Home Икономика Бюджет и бюджетна политика

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Бюджет и бюджетна политика ПДФ Печат Е-мейл

Бюджет и бюджетна политика.

Теоретични анализи на бюджета

1. Същност, функции и значение на бюджета – в държавния бюджет намират краен израз държавните приходи и държавните разходи. Държавният бюджет е основен финансов план на държавата за съответната финансова година. От юридическа гледна точка бюджетът е закон, но с по – особен характер, независимо, че се променя всяка година чрез закон; неспазването  на държавния бюджет не във всички случаи поражда вина и отговорност, това е така защото

  • цялата приходна част на бюджета се регулира в даначни и други закони и подзаконови нормативни актове
  • независимо че в разходната част законът за държавния бюджет има ограничителен и дисциплиниращ хатактер, с течение на финансовата година съществуват възможности за усилване на определени разходни вземания или корекция на определени разходи при условия и ред, посочени в специален закон. ЗУДБ (закон за устройство на държавния бюджет) следователно законите на държавния бюджет имат по – скоро ориентировачен характер за приходите и препоръчителен за държавните разходи.

От социално – икономическа гледна точка бюджетът е първостепенен финансов инсрумент за преразпределение на значителна част на брутния бътрешен продукт с териториален, отраслов и социален характер.

От финансова гледна точка бюджетът представлява система на планираните приходи и разходи на държавата за следващата финансова година.Тази обобощена система, намираща израз в закона за държавния бюджет за съответната година, е продукт на продължителна аналитична и изчислителна работа; обхващаща всички бюджетни звена.

Функции :

l        алокативна – разполагане на ресурсите, т.е предпоставките за икономическата активност

l        разпределителна – разпределение на резултатите от възпроизводствения процес в това число БВП.

l        стабилизационна – реализиране целите на икономическата политика на устойчив икономически растеж, стабилно равнище на цените и прочие

l        контролна – бюджетът се приема чрез закон, тоест в публичния характер на държавните приходи  и разходи, както и в процедурите, свързани с обсъждането, приемането, изпълнението, отчета и контрола  на бюджета, които също са законно установени (ЗУДБ)

2.Принципи на съставяне и изпълнение на бюджета – имат историческа обусловеност и се изменят под влияние на промените в социланите и исторически условия. Могат да се разграничат в две основни групи:

1. общи и

2. специални.

Нека сега да разясним характеристиките на общите принципи :

è       ограниченост на приходите

è      степенуване на държавните разходи

è      обвързаност между потребности и средства за удоволетворението им, в това число със съществуваването на ниски бюджетни фондове и сметки

è      максимален ефект от държавните разходи, във връзка с което се използват пазарни методи  за анализ и оценка на проекти в публичното пространство, но не всички държавни дейности имат единствено финансово изражение, поради което спазването на тези принципи е с определена условност.

Характеристиките на специалните принципи са :

è      реалност и точност на приходите и разходите – приходите и разходите да съответстват на икономическата конюктура и очакваните промени в нея и по – конкретно да се прогнозира точно ръста на БВП, динамиката на  валутните курсове, на цените на горивата и други макроикономически и световни параметри. Чрез посоченото изчисляване на приходите и разходите и обвързването им с икономическите и социалните изменения се създават възможности за предсказуемост при използване на държавните регулативни инструменти

è      принципи на пълнота на бюджета – всички приходи и разходи, които държавата ще осъществи през следващите години да намерят израз в бюджета. Спазването на този принцип е залог за по – качествен контрол върху изпълнението на бюджета, както и за спазването на :

ü        реалност на бюджета – различава се екстензивна и интензивна пълнота на бюджета. При екстензивната се залагат в пълна обем, както приходите, така и разходите от определени дейности. Този принцип се прилага при посочването на постъпленията от данъци. При интензивната пълнота се посочва само чистия резултат – в плюс или минус и необходимата субсидия при минус от съответната дейност. Като нето бюджет се отразяват приходите от стопанска дейност  на държавата, тъй като се осъществява от независими обекти; формира финансови резултати, внасящи съответни постъпления в държавния бюджет (основно дивиденти).

ü        бюджетна  балансираност – бюджетни принципи; дълги години е нарушаван в резултат на Кенсианската политика и значителни държавни разходи

ü        единство на бюджета – означава в рамките на бюджетния период да се изпълнява един единствен бюджет – паралелното упражняване на редовен, извънреден, допълнителен и прочие бюджети затормозява управлението на изобилното стопанство и занижава ефективността на контрола върху управлението на бюджетните средства. Второто му изражение е в противовес на използваните в миналите принципи при изпълнение на бюджетите, а именно т.н. фондово начало при изпълнение на бюджета – за всеки разход има собствен метод за финансирането му. Нарушаването на единството на бюджета оначава загуба на маневреност при управлението на бюджетните средства.

ü        принципи на гласност и публичност, реализира се чрез предоставянето на възможности за предложения от страна на синдикати, браншови и прочие организации при съставянето на проекто бюджета;  налице  е възложител за публично запознаване и публично обсъждане на законопроекта за държавния проект

ü        принципи на специализация на държавния бюджети – детайлизиране, подреждане и групиране на държавните приходи и разходи, като за основа се използва единната бюджетна класификация, затвърдена от БНБ и министерството на финансите. Служи за съставяне, обсъждане, изпълнение, отчитане на изпълнението и контрол на изпълнението на държавния бюджет.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG