Home Икономика Цели и основни финансови проблеми на банковия мениджмънт

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Цели и основни финансови проблеми на банковия мениджмънт ПДФ Печат Е-мейл

Цели и основни финансови проблеми на банковия мениджмънт

Банковия менижмънт може да се разглежда като съвкупност от упправленски решения, насочени към рзарешаването на определен кръг проблеми за да се достигнат предварително поставените цели.

І. Целите , които преследва ръководството на банката са различни и биха могли да бъдат :

-          завоюване на определен пазарен дял

-          подобряване качеството на банковите продукти и услуги

-          желан прираст на активите или кредитите

-          достигане на условията за получаване на пълен лиценз

-          подобряване имиджа на банката и др.

-          осигуряване на необходимите предпоставки за нарастване на собствения капитал

Повечето от целите имат текущ, оперативен характер

Основната и стратегическа цел на банковия мениджмънт се свежда до максимизиране на доходите на собствениците на банката или достигане на дългосрочна възвръщаемост на нейните акционери.

Банката е акционерно дружество и акционерите му са заинтересовани от нарастване на стойността на акционерния капитал и дивидентите, които те получават от него при запазване на приемливо за тях равнище на риска. С други думи акционерите инвестират капитал в дадена банка за да получават в бъдеще определени доходи.Затова целта на нейното ръководство би следвало да бъде максимизиране на дългосрочната възвръщаемост на тяхната инвестиция.Целта за максимизиране ползите на акционерите за повечето банки в оперативен план се свежда до максимизиране цената на нейните акции

Собственикът на банковата акция всъщност притежава правото да получи в бъдеще парични доходи от нея / най-вече под формата на дивиденти/. Като продава съответната акция по същество той продава нейните бъдещи доходи. При продажбата на банковата акция продавачът има интерес тя да бъде продадена на такава цена, че получените в момента на продажбата пари,вложени в друг актив със същата степен на риск да му осигуряват същата норма на доходност в бъдеще.Поради тази причина при определяна на цената на акциите, процентът по който се сконтират очакваните бъдещи дивиденти, всъщност е нормата на доходност на някаква алтернативна инвестиция със същата степен на риск.

За изпълнение на основната цел на банките банковите мениджъри следва да вземат управленски решения в две посоки :

  1. Предприемане на действия за стимулиране на печалбите – като основен източник за нарастване на очакваните дивиденти.
  2. Поддържане на риска или балансирането му  в допустими и приемливи за акционерите граници

ІІ. Основни финансови проблеми на банк.мениджмънт

Основния въпрос който стои пред банковите мениджъри при управление на активите се свежда до решаване на дилемата “възвръщаемост – риск”

При повечето активни операции по-високата възвръщаемост на активите е съпроводена с поемането на по-големи потенциални рискове, а по-ниско рисковите активи са ниско доходни.Ако мениджърите изключат всички възможни рискове, то тогава едва ли банката може да разчита на на съществени доходи.Обратно ако се разчита само на доходността, без да се отчитата потенциалните рискове, последните биха представлявали заплаха за самата банка.Затова двете страни на дилемата трябва да са балансирани, като банковите мениджъри се стремят да осигурят достатъчни по размер доходи при минимален и балансиран риск, преценен и за бъдещи периоди, тъй като дебаланс на дилемата в настоящето води до негативни последици в бъдещи периоди.

При управление на своите пасиви банките са изправени пред друга дилема – “разходи – стабилност”.И двата елемента на дилемата играят съществена роля във финансовите институции.Мениджърския екип на банката не е безразличен от размера на разходие които банката прави за собствения капитал под формата на дивиденти и за привлечения капитал под формата на платени лихви.Разходите по обслужването на отделните ресурси не са еднакви – разходите по обслужване на безсрочните влогове са значително по-ниски от разходите по обслужване на срочните влогове и на кредитите, от своя страна цената за обслужване на собствения капитал е по-висока от цената на срочните влогове  и на кредитите.От друга страна активността на банката зависи от продължителността на задържане на съответните капитали в нея преди да станат изискуеми – дали са краткосрочни или дългосрочни, дали са стабилни или нестабилни – безсрочните влогове, някои краткосрочни кредити от паричния пазар и др.

Следователно всеки вид капитал си има съответна цена и съответно равнище на стабилност.Наблюдава се следната закономерност  - колкото даден ресурс има по-висока цена, толкова е по-стабилен и има по-дълъг срок на задържане в банката, а по-евтините за банката ресурси са по-нестабилни и непостоянни капитали.Оттук и другия основен финансов проблем на банковия мениджър : как да оптимизира структурата на пасивите ,така че да осигури стабилни източници на ресурси на най-добра “цена”.

Двете дилеми – при активите – “възвръщаемост – риск” и при пасивите “цена – стабилност” са неразривно свързани.

Обвързани помежду си те намират концентриран израз  в една обобщаваща дилема на която са подчинени всички страни на банковата дейност “ печалба – ликвидност”. Стремеж на мениджърите е да осигурят достатъчна печалба на банката без да накърнят чувствително нейната ликвидност и обратно.Всяко приоритетно развитие на едната страна, дава отражения в бъдещото развитие на другата страна.

Тази дилема “печалба – ликвидност” очертава две причини, които независимо една от друга могат да доведат банката до фалит :

  1. може да фалира поради загуба на ликвидност, независимо от печалбата си
  2. може да има много добра ликвидност, но когато дълго време не генерира печалби или има крупни загуби/например от несъбираеми кредити/ също може да стигне до неплатежоспособност

Има два субекта които се интересуват само от : акционерите от печалбата /получават дивиденти/, а клиентите от ликвидността/банката във всеки един момент трябва да може да им върне вложенията/

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG