SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Акцизи 4 ПДФ Печат Е-мейл

Акцизи

1.Една от най-старите форми на косвени данъци датира още от XVIIв. Представляват надбавка към цената на стоките, която се заплаща при покупката.

2.Функции на акцизите

2.1.Фискална – осигурява приходи за държ. бюджет

2.2.Регулираща – чрез акциза се регулира производството, потреблението и цените на акцизните стоки.

2.3.Контролна – постъпленията от акциз позволяват на държ. и данъчната администрация да контролират производството и реализацията на акцизни стоки.

В Бг облагането с акциз е уредено чрез закона за акцизите и данъчните складове в сила от 01.01.2006г., който замени дотогавашния закон за акцизите (01.01.1994г.)

3. Обект на облагане с акциз

3.1 Алкохол и алкох. напитки

3.2 Тютюневи изделия

3.3 От 01.01.2007г. енергийните продукти и ел. енергия посочени в раздел трети от закона.

3.4 Кафето и екстракти от кафе

3.5 Автомобилите

4. Освободени от акциз са стоки:

4.1 Предназначени за дипломат. и консулски представителства и техния персонал.

4.2 За които в международен договор е предвидено освобождаване от данъци.

4.3 Предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна на северно-атлантическия договор (страна на НАТО).

4.4 Внасяните с международни и пощенски пратки, както и в личния багаж на пътниците в рамките на разрешения безмитен внос.

4.5 Тютюн. изделия, алкохол, алкох. напитки и кафе закупени от др. държава членка и закупени за лични нужди, превозвани от тях за определени нужди.

5. Субекти на акциза.

5.1. Лицензирани складодържатели и регистрираните по този закон лица.

5.2 Вносителите на акцизни стоки

5.3 Данъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка, които извършват доставки на акцизни стоки, при условията на дистанционна продажба по смисъла на ДДС.

6. Данъчна основа

6.1 Цената на облагаемите стоки или услуги

6.2. Натурални единици– бр,тон, л,градуси и т.н.

6.3 Комбинирана основа – едновременно продажна цена и натурална единица

7. Данъчен размер – определя се съответно:

7.1 В % от продажната цена (стойността) – адвалорни акцизи

7.2 Фиксирана величина (абсолютна сума) спрямо дадена абсолютна единица

7.3 Комбиниран данъчен размер - % от стойността плюс абсолютна сума на натурална единица.

8. Внасяне на акциза

8.1 При внос – в сроковете за заплащане на митническото задължение

8.2 При доставка в страната – 14 дн. срок от получаване на доставката

8.3 При вътрешно-общностна доставка в 14-дн. срок от датата на която съответното седалище на компетентната митница е уведомено за размера на акциза.

8.4 При стоки, които се облепват с бандероли и при закупуване на бандероли.

9. Възстановяване на акциза – възстановява се платения акциз за:

9.1 Етилов алкохол, който е вложен в производството на продукти, които не са за човешка консумация.

9.2 Алкохол и алкохолни напитки – вложени в производството на оцет; лекарства във ветеринарната и хуманитарната медицина; ароматични продукти до 1,2 обемни % ; за добавки към хр. стоки, добавки и безалкох. напитки.

9.3 Стоки освободени от облагане с акциз, за които той вече е платен.9.4 Моторни масла използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производители одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделски производители.

9.5 При износ на акцизни стоки и др.

Акцизът се възстановява в 14-дн. срок от издаване на решение за възстановяване.ЦИ�� � �Ñ���НАЛА  В ЗАДГРАНИЧНИТЕ СИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.

Този човешки капитал може да се прелива в местни фирми  с което се предава и внедряват  иновоциите новите технологи ,това спомага на местните фирми да развиват своето производсво и да повишават своята конкурентно способност.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG