Home Икономика РЕНТАБИЛНОСТ И САМОФИНАНСИРАНЕ.КОЕФИЦИЕНТ ЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
РЕНТАБИЛНОСТ И САМОФИНАНСИРАНЕ.КОЕФИЦИЕНТ ЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ПДФ Печат Е-мейл

РЕНТАБИЛНОСТ И САМОФИНАНСИРАНЕ.КОЕФИЦИЕНТ ЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

За да се разкрие връзката между рентабилност и самофинансиране под внимание освен печалбата трябва да се вземат и амортизациите. По принцип амортизациите съответстват на един неосъществен разход. Амортизациите са разход, който се трансформира в определени елементи на актива. По тази причина е необходимо да се сравни чистият резултат /печалба/ увеличен с активите е и оборота. По същество става дума за сравнение на общият капацитет на самофинансирането, който се предопределя от печалбата, амортизациите и собствените капитали.

Коефициентът за общия капацитет на самофинансирането се разглежда по отношение на продажбите и по отношение на собствените капитали. Той е съотношение между общият капацитет на финансите върху продажбите или общият капацитет на самофинансиране върху собствените капитали

К= ОбКС К= ОбКС

Пр      Ск

За да се получи реалната величина на самофинансиране е необходимо да се приспадне величината на разпределените дивиденти

ОбКС-дивидентите-чисто самофинансиране

Изчисляват се 2 коефициента:

1. Коефициент на чисто самофинансиране върху продажбите без косвените данъци

К=  Чисто Самофинансиране

Продажби без косвени данъци

К=  Чиста Печалба

Продажби без косвени данъци

2. Коефициенти за възвръщаемост – анализът на възвръщаемостта на вложените капитали може да обхване различни елементи на богатството на фирмата. Широко приложение в практиката намират следните коефициенти:

2.1. Коефициент за обща възвръщаемост на активи – съотношението чист доход плюс финансови разходи върху целия актив

К = ЧД _/п_/ + ФР

А

ЧД – чист доход (печалба); ФР – финансови разходи; А – целия актив

2.2. Коефициент за възвръщаемост на акционерен капитал – чист доход на акционерите върху акционерен капитал

К = ЧД на Акционерите

Акц.капитал

2.3. Коефициент за възвръщаемост на инвестициите – текуща печалба за периода върху обема на инвестициите

К = ТП за периода

Обем инвестиции

ЗАДАЧА:

  1. Да се състави съкратен финансов баланс?

II. Да се намерят чистите оборотни капитали?

  1. Да се изчисли коефициент за ликвидност?
  2. Да се изчисли коефициент на финансова независимост?

Активи

Употреба на капиталите

1.производствени машини, сгради и оборудване – 20 000 лв.

2.дългосрочните ценни книжа (акции за участие) – 5 000 лв.

3. запаси – 10 000 лв.

4.фирмени бизнес кредити – 2 000 лв.

5.краткосрочни ценни книжа – 2 000 лв.

6.депозити – 3 000 лв.

7.пари в касата – 1 000 лв.

Общо: 43 000 лв.

Резултат загуби

Пасиви

1.собствен капитал – 15 000 лв.

а) акционерен капитал – 10 000 лв.

б) резерви – 2 500 лв.

в) неразпределена печалба от предходни години – 2 500 лв.

2.дългосрочни и средносрочни дългове – 14 000 лв.

3.краткосрочни дългове – 14 000 лв.

а) дългове към банките – 8 000 лв.

б) дългове към акционерите – 2 000 лв.

в) дългове към държавата – 2 000 лв.

г) дългове към доставчици – 2 000 лв.

Общо печалба: 43 000 лв.

Решение:

І. Баланс

Актив

Пасив

1. ДА (1+2) – 25 000 лв.

ПК – 29 000 лв.

2. КА (3+4+5+6+7) – 18 000 лв.

КП – 14 000 лв.

Общо: 43 000 лв.

Общо: 43 000 лв.

ПК = СК + СД + ДД                                           ПК = 15 000  + 14 000 = 29 000 лв.

СК – собствен капитал – 15 000 лв. (1)

СД - средносрочните дългове + ДД - дългосрочните дългове = 14 000 лв. (2)

КП – задължения – 3 а+б+в+г – 14 000 лв.

ІІ. ЧОК

ЧОК = ТА – ТП (текущ актив – текущ пасив)

ЧОК = 18 000 – 14 000 = 4 000 лв.

ЧОК = ПК - ДА

ЧОК = 29 000 – 25 000 = 4 000 лв.

ІІІ. Коефициент за ликвидност

1.Коефициент за генералната ликвидност

Щом е по-голямо от 1 значи има поле на сигурност и посреща своята потребност от оборотен капитал.

2.Коефициент на съкратената ликвидност – изчислява се като се вземат под внимание парите в наличност, вземанията от клиентите, краткосрочните ценни книжа върху текущия пасив.

3.Коефициент на непосредствена ликвидност

П - пари + Д – депозити; ТП – текущи пасиви

ІІІ. Коефициент за финансова независимост

1.Коефициент за генерална независимост

СК – собствени капитали; ИП – изискуем пасив

2.Коефициент измерващ границите на финансово обособяване на фирмата за даден период.

СК- собствен капитал; СД – средносрочни дългове; ДД – дългосрочни дългове

3.Коефициент показващ какъв дял (процент) заемат собствените капитали в общата величина на постоянните капитали.

СК – собствени капитали; ПК – постоянни капитали

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG