Home Икономика Данъчно облагане на компания, търговско дружество, ко-операция, фирма

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Данъчно облагане на компания, търговско дружество, ко-операция, фирма ПДФ Печат Е-мейл

Данъчно облагане на компания, търговско дружество, ко-операция, фирма. Видове данъци плащани от компанията и тяхното влияние в/у крайния доход, печалба.

Две основни групи : --за физически лица – ЕТ, занаятчии, лица със свободни професии, земеделски стопани, както и лица, работещи по трудови, граждански и управленски догово-ри; основното за тях е, че се облагат доходите на физическите лица, получени от различни източници;

--за юридически лица – тук се отнасят всички стоп.субекти юридически лица – ТД и кооперациите; към тях са приравнени и бюджетните организации, както и не-персонифицираните дружества (граждански дружества, регистрирани по Закона за задълженията и договорите).

Патентен данък – счита се за данък в/у дейността, чийто размер не зависи от фин.резул-тат на стоп.субект и по същество представлява цената за извършване на съответната дейност; данъкът е окончателен и годишен; плаща се назавис. дали пр-тието продължа-ва или е преустановило дейността си; данъка се дължи от месеца, следващ месеца на за-почване на дейността и се удостоверява с декларация за облагане с патентен данък; на патентен данък имат право само пр-тия, имащи год.оборот от предходната год. до 75 000 лв..

Подходът за определяне размера на патентния данък за отделните дейности е различен, като различието произтича от използваните специфични за всяка дейност процедури и критерии; физическите лица, отговарящи на критериите за год.оборот и извършващи съответната дейност, се облагат с патентен данък задължително дори ако извършват и други дейности, необлагаеми по същия ред; за разлика от тях юрид. лица плащат патен-тен данък, само ако извършват патентно облагаема дейност.

Технология за определяне на авансовите вноски по данъците – оказва пряко въздей-ствие в/у цялостното планиране на дейността на пр-тието; определя се на базата на фин.резултат (облагаемата печалба) от предходните години, корегиран с коефициент, регламентиран в Закона за държ.бюджет за съответната година; за първото тримесечие от отчетната год. се използва годината, преди предходната, а за месеците от март до де-кември – предходната; когато фирмата започва дейността си от съответната год., или е била на загуба в предходните периоди, авансовият данък се определя към края на всяко тримесечие на база на текущия резултат с натрупване.

Друго данъчно задължение със силно отражение в/у дейността на стоп.субекти е ДДС; разграничават се : --предметен обхват на данъка – определя като облагаеми всички доставки на сто-ки/услуги на територ.на страната и за износ, извършени от данъчно задължените по Закона за ДДС лица, както и при внос на стоки при определени условия; това автоматично изключва от обхват сделките, извършени от лица, които не са за-дължени по ЗДДС; --териториален обхват на данъка – действието на ЗДДС се ограничава до територ. на страната, включваща географската територ., континенталния шелф и изклю-чителната иконом.зона; изключение се прави само за – свободните зони, свобод-ните складове и търг.обекти, лицензирани за валутна търговия, които са освобо-дени от задължение по ДДС; следва да се добавят и ссделките извън терит. на страната по продажба на стоки и извършването на ограничен услуги, изрично регламентирани като износ; те също са облагаеми, но с нулева ставка и пораж-дат възможност регистрираните по ДДС лица да приспадат данъчния кредит за покупките си, свързани с този износ.

За нуждите на ДДС се разграничават 2 типа сделки : облагаеми – всички сделки извън освободените, осъществявани на терит.на страната или за износ, извършени от данъчно регистрирани по Закона лица (доставки, свързани със земя; финансови, соц., застрахо-вателни и др. услуги); освободени – всички доставки с място на изпълнение извън тери-торията на страната, с изключение на износа.

Със ЗДДС се разграничават 2 типа данъчни лица – данъчно регистрирани и данъчно не-регистрирани; на задължителна регистр.подлежат лицата с облагаем оборот над 75 000 лв. от последните последователни 12 или по-малко месеци; за да не се допуска прину-дителна регистр. в ЗДДС е регламентирано задължение след края на всеки месец пр-тието само да си определя облагаемия оборот; регистр.по желание могат да направят тези данъчни лица, които имат общо облагаем оборот (вкл. и облагаемите сделки с ну-лева ставка) над 50 000 лв. за период не по-дълъг от последните 12 мес..

Устанавяването на праг (миним.изискуем оборот) за доброволна и задълж. регистр. по ЗДДС е свързано с 2 осн.мотива:   1. да се ограничи обхвата на данъчните субекти само до най-големите данъкоплатци и така да се гарантира по-висока ефективност на данъч-ния контрол и събираемост на данъка; 2.  да бъдат стимулирани пр-тията, нерегистр. по ЗДДС, тъй като те могат да бъдат конкурентноспособни като не начисляват ДДС в про-дажната цена.

Получената облагаема печалба е база за определяне на данъчното задължение на пр-тието; при данъчното облагане пр-тията са разделени в 2 групи, в завис.от размера на облагаемата им печалба – с печалба до 50 000 лв. и над 50 000 лв.; към момента ставка-та за данъка в/у печалбата на пр-тия с печалба до 50 000 лв. е 15 %, а за останалите тя е 20 %; данъкът в/у печалбата за общините (данък общини) е с единна ставка, непроменя-на п/з последните год. – 10 %. Останалата след определянето на размера на данъка печалба (загуба) е чистата печалба (загуба) на пр-тието; с нея се разпорежда ръководството на пр-тието и може да бъде разпределена под формата на дивиденти или капитализирана; печалбата (загубата) след определянето на данъците се посочва в баланса и често се нарича и балансова печалба (загуба).

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG