SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
АКЦИЗИ 3 ПДФ Печат Е-мейл

АКЦИЗИ

Те са един от най-сатрите и широко разпрозстранени данъци.Те са включени в цените и имат прехвърляем характер

.Те изпълняват следните функции:               1)регулират цените на някои стоки ,а чрез тях производството и потреблението им (регулативна функция)

2)фискална –осигуряват приходи за държавата

3)контролна-осигуряване на информация и контрол в/у количеството и производството

Облагането на стоките с акцизи исторически е свързано със следните начини

*обект на облагане са площите ,в/у които са заети акцизни култури-лозя,тютюн.За изчисяване на акциза се създават условия за повишаване на доходите и намаляване на данъците

*облагане на суровини и материали за производство на акцизни стоки(джибри,каши за ракия)

*облагане на инсталации и съоръжения

*облагане на крайната продукция или стойността на реализираната продукция.Този начин доминира  днес.Акцизите са обособени като самостоятелен данък през 1988 г .Отделянето им е свързано с необходимостта от по-точно разграничаване на данъчната форма ,с която да се въздейства в/у производството  и потреблението на определен вид стоки.Обект на облагане са само традиционните стоки,които са крайно потребление –тютюн и тютюневи изделия,вино и спиртни напитки и някои суровини(междинни продукти),които не са пряко и непосредствено свързани с крайното потребление ,всички течни горива,алкохолносъдържащите суровини,някои луксозни стоки,хазарта,кафето,чая.Не са обект на облагане: кожите и кожените изделия от дивеч,едър рогат добитък,изделия от благородни метали,парфюмерия,еротични и порнографски издания,входните билети за барове,вариетета,еротични заведения,облагане на цветни телевизори с над 51 см ширина ,аудио техника,изделия от сребро на майстори на народните занаяти,производство на вино (до 400л),ракия(50л).Над тези количества се облага

Субекти на облагането са производителите на акцизните стоки  и вносителите на такива стоки.Експортът на такива стоки е необлагаем,а данъкът се внася от производителите и следователно съществува право на данъчен кредит за износителите

ФЛ при производство на вино и ракия плащат над определения лимит .За производство на акцизни стоки е характерно,че данъкоплатците задължително се регистрират в 14-дневен срок от получаване на лиценз за производство на акцизни стоки(алкохол,цигари,хазарт).Платци са всички на територията на РБ,вкл и на континенталния шелф.Облагат се тютюна и тютюневите изделия в свободните зони,свободните складове и обектите за валутна търговия.По отношение на тези 3 групи стоки се прилага облагане с акцизи вкл и когато се внасят от страната в тези зони.Те се считат част от територията на страната и за внасянето на територията на страната на акцизни стоки не се възстановява начисленият акциз

РАЗМЕР НА АКЦИЗА-облагането е еднократно,пропорционално и в зависимост от *количеството на акцизната стока,измерено в брой,литри,килограми и *равнището на продажната цена на производителя или вносителя.Счита се,че така се ограничава възможността за избягване на акциза и следователно осигуряването на стабилни и регулярни бюджетни приходи.За пивото акцизът е в абсолютната сума според процентните теглови единици от 10,5 и 15,6 ------от 0.55лв до 1.85 лв за литър.За вина до 15 обемни   %-та  по 0.30лв за 1,а от 15 до 20 обемни % по 0,36лв

Цигари-къс цигар с филтър-0,02лв.За цигари с филтър плюс 30% от продажната цена

За цигари без филтър-0,01лв + 10% от продажната цена .За тютюн,цигари,лули-4,5лв акциз за 100гр +10% от продажната цена,За алкохолно съдържащи суровини-по 0,20 лв за алкохолен градус

Коли-за всички коли над 120 кW (2500куб см)

Течни горива-бензини от 300лв за тон с октаново число до 98, до 560 лв /т над 98 октана,газьол-110лв/т

За чай и кафе –30%

За хазарт  300лв за игрален автомат за 3 месеца,за бинго ,рулетка18000,лв/3 месеца,за други игрални съоръжения-3000/3 месеца

Изисляването на акцизи става с % от 100

За износа същесвтува данъчен кредит ,който се възстановява в срок от 30 дни след представяне на импортна фактура и митническа декларация.За износ на акцизни стоки в свободните зони не се възстановява(консулствата са без акциз)

Акцизът се внася месечно от производителя 1-ва вноска до 28 число за начисления акциз за първите 15 дни и 2-ра вноска –до края на месеца,За вносителите акцизът се начислява и внася в митницата

По отношение на ФЛ в 7-дневен срок след подаване на декларация.За хазартните игри –предварително за всяко тримесечие.За стоките ,за които е предвидено ползването на бандерол,производителите и вносителите обезпечават сумите на акциза с банкова гаранция в размер на дължимия акциз в срок от 60 дни

Мита

Една от най-старите форми на косвеното данъчно облагане .Появата им се свързва с появата на м/ународната търговия.На митата първоначално се е гледало като на данък в/у печалбата.Митата са данъци в истинския смисъл на думата ,тъй като притежават всички отличителни белези за данъците-неоспорими,безвъзмездни,в полза на държавата.Разликата е,че митата имат регулираща функция,а след това фискална за разлика от данъците.Те са средство за регулиране на стокообмена и защита на националното производство от чуждестранна конкуренция и после –приход за бюджета.Като косвен данък за тях е характерно,че бележат тенденция на непряк?? Спад,както по отношение размера им,така и по отношение на облаганите стоки(във всички държави съществуват само вносни мита)В РБ същесвтуваха и импортни(5%) и експортна такса(пшеница-50$).Тенденцията за намаляване на митата се дължи на

1)Световната търговска организация,чиито член отскоро е и РБ ,СТО прокламира 3-10%

2споразуменията за безмитна търговия(              )

3)развитие на всободните безмитни зони(за РБ те са 6)

4членство(евентуално) в ЕС (м/у стртаните членки мита не се прилагат)

Приходите в бюджета ни от мита са спаднали до 6-6,5%

ВИДОВЕ МИТА

*протекционистични

*забранителни

*преференциални-на договорна основа(създават благоприятни условия за износа)

*антидъмпингови-целят неутрализиране на дъмпинговите цени

*фискални-осигуряват приходи

*статистически-имат симвмолично значение ,но тяхното плащане е предпоставка за отчитане стокообмена

В зависимост от правната основа

*автономни-едностранно

*конвенционални-м/у 2 страни

Митата са пропорцонални данъци и изчисляването им сатва в % от стойността на стоката(адвалорни? Мита) и специфични мита(изчислявани в абсолютна сума-тон кг,бр,)Размерът на митото зависи от вида и произхода на стоката,от страната,от която идва ,от споразумения м/у страните.Всичко това е вписано и съставлява съдържание на митническата

тарифа,която е концентриран израз на митническата политика на една държава.Тя може да е 1,2,3 и 4 колонна.Увеличаването на броя на колоните е показател за гъвкавостта на митническата политика,а в някои случаи е израз на дискриминация към някои държави.В РБ тарифата е двуколонна ,тя е адвалорна и автономна.Първата колона се прилага по отношение на страни ,на които РБ предоставя преференции----от 3-30%.Втората колона обхваща държавите,които на двустранна основа са си предоставили статута на най-облагодетелстваната нация-------еднакъв подход към всички страни----5-40%.Съществува трета група страни (слаборазвитите),от които внасяме предимно суровини ,и по отношение на които не се прилагат мита

Фискални монополи

Една от най-древните форми на косвеното облагане .Същността се свежда до това ,че държавата монополизира производството  или търговията ,или и двете на определен вид стоки за широко потребление с цел 1)ограничаване и регулиране на потреблението и производството им 2)продажбата им на монополно високи цени и реализиране на по-големи приходи за бюджета.

ФМ си приличат с регалиите?,понеже и при двете става дума за изключително право на държавата в/у производство и търговия на определени стоки.ФМ могат да се обособят

#според обхвата на дейността

--частични (или производство,или търговия)

--пълни(и производтво ,и търговия)

#според организационно правните им основи

--държавна режия-държавата сама организира и управлява монополизираната дейност

--концесия-държавата отдава за стопанисване или експлоатация обекта,в/у който тя има изключително право на стопанисване.Тези,които приемат обекта, се наричат концесионери.Това става за определен период с/у заплащане на задължение в приход на бюджета

--смесени дружества-организират се като ООД или АД,в които държавата си запазва контролния пакет от акции или дялове

ФМ  са форма на стопанска дейност ,извършвана от държавата или под неин контрол.В България  първият ФМ възника през 1905 г –карти за игра,сол,цигарени книжки,кибрит и т.н.След 1947 г държавата сама осъществява стопанската дейност,т.е. цялото стопанство е ФМ ,като държавата управлява този монопол не с пазарни методи, а по административен път.При частната собственост ФМ имат вече друго значение.

Преки данъци

Данъци,които засягат дохода при неговото формиране .Обект на облагане е доходът,който в съвременните условия се е превърнал в знак за икономическа мощ и платежоспособност и затова облагането се прехвърля от богатството към дохода.Предпоставка за развитието на това облагане са :

-висока степен на развитие на СПО

-създване на техника за обхващане  и облагане на дохода

Налице е съвпадение м/у данъка и източника на този данък-източник на данъка е доходът , а данъкът се плаща от този доход.Това позволява използването на тези данъци като главно средство за икономическо стимулиране и регистриране растежа и заетостта.Това облагане се свързва с идеята за прогресивно подоходно облагане.На него са възлагали големи надежди за ефективно разпределение на доходите и преодоляване на големите различия(Кейнс особено е залагал на това).Неоконсерваторите и неолибералите са за намаляване на общото данъчно бреме като предпоставка за увеличаване на икономическата ефективност,опит за реабилитиране на прогресивното облагане  и рационализиране на данъчната система

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG