават след разделянето на продукта на труда.

Последният по своята същност има 3 съставки:

-доход на производствените форми – ст/стта на произнв.разходи и печалбата; доход на домакинствата –ст/стта на трудовите разх.;- доход на държавата- величината на ДДС.

След получаването на тези доходи от трите групи ик. Агенти те подлежат на допълнително разпределение свързано с плащането на данъци, мита, такси от фирмите и дом-та в полза на ДБ; плащането на фин.и соц.(помощи от държавата в полза на дом-та и фирмите; уреждане на взаимоотнош. М/у фирмите и техните работници по повод на допълнителни заплащания, такси, глоби, връщане на надплатени заплати и други.

Управление на излишъците и недостига на пари.

Ик.агенти участващи в създаването и разделянето на продукта на труда, формират бюджети в съответствие със своите потребителски намерения и бизнес планове. Обичайната практика е обособяването на две групи: ик.агенти с балансирани и с небалансирани бюджети.

По обективни причини втората група е по-многобройна, т.е. бюджетите в които има излишъци или дефицити на пари. По тази причина в икономиката се обособяват 2 нови групи икономически агенти: търсещи и предлагащи пари. Ако търсенето и предлагането на пари е в краткосрочен план /до 1 год./ повечето от решенията се свързват с т. нар. краткосрочни пласменти на капитали и с паричния пазар.

Паричният пазар е институция, на която се осъшествяват покупките и продажбите на пари. Обикновено този пазар се организира и оправлява от т. нар. финансови посредници. Това са институции, които посредничат  при сделките на икономическите агенти с пари.

Движението на парите има две специфицни измерения:

~ Краткосрочно предлагане /продажба/ на пари, което по същество е процедура по захранване на паричния пазар с капитали.

~ Правенето на депозити в банките или други финансови фирми, което осигурява определена защитана парите от обезценка и съответно въэнаграждение /лихва/.

Влагането на пари с цел получаване на повече пари е инвестиция. Възможностите в случая са няколко: - Правенето на депозити в банките или др.фин.фирми; - Покупка на краткоср.Държ.ЦК; - Инвестиции в търговски ЦК; - Закупуване на валута.

Краткосрочното предлагане на пари, което по същество е краткоср.инвестиране, формира ПП, захранващи ик-ката със своите пари в краткоср.план.

Краткоср.търсене на пари се осъщ.от ик.агенти с бюджетни дефицити, също ползващи услугите на паричния пазар. Основният инструмент на търс.напари е КРЕДИТЪТ. Съществуват две измерения на кредита: - Мобилизиране на капиталите с/у заплащане на лихва/получ. на кредит/ и насочване на капиталите с/у получаване на лихва/даване на кр/.

При краткоср.търсене на пари може да се използват следните фин.инструменти: - Емисия и продажба на Държ.ЦК; - Директна покупка на пари от банките; - Емис.и пр-ба на търг.ЦК.

Финансово спестяване и емисии на дългоср.ЦК

Финансов пазар – пазар на дългоср.капитали. Той има две съставки първичен и вторичен ФП. Първичният е пазар на публичните оферти, а втор.е пазар на частните ЦК.

ПП, свързани с търсенето на дългоср.капитали се формира от: 1Емисията и продажбата на фирмени ЦК – емис.и прод. на акции, на фирмени облигации, директно сключване на дългоср.заеми по линията на банкови кредити; и 2.Емис. и прод. на държавни облигации – Търсенето на дългоср.к-ли от централния бюджет и правителството и от местните бюджети.

Функционирането на ФП в значителна степен зависи от дългоср.предлагане на пари, което не е нищо друго освен осъществяване на инвестиции на ФП.

Финансовото спестяване е дългосрочно инвестиране на капитали с цел да се извлекат допълнителни доходи. Доминираща роля играят: - Инвестициите във фирмени ЦК; - Инв. в държ.облигации.

За разлика от ликвидното спестяване финансовото е система за дългосрочно мобилизиране на капиталите в зависимост от целите на инвеститорите.

Основна тема в ик-ката и финансовата наука е богатството, което има три базови съставки: - Реални активи/сгради, машини, съоръжения, суровини и материали/; - ФА /кредит и всички видове ЦК/ ; - Ликвидни активи /депозити кредитни карти, чекове, национални пари и валута.

Управлението на богатството се осъществява с фин. Инструменти и е повод за формиране на ПП.

Хегемония на финансовите посредници

Финансовите посредници са финансови фирми, които се занимават с управление на покупко-продажбите на пари. Основните инструменти на това управление са депозитите и кредита. Депозитите и собствения к-л н афин.посредници формират т.нар. кредитен ресурс и дават възможност за продаване на пари на ик.агенти с бюджетни дефицити. Финансовите посредници са четвъртият иконом.агент, който не участва директно в пр-вото, но ч/з управлението на парите на останалите ик.агенти и ч/з посредничиството в паричните сделки м/у тях концентрира огромни парични маси и в значителна степен предопределя развитието на финансовия живот в дадена страна.

Управлението и контрола на дей/стта на всички финансови посредници се извършва от ЦБанка. Тя регулира паричното обръщение и в качеството си на касиер на държ.съкровище осъществява касовото изпълнение на ДБ

Не са малки ангажиментите на фин.посредници при формирането на техните бюджети, управлението на разходите и взаимоотнош. С ДБ. Дейността им се състои в основата на формирането и управлението на следните ПП:

-                      ПП, свързани с форм. И управл. На собствения капитал;

-                      ПП, свърз. с мобилизиране спестяванията на ик.агенти и управлението на дълговете;

-                      ПП, свързани с управлението на кредита в неговите различни форми и измерения;

-                      ПП, свързани с управлението на сделките с ЦК на клиентите, както и с банковите инвестиции в ЦК;

-        ПП, свързани с уреждането на разплащанията м/у икон-ките агенти и подпомагането на тяхната финансова стабилизация;

-        ПП, продадени от касовото изпълнение на ДБ и обслужването на държавния дълг;

-        ПП, свързани с плащане на данъци, такси в полза на ДБ, както и с с получаването на бюджетни помощи;

-        ПП, свързани с взаемоотношения със служителите и акционерите в банковата система /заплати и девиденти/.

ИНВЕСТИЦИИТЕ В РЕАЛНИ АКТИВИ – крайна цел на движението на парите.

Инвестициите в реални активи са крайната цел на всеки икономически агент.

Финансова е технологията на трансформацията и структорирането на богатството, което означава, че финансите са свързани с всяко нещо, което е пари и предполага пари. Всяка покупка е инвестиция, а всяка продажба е изразходване на пари. Концентриран израз на цялостната финансова дейностдава формирането на бюджетите и управлението на разходите.

Финансите обхващат всички парични сделки, които имат три възможни измерения – реални активи /стоков пазар/, финансови активи /финансов пазар/ и ликвидни активи /паричен пазар/.

Финансите са система даваща възможност на ик.агенти да управляват рационално своите бюджети и своето богатство

ДЪРЖАВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ              /ПАРИТЕ/

Държавните финанси са дейност по управлението на парите, която обхваща преблизително половината от паричните потоци в икономиката. Става дума за:

~ ПП, свързани с подръжката на икономическата и непроизводствена сфера:

~ ПП, свързани с балансирането на държавния бюджет.

Основните сфери на държавните финанси се обособяват както следва:

~Държавните приходи и методи за събиране на държавни приходи / данъци, заеми/.

~Държавни разходи и управлението на държавните разходи:

~Управлението и балансирането на държавния бюджет:

~Държавното производство на стоки и услуги /държавната икономика/.

Финансите са основна технология  за формиране и структориране на богатството в съответствие с намеренията на неговите притежатели да го съхраняват и увеличават.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG