Home Икономика Постоянни и оборотни фондове

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Постоянни и оборотни фондове ПДФ Печат Е-мейл

Постоянни и оборотни фондове

При финансирането на бизнес, чрез различните групи капитали са изведени и се спазват от мениджъра две важни правила:

1. Дългосрочните активи на фирмата, които са резултат от нейната инвестиционна политика трябва да се хармонизират със собствените капитали и дългосрочните кредити.

2. Краткосрочните активи на фирмата да са в хармония с краткосрочните кредити, собствените капитали и част от фирмените задължения.

Оборотът на фирмата е основен параметър на бизнеса. Широкоспектърната му роля при междуфирмените и фирмените сравнения го поставя като унифициран параметър на фирмата. Общоприето е под оборот да се разбира: чистите приходи от фирмените продажби на стоки и услуги. От това следва, че величината на оборота е винаги под въздействието на два компонента:

1. Оборотът е под въздействието на брутните приходи от фирмените продажби, чиято величина е следствие на  решенията, които взима мениджъра, на пазарната ситуация и т.н.

2. Оборотът на фирмата се намира под въздействие на оборотните данъци - ДДС и акцизи, които държавата взима от фирмата по пътя на държавното регулиране.

Ключовата роля на оборота на фирмата извежда на преден план неговото информационно осигуряване. Според Закона за счетоводството оборотът на фирмата се съдържа в отчета на приходите и разходите. Оборотът на фирмата търпи реалните въздействия на капитала. Същевременно, обаче оборотът има и относително самостоятелна роля по посока на обратната връзка. Самостоятелното разглеждане на капитала и оборота е само временно оправдано. То дава възможност да се осмислят и използват техните възможности,  но това не е достатъчно и мениджърите използват бизнес решения, основаващи се на реалната връзка между капитала и оборота.

При осъществяването на всеки бизнес неизбежно се налага използването на оборотен капитал, чрез който по същество се покриват текущите нужди на фирмата. Той не трябва да се смесва с други две на пръв поглед близки понятия - оборот на фирмата и оборот на капитала. Оборотът на фирмата изразява размера на чистите приходи от продажбите и се получава като от съвкупните приходи се извадят оборотните данъци. Оборотът на капитала представлява неговия кръгооборот, разгледан като непрекъснат процес на последователно преминаване на капитала от една фирма в друга и възвръщането му в първоначална форма. Оборотът на капитала представлява средствата предназначени и разходвани за текущата производствена дейност. Той е понятие, което условно може да се очертае в две направления. Първото обхваща физическия състав на оборотния капитал - суровини, материали, горива, труд, материални запаси, незав. производство и други. Второто направление е в парично изражение, включващо следните елементи на оборотния капитал - различни вземания и плащания, ценни книжа и налични пари. Управлението на оборотния капитал е тясно свързано с неговата обръщаемост.

Необходимо е предприятието да направи анализ на връзката между обращаемостта и продажбите, с цел да оптимизира използването на оборотни фондове във фирмата.

В бизнесa мениджърите разполагат с две групи активи: дълготрайни и краткотрайни. От това произтичат варианти за тяхното съотношение. То не е еднозначно и се разглежда с нюанси. Възможно е при успяващи фирми относителното тегло на краткотрайните активи да е ниско. Ударението се постига върху инвестициите, поддържат се с малко запаси, нормални са вземанията и т.н. Същественото при този вариант е, че мениджърите не са затруднени, тъй като нормалната дейност поддържа по-ниско тегло на краткотрайните активи. Възможно е и обратното - фирмите, намиращи се в затруднение да боравят с по-високо тегло на краткотрайните активи, тъй като те са бързо ликвидни и дават шанс при търсенето на решения за оцеляване на фирмата. Следователно мениджърите са призвани да дирижират съотношението между дълготрайни и краткотрайни активи според конкретни условия.

При осъществяването на всяка дейност неизбежно се налага използването на оборотен капитал, чрез който по същество се покриват текущите нужди на фирмата. Той не трябва да се смесва с други две на пръв поглед близки понятия - оборот на фирмата и оборот на капитала. Оборотът на фирмата изразява размера на чистите приходи от продажбите. Оборотът на капитала представлява неговия кръгооборот, разгледан като непрекъснат процес на последователно преминаване на капитала от една фирма в друга и възвръщането му в първоначална форма.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG