Home Икономика Видове данъци 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Видове данъци 1 ПДФ Печат Е-мейл

Видове данъци

  1. Класификация на данъците
  2. В зависимост от предмета или обекта на облагане

- данъци върху имуществото

- данъци върху доходите

- данъци върху продажбите (търговския оборот)

- данъци върху физическата личност

2.     В зависимост от платците на данъка:ю

- данъци плащани от физически лица

- данъци плащани от фирми

3.     В зависимост от това къде се внасят данъците от данъкоплатците:

- данъци внасяни в местните (общинските) бюджети

- данъци внасяни в републиканските бюджети

4.     В зависимост от това дали платецът и носителят на данъка са едно и също лице

- преки данъци – когато едно лице е едновременно вносител и платец на данъка

- косвени данъци – когато едно лице  ги внася а друго ги понася

II.    Преки данъци

1.  Характеристика на прекия данък – това са данъци, които имат обект облагане, имуществото или доходи на лицата.

Те се делят на :

- преки подоходни

- преки имуществени

При тези данъци едно лице е едновременно и носител и платец на данъка

2.  Преки имуществени данъци – имуществото е съвкупност от недвижими имоти, движими вещи, предмети, права, вземания и пари, които са собственост на дадено физическо или юридическо лице

Известни са 3 основни норми на облагане на имуществото

- облагане на притежаваното имущество еднократно или редовно

- облагане промяната в собствеността на имуществото – при покупки ( придобиване) на имущество трябва до 1 месец да се попълни данъчна декларация. В противен случаи се плаща

- облагане на прираста на стойността на имуществото

Към този вид данък отнасяме:

- данък върху сградите

- данък върху земята

- данък върху занаятите

- данък върху наследствата и даренията

3.     Преки подоходни данъци – това са данъци  с които се облагат доходите на физическите и юридическите лица.

Известни са 3 форми на подоходно облагане

а) Шадолярно (аналитично) или  английски тип облагане – дохода се разпределя на части в зависимост от източника си и всяка една от тях се облага по отделна скала

б)  Глобално подоходно облагане или немски тип – при него всички доходи се събират в съвкупен доход и се облагат по една скала

в) Смесено подоходно облагане или френски тип – при него определената част от дохода се облага с един данъчен размер, а другата с друг

В теорията и практиката се прилагат следните преки подоходни данъци:

- личен подоходен данък – данъкът, които се плаща от гражданите при получените доходи (плаща се и при “ЕТ)

- корпоративен данък – плаща се от фирмите (без “ЕТ”), той е данък върху печалбата

- социално осигуряване

III.   Косвени данъци

1.  Характеристиката на косвените данъци – това са данъци с които се облагат доходите и

имуществата на лицата при тяхното реализиране. Тези данъци се калкулират в цените на стоките и услугите и затова са известни още като  данъци върху консумацията и  потреблението. При тях едно лице е носител, а друго е платец на данъка. Тези данъци в повечето случаи са пропорционални.

  1. Видове косвени данъци :

- данък добавена стойност (ДДС)

- акцизи

- мита

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG