Home Икономика НАЧИНИ ЗА ОБЛАГАНЕ И ТЕХНИКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАНЪКА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
НАЧИНИ ЗА ОБЛАГАНЕ И ТЕХНИКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАНЪКА ПДФ Печат Е-мейл

НАЧИНИ ЗА ОБЛАГАНЕ И ТЕХНИКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАНЪКА

1.откупна система-несъвършен начин ,защото при него някои лица предоставят на държавата определена сума,близка до данъчното задължение ? и получават право от държавата да събират данъците.

2.чрез държавни служители-събирачи(бирници)-този начин е нов, но не премахва изцяло злоупотребата при събирането на данъците

3.посредством гербова хартия или гербови(таксови )марки.Плащането е свързано с издаване на документи от държавата,които се изготвят на гербова хартия или обикновена,облечена с гербови марки.Има недостатък.

4.безобложно събиране?-данъкоплатецът сам изчислява и внася данъчното задължение.Данъчните органи само контролират за правилното начисление и срочното внасяне на данъка.Най-широко прилагана днес.

НАЧИСЛЯВАНЕ-След срока внасянето на данъка може да бъде доброволно или задължително ,като на юридическите лица се блокират банковите сметки,а за физическите лица се прилага предупреждение и описване и разпродажба на имуществото.При всички условия се начисляват глоби

ОБЖАЛВАНЕ на данъка при неправомерни действия.При ощетяване данъколпатците могат да обжалват данъка пред началника на ТДС.В случай ,че решението му не ги удовлетворява се обжалва до съда.Жалбите трябва да са резулирани от началника на ТДС,за да се опишат мотивите за обжалване

ОТБЯГВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ-Отбягаването е действие на платеца,насочено към укриването на факти и обстоятелства с цел да се намалят или въобще да не се плащат данъците.Отбягването може да стане по два начина

1)легално-включва необлагаем минимум;прилагане на ускорена амортизация за машинни съоръжения;законно освободени суми от данък в/у печалбата и ДОД(дарения,лихви по заеми,,формиращи доходите на населението,инвестирането на печалбата.)Тези методи са допълнително държавно средство за регулиране на възпроизводствения процес,за въздействие в/у икономическия растеж

2)нелегално-сенчеста икономика

ПРЕХВЪРЛЯНЕ на данъци -не винаги има съвпадение м/у данъкоплатец и вносител.В такива случаи е налице прехвърляемост на данъците.Тя е характерна за косвените данъци

*прехвърляне напред-включване на данъците в цената и формиране на крайната продажна цена .Тежестта се прехвърля в/у потребителите

*прехвърляне назад-закупуване на суровини и материали на цени по-ниски от пазарните и отчитането им по пазарни цени в производството

*смесено

*косо-паралелно с движението на цените

Засиленото търсене на стоки,които могат да заместят стоката,чиято цена вследствие нарастването на данъка се е повишила, ще доведе до покачване на цените.Така печалбата на първия производител ще намалее и ще се увеличи тази на произвеждащия стоката-заместител. Ограничител на прехвърлянето е конкуренцията.Предимство имат монополите

НАВАКСВАНЕ на данъците-увеличаване на интензификацията на труда и намаляване разходите по охрана на труда.В рзултат се наваксва част от данъка

АМОРТИЗИРАНЕ-за прехвърляне на данъците в/у недвижими имоти и ЦК.Постига се чрез закупуване на тези имоти,ЦК на цени по-ниски от пазарните ,като разликата се внася в банката на срочен депозит, за което се получава доход във вид на лихва

ПРЕХВЪРЛЯЕМОСТТА на данъка е един от най- важните моменти в теорията на данъка

1)едни считат,че теорията за прехвърляемостта е заплетен въпрос.Като резултат се приема ,че всеки данък е прехвърляем от всеки

2)други разделят данъците на прехвърляеми(косвени) и на непрехвърляеми(преки)

3)всички данъци са прехвърляеми и най- вече косвените

Известни са следните теории

Песимистична теория-на Прудон-данъците се прехвърлят и понасят от консуматорите и понеже повечето от консуматорите са бедни ,то всеки данък е несправедлив

Социална теория на Ласал-всички данъци са прехвърляеми и държавата не  е в състояние да спре този процес.Тъй като представителите считат ,че държавата е крепост на богатите с/у бедните, то данъчното бреме се прехвърля в/у най-бедните социални слоеве

Теория на физиократите-източникът на дохода е селското стопанство.Всички останали източници на доходи са производни и следователно данъците се прехвърлят в/у този първичен доход и се понасят от неговите създатели

Теория на класиците-Смит се доближава до теорията на физиократите.Той също счита ,че земната рента се получава без много усилия и тя е един от най-подходящите обекти за облагане,а земеделците са класата,която понася значителна степен от данъчното бреме.Рикардо нарича данъка”велико зло”

Оптимистична теория-(дифузионна),чиито създател е Канард.Вместо за прехвърляне на данъка се говори за дифузиране на данъка м/у отделните групи и слоеве от обществото.Според тази теория нито един данък не се понася от неговия платец.Отначало платците са се съпротивляват с/у наложените им данъци,но тези данъци постепенно дифузират,престават да бъдат тежест.”Всеки стар данък е добър и всеки нов данък е лош”.Тази теория признава прехвърляемостта на данъка ,но не уточнява посоката на прехвърляне

Теория на ценообразуването-опитва се да докаже ,че прехвърляемостта на данъка от едни социални слоеве към други е подчинена на същите сили ,на които се дължи движението на цените или прехвърлянето на данъците е резултат от движението на цените на нагоре.Във връзка с това се използват понятията “еластичност на търсенето” и “еластичност на предлагането”.Така ,ако предлагането е по-еластично от търсенето продавачите прехвърлят своите данъци или част от тях в/у купувачите и обратно-при по-еластично търсене посоката на прехвърляне е от купувачи към продавачи.Прехвърлянето се намира в тясна връзка с цените

Теория, според която няма непрехвърляеми данъци,а само по-лесно и по-трудно прехвърляеми данъци.Основание за това е движението на цените и заобикалянето и нарушаването на данъчните закони

ВИДОВЕ ДАНЪЦИ

Изучаването,анализът и влиянието на данъците в/у икономическите субекти и индивиди са основания те да бъдат класифицирани в отделни групи.Това класифициране може да стане по различни критерии

1)в зависимост от средствата,чрез които се издължава данъка

*данъци в натурална форма

*данъци в парична форма

*редовни данъци(изцяло са такива)

*извънредни данъци)могат да се прилагат при определени обстоятелства)

2        2)в зависимост от това дали са приходна форма за

--местните бюджети

*разпределяни данъци м/у отделните бюджети

*закрепени данъци

--централния бюджети

*държавни данъци

*местни данъци

*в някои държави съществуват и федерални данъци

3)според предназначението на данъците за финансиране на някои разходи

*общи данъци-почти изцяло присъстват днес

*целеви данъци

4)според обекта на предагане

*данъци,които имат за обект облагането на самата физическа личност или нейни качества

*данъци в/у собсвеността или трансферите на богатството(имуществени данъци)

*данъци в/у трансферите на богатството

*данъци в/у определен вид стопанска дейност или занаяти (патентни данъци)

*данъци в/у печалбата или оборота(ДДС,акцизи,мита,фискални)

*данъци в/у доходите(подоходни или корпоративни подоходни данъци)

*преки и косвени данъци.Преките данъци засягат облагането на капитала,доходите,имуществото.Косвените данъци засягат реализацията на стоките,те се калкулират в цените и се заплащат от потребителите.Преките данъци засягат доходите при формирането им ,а косвените-доходите при разходването им

ДАНЪЧНА СИСТЕМА-съставна част от всяка финансова система.По своята същност тя е исторически утвърдената съвкупност от данъци и организацията им от законодателите в една страна.Дан. система е проект на историческото развитие и включва  броят данъци и елементите им,начините  за облагане,събиране ,отчитане и контрол,органите и институциите ,които организират тези дейности

1Монистична система-има теоритично познавателен характер.Прилагане на един данък в страната.Неин автор е Робърт Оулс.През 18 век тази идея е възобновена от физиократите,които считат за единствен данък  този в/у земята.Предлага се въвеждането на данък в/у потреблението

2Плуралистична теория-съвкупност от данъци ,съгласувано прилагани от държавата за решаването на определени цели.Броят на данъците и тежестта на данъчното бреме не са в пропорционална зависимост.Днешната данъчна система е такава.Съвкупността от данъци е възникнала и се е утвърдила на историческа и рационална основа.Данъчната система се счита , че се е развила спонтанно в резултат на конкретни обстоятелства,при които са въведени конкретни данъци.Исторически са се наслагвали към съществуващите други данъци,за да се формира такъв тип данъчна система.

3Рационална,т.е. прилагането на всеки данък трябва да става съгласувано и подчинено на реализирането на предварително поставени цели и задачи.Съвременната тенденция е към рационализиране и хармонизиране на данъците,изключва двойното данъчно облагане.Към нея се предявяват следните изисквания

1икономическа ефективност-системата не трябва да възпрепядства ефективното разпределение на ресурсите.

2административна простота-лесно и евтино прилагане

3гъвкавост на системата

4политическа отговорност

5справедливост

Данъчната политика –съвкупността от мероприятия в областта на данъчното облагане с цел решаването на определени задачи-финансови,социално-икономически и др.Данъчната политика има да решава въпроси,свързани с броя и видовете данъци,тежестта на данъчното бреме и неговото разпределение ,за хармонизирането на данъците с тези в развитите страни и преди всичко страните членки на ЕС.Такава хармонизация на данъците е налице у нас.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG