Home Икономика Финансов анализ на фирмата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансов анализ на фирмата ПДФ Печат Е-мейл

УВОД

В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност. Актуалността на финансово - счетоводния анализ се предопределя от реалния преход към пазарно стопанство и нарастващата конкуренция между фирмите, както и засилващия се интерес към процесите на масовата и касовата приватизация. В условията на плановата икономика финансовите анализи, извършвани разбира се с други методи и други цели, бяха изместени от конкурентните стопански субекти към центъра на икономическата власт.

Отделните фирми нямаха самостоятелност при управлението и вземането на решения и поради това не беше нужно да анализират финансовото си състояние. Това се правеше от централно планиращите органи.

При новите конкурентни условия, налагани от развиващото се пазарно стопанство, анализът на финансовото състояние е въпрос на ефективен мениджмънт, на търсене на предимства пред конкурентите, на стратегия за краткосрочно и дългосрочно бъдещо развитие.

При тези условия на отворен пазар в силна конкуренция всяко едно конструкторско, технологично, техническо и управленско решение следва да се базира на обстоен анализ на голяма по обем техническо и икономическа информация. Анализът се явява като междинен етап в процеса на управлението между събирането на информацията и вземането на едно управленско решение. Анализът освен това служи не само като база на вземането на едно или друго управленско решение, но той лежи и в основата на стопанската стратегия, която фирмата ще следва през един по-кратък или по-дълъг период от време.

Финансовият анализ е свързан с разчленяване на изучаваните обекти на техните съставни части с оглед на по-пълното опознаване на тяхната същност и  характерно поведение. Той е функция, без чието осъществяване е немислима реализацията на управлението на фирмата като процес. Както планирането и отчитането, така и контролът и регулирането са немислими без практическото му осъществяване.

В зависимост от целите на изследването, резултатите от анализа в най-общи линии се използват за:

- даване цялостна оценка на резултатите от стопанската дейност в т.ч. и на проведените мероприятия по опазване на околната среда;

- разработване основните показатели и нормативи за текущата дейност;

- оценка на резултатите от проведените мероприятия за разкриването на резервите и пътищата за тяхната мобилизация;

- обосноваване стратегията за развитието на фирмата.

В съвременните условия, при растяща несигурност и висока степен на риска нараства, необходимостта от динамична оценка и анализ на финансите на фирмата. Извършва се изследване за да се получат финансовите резултати, финансово състояние и финансова структура на фирмата. По този начин се създава основа за вземане на мотивирани финансово-икономически решения.

Цел на изследването е изясняването на теоретико - методологическите и приложно - практическите аспекти на финансовия анализ на фирмата.

Дипломната работа преследва следните конкретни задачи: от една страна в чисто теоретичен план да бъдат представени основните моменти при изясняване същността, задачите и методиката на финансовия анализ; и от друга - експериментиране на методиката на финансовия анализ с реални данни на фирмата.

1. Същност на финансовия анализ.

Едно от условията за преуспяване на фирмата, е анализът на финансовото й състояние. Информацията получена от периодичните оценки интересува не само главния счетоводител и финансовия мениджър, на и читателя, който може да бъде акционер, потенционален инвеститор или просто конкурент.

От гледна точка на финансовия мениджър периодичния контрол му дава възможност да се определят областите от дейността на фирмата, които увеличават разходите и където има възможност те да се намалят; да се определят проблемните области, преди те да са излезли извън контрол; да се разграничат печелившите от непечелившите изделия; да се преценят новите идеи и т.н.

Интерес представляват проблемите около формирането на предмета на финансовия анализ. Съвременните проблеми породени от динамичните промени в характера и съдържанието в икономиката налагат решително нови, по-реалистични подходи при дефиниране предмета и метода на финансовия анализ.

Финансовият анализ се явява особен вид “специализирана” функция на управлението, която има характер на предпоставка и се осъществява и чрез всички останали управленски функции. Ето защо успешното функциониране на фирмата до голяма степен зависи от правилното дефиниране на неговата финансова стратегия. Централно място тук заема поведението към величината, структурата, реорганизацията и вариантите на вложение на капитала с цел реализирането на максимално висока печалба. Проблемите на финансовия анализ са свързани именно с дефинирането на предмета и обекта.

В литературата съществуват множество становища относно предмета на финансовия анализ. При опит да се обобщят тези становища следва да се каже, че преобладаващата част на авторите застъпват тезата, че предмета на финансовия анализ е изпълнението на бизнес - плана и информационните потоци. На второ място са: стопанската дейност и управленските решения. Най-малък брой изследователи определят, че предмета на финансовия анализ е икономиката на предприятието.

1.2. Функции на финансовия анализ

Всяка стопанска дейност осъществявана от фирмата можем да разгледаме като съвкупност от функции. Наред с основните управленски функции е и анализът, като предпоставка за осъществяване на всяка една от тях. За разлика от икономическия анализ, който се характеризира с всеобхватност, финансовият анализ е насочен към конкретно изучаване на стопанските резултати и обуславящите ги фактори от стопанската дейност на отделната фирма и нейните основни конкуренти. Основната цел на финансовия анализ е създаването на оптимални условия за вземане на обоснование от икономическа гледна точка, управленски решения относно фирменото поведение. В съответствие с основната цел, могат да бъдат дефинирани нейните главни функции. Първата от главните функции е информационно - аргументираща. Преработвайки чрез своите средства и методи разнородна информация, финансовия анализ я трансформира в специфична аналитична информация, която представлява база за вземане на разнородни управленски решения. Информационно - аргументиращата функция създава предпоставки за реализиране на втората, специфична определяща функция - а именно приложно - познавателната функция. Без нея анализът губи своето значение.

Приложно - познавателната функция е вътрешно присъща на аналитичната система на анализ. Производна на първите две е социално - психологическата функция.

В условията на пазарно стопанство социално - психологическата функция на анализа придобива все по-голямо значение. Посредством анализа, съдружниците и персонала градят своето отношение насочено към ефективното използване на ресурсите, търсене на резерви, правилно пазарно поведение, с оглед повишаване на печалбата.

1.3. Задачи на финансовия анализ.

Финансовият анализ включва следните по-важни етапи:

1. Набиране на информация за финансовия анализ.

Набира се от счетоводните баланси и отчета за приходите и разходите и други отчети.

2. Обработка на информацията в таблици и показатели за разкриване на тенденции, структури и зависимости. На тази основа се формират отделните оценки и изводи.

3. Обобщаване на резултатите на този етап и разкриване влиянието на основните фактори за едни или други изменения. Прогнозират се бъдещи изменения на финансовите резултати и се разработват необходимите мероприятия за успешно развитие на бизнеса.

След набирането на необходимата информация известно е, че задачите на финансовия анализ не се свеждат единствено до оценка на плановите задачи. Настъпилите значителни промени в технологията и характера на бизнеса на фирмата разширяват ролята на финансовия анализ при разработване и приемане на програмите за финансово стопанската дейност. Във връзка с това пред финансовия анализ като теория и практика възникват нови задачи. Поражда се необходимостта от обогатяване на аналитичната методология, свързана с пазарните проучвания от страна на фирмите предвид на техния пряк достъп до пазара. Една от задачите е за обосноваване на правилен подход при избор на търговски партньори по доставката на средства и предмети на труда и продажби на готова продукция. Други задачи, които се поставят пред финансовият анализ: Оценка на ефективността от осъществяването на един или друг вид дейност, формите и методите на производство и продажба на тази продукция.

Нова е задачата на анализ на ефективността от сътрудничеството на предприятията и търговските банки. Качествено нов би следвало да бъде подходът към структурирането на методологията за анализ на финансовата дейност и финансовото състояние на фирмата като се има в предвид новия характер на техните взаимоотношения с банковата система. Нови задачи пред финансовият анализ поставя динамичния характер на разпределителните процеси, осъществяващи се във фирмите и между фирмите и държавата. Анализът следва да осъвремени и задълбочи своята методология по отношение на такива обекти като обема на печалбите, продажбите рентабилността.

Основната задача на финансовия анализ е да се намерят начини и средства за повишаване на печалбата и стойността на фирмата при намален риск. При анализа е от значение да се вникне в проблема на контрагентите, да се установи финансовото състояние, платежоспособността на клиенти и други.

1.4. Методи на финансовия анализ

Методът на финансовия анализ представлява система от способности за цялостно и взаимосвързано изучаване на стопанските явления, процеси и обуславящите ги фактори в условията на функциониране на фирмата. В основата на метода е заложен принципа на диалектическия подход към изучаване на причинно - следствените връзки и зависимостите между икономическите процеси и явления. В този аспект на принципа за метода на финансовия анализ са характерни методите на индукция и дедукция.

Аналитичното представяне на изучавания обект при индукцията върви от единичните особености и съставните компоненти към цялото, характерното и определящото. Докато през дедукцията пътят на аналитичното изследване е посока от общия признак към отделните особености и съответните компоненти на обекта.

Освен горепосочените методи, важно място заема още метода на интуицията.

Стопанските явления и процеси не протичат хаотично. Те са функция на съгласувано във времето или последователно взаимно свързано действие на няколко предпоставки едновременно. От тук произтича обстоятелството, че доброто познаване на поведението на една или няколко предпоставки създава условия за интуитивно предвиждане на поведението на  свързани с тях резултативни променливи. Методите на индукцията, дедукцията и интуицията се използват в комбинация с почти всички методи за финансов анализ.

Съществуват в теориите редица класификации на методите за финансов анализ. Някои автори ги разглеждат като специфични методи заимствани от другите науки. Според други биват традиционни математически методи на финансов анализ.

1.4.1 Метод на сравнението

Той е основен за финансовия анализ на предприятието. Чрез метода на сравнението е възможно, да се оценят измененията в параметрите на стопанската система, за да се очертае тенденцията и перспективата за нейното развитие на фона на динамично променяща се стопанска конюктура. Различават се два основни вида сравнения - едностопански и междустопански. При едностопанските сравнения се анализират параметрите  за едно и също стопанско предприятие. Пример за такива сравнения е сравняването на величината чиста печалба на едно и също предприятие, съгласно отчета за приходите и разходите за различни периоди от време. Характерно  за междустопанските сравнения е анализирането на принципно еднородни числови данни, които се отнасят за различни стопански предприятия. Например, сравняването на величината и динамиката на печалбата за различни селскостопански предприятия за определен период от време е типичен пример за междустопански сравнения.

За успешното прилагане на метода на сравнението в практиката е важно спазването на критерия за съвместимост на сравняваните данни. Този критерии гарантира степента на обективност на резултатите и изводите от анализа. Методът на сравнението се използва практически както самостоятелно, така и в комбинация с други методи на финансовия анализ.

1.4.2. Метод на групировката

Методът на групировката има голямо приложение в теорията и практиката на финансовия анализ на предприятието. Чрез този статистически метод информацията за нуждите на анализа се групира по определени признаци и съобразно определени критерии. Например, за да се анализира средното равнище на квалификацията на персонала във фирмата, заетите се групират според тяхната категория и степента на квалификация. Методът на групировката има широко приложение при анализа на качеството и бездефектноста на продукцията, при анализа на разходите на предприятието и други.

Методът на групировката се използва преди всички във фазата на предварителната подготовка на данните за финансово стопанския анализ. От правилната групировка в голяма степен зависи обективността на сравненията, както и достоверността на резултатите от прилагането на повечето от методите на финансово - стопанския анализ на фирмата.

1.4.3 Балансов метод

Балансовият метод се прилага във финансовия анализ при изследването на различни балансови зависимости. Основата му е в методиката на счетоводството.

Приложението на балансовия метод е всеобхватно. Например, при анализа на количествени съотношения между стопанските средства и източниците на средства на стопанското предприятие, при решаването на аналитични задачи от типа - анализ на баланса на работното време на персонала, при баланса на работното време на машините и оборудването.

1.4.4. Метод на детайлизацията

Методът на детайлизацията е свързан с дезагрегацията на комплексните показатели и множествените фактори. Той се прилага паралелно с метода на дедукцията във финансовия анализ. Чрез този метод се измерва единичното влияние на поведението на отделните компоненти на системата върху поведението на системата като цяло. Така чрез метода в комбинация с метода на дяловото участие например, може да се измери влиянието в промените на размера на дълготрайните материални активи и промените в размера на краткотрайни активи върху динамиката на рентабилността на фирмите. Метода на детайлизация се използва и за измерване на влиянието на фактори от втори и трети порядък, респективно върху  изменението на съответни резултативни показатели. Така например, методът на детайлизация може да се използва за определянето на влиянието на измененията на разходите по видове върху общото изменение на всички разходи на фирмата.

1.4.5 Метод на верижните замествания

Методът на верижните замествания е основен метод за детерминиран факторен анализ. Чрез него може да бъде измерено индивидуалното влияние на отделните факторни показатели върху изменението на даден резултативен показател. Метода на верижните замествания може да се използва само в случай на наличие на детерминирана  функционално  - математическа зависимост между фактуриалните и резултативните променливи, който са обект на изследване. Тази зависимост може да се изрази чрез математически сбор, произведение или частно. Техниката на този метод се свежда до построяване на факторни вериги. Всеки две последователи вериги (сбор, произведение или частно) се сравняват, получената разлика представлява числовия израз на влиянието на анализирания факторен показател. Предоверяването на математическите резултати без съответния логико - икономически анализ, може да доведе до неправилни изводи. Успешното използване на метода на верижните замествания зависи от възприетата последователност на измерване на влиянието на отделните фактори. Последователността трябва да съответства на причинно - следствения порядък на действие на факторите, като се дава приоритет на количествените пред качествените показатели.

1.4.6 Метод на разликите

Методът на разликите е модификация на метода на верижните замествания. За него важат всички принципи на работа, които са характерни за метода на верижните замествания. Техниката на разликовия метод се свежда до директно установяване на влиянието на изследвания фактор като абсолютната разлика между фактическото и базисното значение на съответния му показател участва в разчет едновременно с фактическите значения на изследване и базисните значения на все още неизследвани показатели от текущата верига.

1.4.7 Индексен метод

Индексният метод е характерен за статистиката, но намира широко приложение във финансовия анализ. Под индексен метод в статистиката разбираме - “съвкупността от принципи, правила, схеми и формули за количествено изменение и логическо тълкуване на различията по време, място, между фактическите резултати и нормативи на факторно - резултативни връзки, проявяващи се в динамиката на явленията”. Под индекси в широк смисъл можем да разбираме специфично конструирани измерители на относителни различия по време, по място, между фактическите резултати, нормативи и на влиянието на отделни фактори върху тези различия. Според това дали отразяваните явления са сложни или единични индексите се подразделят най - общо на единични и сложни. Според характера на функциите, които изпълнява индексния метод, индексите се делят на синтетични и аналитични.

Синтетичните индекси служат за анализ на динамиката на явленията в количествен аспект във времето посредством единична числова характеристика. Аналитичните индекси служат за измерване на влиянието на явленията фактори, върху изменението на дадено явление - резултата. Чрез тях се осъществява масовия анализ, като се разчленява изменението на явлението - резултат от отделните негови факторни компоненти. Индексният факторен анализ е конкретно приложение на индексният метод за измерване на влиянието на отделните фактори върху изменението на явлението - резултата.

Индексният факторен анализ се осъществява в два аспекта:

1. Разлагане на общия индекс на факторните субиндекси, за да се установи какво е влиянието на всеки фактор върху скоростта на изменението на резултативния показател;

2. Разлагане на общия прираст на резултативния показател на отделни компоненти - факторни прирасти, които са обусловени от изменението на съответните фактори;

Индексният метод намира широка приложение в теорията и практиката на финансовия анализ при изследването на динамиката, връзките и зависимостите между процесите и явленията от икономиката на стопанските предприятия.

1.4.8 Метод на корелационния анализ

Този метод се използва за измерване на теснотата на връзката между явленията, както и за измерването на влиянието на факторите при недетерминирани факторни зависимости. Корелацията бива три вида - обикновена, частична и множествена, като според характера на връзката може да бъде права, обратна, праволинейна и криволинейна. Според стойността на корелационните коефициенти е прието, теснотата на зависимост да се оценява в следните интервали:

* до 0,3 слаба;

* от 0,3 до 0,5 умерена;

* от о,т5 до 0,7 значителна;

* от 0,7 до 0,9 голяма;

1.4.9 Графичен метод

Графичният метод се използва за нагледно представяне на развитието на стопанските явления и процеси, протичащи в предприятието. Този метод се използва в две основни направления. Първото направление е свързано с графично представяне на параметри на стопанската дейност с оглед на визуално следване на стопанските процеси. Второто направление е свързано с графични способи за аналитични разчети. Графичните построения дават възможност да се изчислят и онагледят стойностите на редица функционални параметри на предприятието.

Графичното представяне на параметрите на стопанската дейност се осъществяват посредством графични изображения. Според функционалното им предназначение, графичните изображения биват:

- графични изображения за сравняване на величини;

- графични изображения за структури;

- графични изображения за развитие;

- графични изображения функционални зависимости;

- мрежови графики.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG