Home Икономика Форми на организация на бизнеса

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Форми на организация на бизнеса ПДФ Печат Е-мейл

Форми на организация на бизнеса

Най-простата форма на стопанска дейност, макар не обезателно и най-малката, е едноличното предприятие (едноличен търговец). То е проста единица, защото собственикът понася риска и упражнява своята власт да организира, анализира, планира и управлява работата на фирмата.

Управлението на едноличната фирма може да бъде предоставено на един или няколко прокуристи (търговски управители). Прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява фирмата му срещу възнаграждение. Той има право да осъществява стопански функции да представлява търговеца, обаче няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижимите имоти на търговеца, освен ако е специално упълномощен. Както се вижда властта цялостно принадлежи на собственика. При едноличните фирми липсва ясно изразена разлика между авоарите на предприятието и личната собственост на собственика. Ако едноличният търговец (едноличната фирма) не е в състояние да посрещне дълговете на предприятието със своя доход, кредиторите му имат право да предявят иск върху частните му източници на доход. Отговорността, както се вижда, не се ограничава само по отношение на активите на предприятието, но и върху цялостната собственост на едноличния търговец.

Най-важният критерий за всяко едно предприятие е ръстът на произвежданата продукция и получаваните доходи. За да се увеличават доходите на предприятието, е необходимо да се привлече повече капитал и да бъдат преодолени трудностите, с които се сблъсква човек при управлението на голямо предприятие. В такъв момент за проспериращата фирма е необходимо да се вземе критично решение: да се задържи растежът или да се промени икиномическата структура на предприятието. Първоначалният собственик губи правото си на пълен контрол, обаче в определена степен рискът и приходите се поделят със съдружника. Понякога сдружаването може да стане с оглед да се привлече личност с големи възможности и връзки в собствения бизнес, което би разширило полето на дейност, или да се привлече лич-ност с висока компетенция по въпросите на техниката, технологията и управлението. Както се вижда, става въпрос за търговски дружества.

Съгласно Търговския закон “търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства”. Търговските дружества са юридически лица. Според търговския закон те са следните видове: събирателно дружество; командитно дружество; дружество с ограничена отговорност; акционерно дружество; командитно дружество с акции.

Сдружаването не означава, че обезателно рискът от дейността се понася еднакво от всички съдружници, а така също отговорностите и правата на партньорите са еднакви. Тези отношения могат да бъдат решени от самите тях.

Събирателното дружество съгласно чл. 76 на ТЗ “е дружество, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено”. Фирмата на събирателното дружество се състои от фамилните имена на един или повече съдружници. В договора за учредяване на събирателното дружество освен седалището на фирмата, името и адресът на съдружниците се вписва видът и размерът на вноските на всеки съдружник, начинът за разпределение на печалбите и загубите помежду им, начинът на управление и начинът на вземане на решенията.

Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска (ТЗ, чл. 99/1). Фирмата на дружеството съдържа и обозначението “Командитно дружество”, или съкратено “КД” и името поне на един от неограничено отговорните съдружници. Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници.

Дружеството с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството (ТЗ, чл. 113). Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението “Дружество с ограничена отговорност”, или съкратено “ООД”. Когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението “Еднолично ООД”.

Командитно дружество с акции. То се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Фирмата на такова дружество съдържа означението “командитно дружество с акции” или съкратено “КДА”.

Сдружаването, като форма на предприятие, се сблъсква със значителни трудности, особено когато то нараства, когато се привличат нови партньори. Създават се затруднения по отношение на контрола и управлението на предприятието. Ето защо повечето от сдруженията (еднолични предприятия) се ориентират към онези сфери на дейност, които изискват малък капитал. Тези форми в развитите капита-листически страни доминират в услугите, селското стопанство, хотелиерството, общественото хранене и отчасти в леката и хранителната промишленост.

Недостатъците в правно, финансово и ръководно отношение на едноличните предприятия и сдруженията предизвикват създаването на акционерни дружества.

Акционерното дружество е юридическа стопанска единица, чийто капитал е разделен на акции. Собствениците на такава компания са акционери и имат ограничена отговорност. Те не излагат своите частни авоари на съдбата на фирмата. Ако някой от акционерите почине или се оттегли от дружеството, то продължава да съществува, владее имуществото и води съдебни дела.

Върховният орган на управление на акционерното дружество е общото събрание на акционерите. То има широка компетентност, една от които е да избира и освобождава членовете на директориите при едностепенната система, съответно на надзорния съвет и управителния съвет при двустепенна система.

При акционерните дружества повечето от акционерите не вземат активно участие в управлението на фирмата. Ръководителите на фирмата обикновено не притежават голям дялов капитал в ръководените от тях компании.

Акционерната форма на организация на бизнеса в развитите капиталистически страни е гръбнакът на икономиката. Тя е основна и най-широко разпространена. Корпоративната форма на организация на бизнеса е най-важната в развитите капиталистически страни.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG