Home Икономика Отвореност на икономиката и икономически растеж

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отвореност на икономиката и икономически растеж ПДФ Печат Е-мейл

Отвореност на икономиката и икономически растеж

.Важно значение има връзката между отвореноста и икономическия растеж.Съществуват 2 аспекта на отвореност

1.стопанскоикономическа отвореност

2.функционален

Стопанскоикономическа отвореност е важна част от икономическата свобода

икономическа свобода-отегляне на държавата от стопанския живот, възможност икономическите субекти да вземат икономически решения и да предприемат действия в свой интерес придържайки се към пазарната логика.

Това не означава че държавата не изпълнява определени функции:

Да осигурява безопасноста на икономическите агенти.Да гарантира неприкосновеноста на частната собственост.Създаване на единни правила и контрол за тяхното спазване

Да осъществява регулация на труд и финансовия пазар.Надзор върху спазване на лоялната конкуренция. Борба срещу стопанската престъпност за изпълнението на тези функции предполагат действието на стопанско законодателство  ефективна съдебна система работещи надзорни институции.Оценката на икономическата свобода се осъществява чрез индефициране на нейните компоненти и тяхната количествена оценка.Включват се над 20 показателя като всеки показател има числен изразот 0 до10

0-отсъствие на икономическа свобода 10- най висока икономическа свобода.

Индексът на икономическа свобода на фрейзър включва 7 показателя

  1. свобода на гражданите да откриват валутни сметки в своята държава
  2. свобода на гражданите да откриват валутни сметки в чужбина
  3. свобода на гражданите на конвертиране на местна в чужда валута за участие в международни текущи и капиталови операции
  4. наличието на митнически и не митнически бариери във външната търговия
  5. разликата на валутния курс на черния и официалния пазар.

Определената по този начин устойчива зависимост между икономическа свобода от една страна и темпа на растеж и благосъстоянието от друга ни дават представа за отвореноста на дадената страна.Проучванията между търговската квота и темпа на растеж показват че страни с външно орентиране/с голяма външно търговска квота които отварят своите пазари за внос на стоки от чужбина и стимулират ускореното развитие и модернизация на отрасли и производства работещи за износ/  и вътрешно орентирани страни/с малка търговска квота и имат високи митнически и немитнически бариери и насърчават развитието на импортно заместващи отрасли и производства/ т.е ограничават вноса от чужбина,темповете на икономически растеж и инвестициите в страните с външна орентация трайно превишават аналогичните темпове в вътрешно оринтираните държави.Икономическия растеж в страните  външна орентация се базира върху действието на интензивните фактори.

До като основен източник на страните с вътрешна орентация е много честото екстензивно нарастване на използваните ресурси.1.При  висока търговска отвореност на база международна специализация се създават предпоставки за пласмент на световния пазар следователно търговската отвореност дава възможност за преодоляване на ограниченията относно растежа на производството които произтичат от сравнително малката поглъщаемост на нац.пазар.

2.Високата търговска отвореност указва влияние върху структурата на нац.икономика стремейки се да използва своите предимства спрямо страните партньори.

Всяка страна концентрира своите ограничени ресурси в секторите , които формират нейната експортна спецелизация .Структурния ефект означава преимуществена концентрация на ресурсите в относително изгодни отрасли или ограничаване в относително неизгодни отрасли.

3.Високата търговска отвореност означава активно участие на националните компании в острата конкуренция на световния пазар това предотвратява възникването на монополни сруктури на националния пазар.конкурентната борба съпътсваща търговската отвореност оказва не само влияние за увеличаване на икономическия растеж но и в по –голямата ефективност на нац.икономика..4. Търговската отвореност на нац.икономика я прави по възприемчива спрямо постиженията на икономическия растеж.нац.компании са заинтересовани да закупуват и внедряват в производсвената си дейност модерни технологии които повишават тяхната конкурентно способност и производство,чрез купуване на лицензи и доставка на модерни машини и съоражения.Основен субект на меж.миграция на капитали са транзнационални корпорации Т.Н.К.Т.Н.К.-ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА И НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ СТОПАНСТВА ПОРАДИ СПОСОБНОСТА СИ  ДА ГЕНЕРИРАТ РЕСУРСИ И ДА ГИ РАЗПРОСТРАНЯВАТ В ШИРОК КРЪГ ОТ ДЪРЖАВИ.

3.ГРУПИ РЕСУРСИ:

капитал , иновационен потенциал ,технологии и квалификация на работната сила, организация на дейноста и практика на управлението..

ЗА Т.Н.К. Е ХАРАКТЕРНО ЧЕ ГЕНЕРИРАТ СПЕСТЯВАНИЯ ПОД ФОРМАТА НА НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ИМАТ ДОСТЪП ДО ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ НА ГОЛЯМ БРОЙ СТРАНИ ОТ КЪДЕТО ГЕНЕРИРА ГОЛЕМИ ПО ОБЕМ СВОБОДНИ КАПИТАЛИ.Така генерираният ресурс се внедрява във всяко подразделение на Т.Н.К. С КОЕТО ТЯ УВЕЛИЧАВА НЕГОВИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ  СЛЕДОВАТЕЛНО И ВЪЗМОЖНОСТИ ТЕ МУ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ.

Постиженията на Т.Н.К.  в генерирането на иновации и високо ефективната управленска практика се разпространяват ускорено в нейните звена в широк кръг от държави което стимулира  тяхната конкуренция и ефективност.

-СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПРИТОКА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ П.Ч.И И Б.В.П.

-СЪОТНОШЕНИЕ НА СУМАТА НА П.Ч.И. В И Б.В.П

-СЪОТНОШЕНИЕ НА год. П.Ч.И. И БРУТНИТЕ ИВЕСТИЦИИ В ОСНОВЕН КАПИТАЛ.

Въздействието на П.Ч.И. в приемащите държави увеличава икономическия растеж, а вслабо развитите държави  притока на П.Ч.И. превишава тяхното изтичане което означава че част от вътр.инвестиции се инвестират за сметка на външни спестявания.

П.Ч.И.Е ЯСНО ИЗРАЗЕН при инвестициите в нови обекти/инвест.на зелено/

Т.Н.К.  принуждава местните компании вследсвие на конкурентната борба да се модернизират.Т.Н.К                често установяват контакт с местни фирми под формата на лицензи договори за производство ,Т.Н.К.  ПОВИШАВАТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА  В ЗАДГРАНИЧНИТЕ СИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.

Този човешки капитал може да се прелива в местни фирми  с което се предава и внедряват  иновоциите новите технологи ,това спомага на местните фирми да развиват своето производсво и да повишават своята конкурентно способност.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG