Home Икономика ТЕОРИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ БЛАГА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ТЕОРИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ БЛАГА ПДФ Печат Е-мейл

ТЕОРИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ БЛАГА

Една от съвремените концепции за публичните финанси , изхожда от учението (теорията) за публичните блага.

Благата могат да бъдат разделени на :

-          частни

-          публични

Частните блага се осигуряват (произвеждат и предлагат) на пазарна основа . Икон.субекти ги потребяват ,като изхождат индивидуалните си вкусове и предпочитания , от равнището на дохода си, а така също и размера на техните цени .Изгодата от консумацията на частни блага е строго индивидуална и (може да се персонифицира)

Публичните блага се произвеждат (доставят ) от държавата и нейните органи.Те имат значение за осъществяването като цяло т.е. от тях имат нужда всички , във всеки момент, без оглед на социалното, семейното и икономическото положение на отделен индивид.

Съществуването на публични блага намираме за оправдание или обяснение за съществуването на държавите , защото тя е призвана да ги осигурява на гражданите.

Публичните блага се осигуряват от държавата и се разделят в няколко групи:

А) Чисти публични блага –

Характерни черти са:

- не изключване на консуматорите – водещ ! това е в противоречие на свободния пазар , защото накърнява свободния потребителски избор

При тях всички без изключение индивиди и граждани ги ползват на равнопоставена основа ,

Пример :

-          обществените паркова

-          защита на частния собственик

-          защита от външно нападение

-          защита на националния суверенитет(финансиране на арията)

-          не съперничество  - липсва конкуренция между отделните индивиди , които ги потребяват

-          висок инвестиционен риск и дълъг период на възвръщаемост

-          изключително големи външни ефекти от производството и осигуряването им, които следва да бъдат отчитани и интернализирани (преодолявани)

-          служат за постигането на възвишени национални цели

-          производството (доставянето) им се осъществява на не пазарна основа

-          създаването на тези блага се осъществява изцяло за сметка на данъчното облагане и постъпленията от него

Типични чисти публични блага са:

-          данъчна администрация и управление

-          нац.сигурност  и отбрана

-          защитата на частната собственост и на личната неприкосновеност

-          нац. Инфраструктура (пътната –ж.п. и автомагистрали )

Основание на държавна намеса в икономиката не е само осигуряването на посочените от нас чисти публични блага.

Според много учени – държавата следва да участва в стопанисването и па силата на още няколко причини:

-          частните пазари не винаги са осигуряват възможност за съвършена конкуренция, т.е. свободния пазар не изключва или много често води до възникването на монополи и монополно ценообразуване , което поражда загуби за обществото

-          непълноста на частните пазари – тя е характерна най-вече за финансовите пазари.

Пример в тази връзка : - механизмът по гарантиране на влоговете в търговски банки се осъществява от държавата , защото тя създава такъв фонд по реда на специален закон

-          осигуряване на определан минимум от безплатни публични блага  или услуги (здравеопазването и образуването) от гледна точка на нац.интерес и поддържане на качество на човешкия капитал в крайна сметка ,

Б) Смесени публични блага –

1. от държавата

2. от частни лица

Те могат и  се осигуряват както от държавата и държавни органи , така също и от частни лица (фирмите)

Характерно за тях е , че изгодите от тяхното потребление могат да се индивидуализират или персонифицират. Такива са здравеопазването  и образованието .

Те се финансират от 2 източника

–         или от държавата

–         или от частни лица

Финансирането на Смесени публични блага се осъществява чрез плащането на такси. Данъчният метод при финансирането на Смесени публични блага може да играе допълваща роля.Ако държавата иска да персонифицира дадена услуга – тя ще наложи такси.

В) Мериторични  и демериторични  публични блага.

Това са блага , които са свързани с интересите и ценностите на определени социални общности. Така например: индивидите от дадена орг.група манифестират: Исторически опит или културни традиции , въз основа на която между тях възниква своеобразен съюз .Подобни интереси могат да станат повод и основа за формирането на общи интереси и потребности , които индивидите , като част от обществото , да се чувстват задължени до подкрепят.

(Примери за САЩ –безплатни храни , програма за запазване на културата )

Най-често тези блага имат принудително потребление(като пример –задължително образование до определена степен)Тъй като са задължителни за консумация , те могат да бъдат изкористени и да послужат за групови , елитарни интереси.

Ето защо концепцията за тях трябва да се приема предпазливо.

(Пример за демериторични блага – алкохолът, цигарите и наркотиците с/у ограничаването на които обществото следва предприеме действия, които струват пари.)

 

WWW.POCHIVKA.ORG