Home Икономика Приложни области на анализа в зависимост от информацията

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Приложни области на анализа в зависимост от информацията ПДФ Печат Е-мейл

Приложни области на анализа в зависимост от информацията

Разнообразието се обяснява с неговата хетерогенност по отношение на анал.операция и на методите. Най-общо можем да определим три осн.приложни области на ФА

1)ФА за оценка на риска от неплатежоспособност от страна на външни партньори

2)ФА за формулиране на глобална оценка на предприятието.

3)ФА за статистически изследвания, ориентирани към дефиниране на фин.поведение и ситуация на група от предприятия.

Пояснения към приложните области на ФА:

1)ФА за риска от изпадане в несъстоятелност има за  цел да оцени риска при отпускане на съотв кредит в центъра на анализа стои и оценката на гаранциите по кредит. Обикновено кредитните инспектори изискват пълна счет.инф.за 3годишен период, бизнес план за развитие;инвестиционни програми, за да установява нивото на риск при пускане на съотв.кредит.Дълбочината на анализа зависи от продължителността на кредита, колкото по-дългосрочен е той толкова по-голяма информация се изисква.

2)за да се разбере целта на глоба. Оценка трябва да се установи връзката м/у ФА и страт. Анализ. Стратегическия анализ определя силните и слабите страни на предприятието с цел да формулира по-правилно своите страт.цели, функционални стратегии и най

вече какво трябва да се промени.Страт анализ може да се осъществи и от външни анализатори, с цел придобиване на контрол в/у анализ. Предприятие. Този страт. Анализ включва като елемент и ФА.Страт.анализ минава през следните общи етапи.

-очертаване потенциала на ТД

-условия и резултати от дейността

-отонешения с външната среда

Като част от страт.анализ ФА има за цел да определи силните и слабите страни от фин.функциониране на предприятието, като винаги има елемент на прогнозиране на фин.бъдеще състояние. ФА се използва и при глобална оценка на предприятието за целите на приватизация, изливания, вливания и др. Приносът му е в решаването на проблема с определянето на ст-стта на предприятието.Приносът може да бъде разглеждан в две посоки:

1)той предполага определянето ст-тта на имуществото на предприятието

2)ФА позволява да се оцени трайната способност на предприятието да генерира печалби, което е в основата на неговата ст-ст

Финансов и борсов анализ-за операциите на капиталовите пазари, ииндикациите от ФА са важен елемент.Не е изключено да има разминаване м/у фин.представяне на опр. ТД и котировките на акциите му на фондовата борса. Всички индикации независимо дали те са положителни или отрицетелни, подбуждат остри реакции на фондовата борса. Това е главната рочина, поради която оперираците и наблюдаващите капиталовия пазар да са осн.потребители на традиц.фин.анализ. Това е причината поради която мениджърският екип на предприятието, чиито акции се предлагат и котират на фондовата борса са мн.силно заинтересовани от това какво ще се представи в счет отчет и баланс как ще се променят съотв. фин.параметри.

14.Активи и пасиви на фирмата

Активите са бъдещи ползи. В баланса активите са подредени по степен на ликвидност. Осн.к-л=бр.на акциите, които дружеството е емитирало по нем. ст-ти.Привлеченият к-л е от външни източници.

15.Приходи и разходи на фирмата.Корективни разходи

Разходите са обособени в 4групи

І. Р/ди за обичайна дейност

1)р/ди за материали

2)р/ди за външни услуги

3)р/ди за заплати и др.възнаграждения

4)р/ди за соц.осигуровки

5)амортизации

6)р/ди по обезценки и провизии

ІІ. Суми с кориктивен характер

1)балансова ст-ст на проданеите активи-тази позиция има за цел да балансира фактурираните приходи от продажбата на активи на предприятието. Тя прави връзката м/у нетните приходи от продажби.В противен случай би се формирала изкуствено посока печалба по р/ди за придобиване или ликвидация. Тези р/ди са винаги със знак „-”. Тези разходи не кореспондират с приходите от реализация. Коригиращата ∑ изчезва в момента, в който ДА се заприходи в счет.баланс.

2)р/ди за придобиване и ликвидация на ДА по стоп-начин

3)изменение на запасите от продукция и завършено пр-во.-тук корекцията се прилага в 2насоки

-когато нарства нериализираната продукция и незавършеното пр-во-Р/дите по ик.елементи включват всички р/ди за произведената продукция. Те не могат да се разделят на р/ди за реализирана и р/ди за произведена, но не продадена продукция. Не може да се създаде документооборот за подобно разделяне, затова в случаито когато запасите от незавършено пр-во и продукция нарастнат, се записва с отр.знак ст-стта на тяхното нарастване. По този начин се намаляват р/дите за обичайна дейност, които по своето съдържание са р/ди за произведена продукция. Така става възможно общите р/ди от отчета за П и Р да кореспондират с приходите от обичайна дейност, които отговарят на приходите по ф-ри.

-когато запасите от незавършено пр-во и продукция намаляват-това са случаите, когато реализараме повече продукция, от колкото е произведена за периода.Корелацията е със знак „+”, което е продиктувано от факта, че р/дите за обичайна дейност включват само р/дите за произведената продукция за отчетния период, за да се осигури кореспонденция с реализираната продукция е необходимо да се включат и р/дите, отговарящи на ∑ на намалението на запасите от готова продукция.

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG