Home Икономика РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ ПДФ Печат Е-мейл

РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ

Държавните разходи са онази част от обществения продукт,която е предназначена за финансиране на обществените потребности.Те са специфична обществена собственост и следователно трябва да се използват в интерес на обществото.Това не означава ,че разходването на държавните средства не следва да се извършва на ефективна и рационална основа.По отношение на държавните разходи се поствя в по-голяма степен икономическия принцип,който намира приложение в т. н.фискален или бюджетен избор.Негова цел е ефективното насочване и използване на държавните средства.Това се свежда до избора дали държавата да поеме даден проект и дали ползите от него ще превишават разходите,т.е.дали да се инвестира или не в дадена дейност.Процедурите са следните:

1)идентифициране на групата възможни алтернативи

2)идентифициране на последствията от тези алтернативи

3) ще се остойностят ли всички разходи(производствени и готова продукция)

4)съпоставка на приходи и разходи ,за да се оцени цялостната рентабилност на проекта

При тези условия фирмата ще предпочете проекта с максимална печалба.Ако не са налице ползи,тя няма да инвестира.Приходите и разходите трябва да са заложени във времето.Фирмата трябва да прави избор м/у възможността да получи 1лв днес или след 3,5 или 10 г.По такъв начин приходите и разходите,които възникват по различно време ,могат да се оценяват и сравняват.

Когато се оценяват проекти на държавата ,се използва почти същата схема,но м/у общинския и частния аспект на анализа “позли-разходи” има условни разлики.

1)за фирмата има значение рентабилността,а за държавата –по-широк кръг последствия-екологични,туризъм…

2)фирмата използва пазарните цени,за да направи оценка ,колко трябва да плати за ресурси и колко ще получи от продукцията си .Държавата обаче не във всички случаи е в състояние да използва пазарните цени,защото вложените ресурси и получените от тях продукти не се продават на пазара.

3)пазарните цени не отразяват реално маржиналните общ. разходи и ползи.

При отсъствието на пазарни провали ,пазарните цени отразяват пределните общ. Ползи и разходи .Втози случай държавата също трябва да ползва пазарните цени за оценка на продуктите си.Но държавната на меса се изисква именно защото съществува някакъв пазарен провал,а цените,които държавата използва за проектите,трябва да отразаяват тези пазарни провали.Следователно основен проблем на общ ползи и разходи е фактът ,че много от тях нямат пазарна цена

За постигането на тази цел за държавните разходи са характерни 3 подхода:

@класическата финансова школа,която разчита на морално-етичните норми и принципи

@подход на Кейнс-свързан с регулативната роля на държавата чрез финансите

@ подход ,свързан със съвременната финансова теория,която прилага някои аналитични ,оценъчни методи и техники с цел обективизиране,рационализиране  и повишаване ефективността на държавните разходи

По отношение на първия подход Смит е формулирал принципа за 1/10 част за БНП,с която е целял глобално да реши проблема за оптималността и рационалността на държавните разходиВъв връзка с това следва твърдението,че държавния бюджет е твърде разточителен Класическата теория е формулирала изисквания,на които трябва да се основават разходите,а именно:

#с държавните разходи да се задоволяват действително насъщните нужди от публичен характер и да не се пречи на задоволяването на личните потребности на хората.

#разходите да се правят икономично и рационално

#да не накърняват,а да подпомагат динамиката и ефективното функциониране на производствения процес и на репродуктивната функция на капитала.

Вторият подход.Кейнс и последователите му поставят акцента в/у икономическата функция и роля на държавните разходи,доколко държавните разходи могат да бъдат икономически стимулатор и регулатор на производството,на възпроизводствения процес въобще.Известно е,че Кейнс въвежда понятието склонност към потребление,която поражда търсенето,което от своя страна стимулира производството и поддържа заетостта.Ето защо ,за да се разширява производството,респективно да се повишават заетостта и доходите,трябва да се инвестира.Равнището на заетостта може да се покачи само чрез инвестициите,които са първостепенният фактор за икономическия растеж.Ето защо според Кейнс държавата трябва да поеме цялата отговорност за организацията на инвестициите,да вземе пряко участие в инвестициите чрез така наречените непроизводителни разходи,финансирани чрез държавни заеми.Така Кейнс стига до парадоксалния за класическата теория извод,че в основата на икономическия растеж,заетостта и доходите стоят разходите за инвестиции,включително и тези разходи за сметка на държавния бюджет,чрез които държавата компенсира недостига на частни капитали или въздържането на частни инвеститори.Следователно държавните разходи влияят благотворноНа тази основа той поставя акцент на стимулиращо –регулативната функция на държавните финанси.Аналогично на мултипликатора на инвестициите,той въвежда мултипликатор на държавните разходи.Така инвестициите за сметка на държавния бюджет разширяват производството и осигуряват допълнителни доходи за (за вбъдеще? Вж заедно може ли да се пише) бъдещи периоди.Именно това съотношение м/у доходите и инвестирането и неговото количествено изражение Кейнс нарича мултипликатор на разходите.Чрез него иска да установи какво е повишаването на доходите при даден обем на разходите.Пример:ако държавата разходва 1 млн лв за инвестиции,тези инвестиции ще окажат дългосрочен ефект

1.тези инвестиции ще формират парични постъпления,доходи за производителите на инвестиционното оборудване.2.ще осигурят вбъдеще допълнителни инвестиционни вложения,тъй като една част от доходите отново ще се превърнат в инвестиции

Инвестирането за сметка на текущ или бъдещ доход зависи от така наречената консумативна квота.Тя представлява отношение на разходите за потребление(С) и доходите на домакинствата(У)

К = С

У

Тази квота е винаги под единица,защото индивидите не потребяват целия си доход,а спестяват.Ако приемем .че квотата е 0,5 ,и инвестираме 1млн,се вижда ,че мултиплицирането (покачването) е 2млн.Следователно всяка инвестиция ще поражда нова инвестиция,т.е тя ще се мултиплицира.Този мултипликативен ефект на държавните разходи (инвестиции) ще се прояви през следващите години.Ето защо с нарастването на държавните разходи ще се увеличават и доходите

1млн   1        Мултипликатор на държавните разходи.С=0,5

1-С

Характерно е,че мултипликативен ефект имат ,е само инвестициите,но и трансферните разходи,т.е. почти всички бюджетни разходи.Мултипликаторът на държавните разходи ще показва как се променя прирастът на БНП по неизменни цени в резултат на извършените разходи за стоки и услуги А или Тr При положение,че частните инвестиции не влияятна публичните разходи,то разли? Зависимостта ще бъде

.dYm= 1  dA

1-C

.dYm= 1 . dTr

1-C

Tr-трансферни плащания

d-БНП

Ym-цени постоянни

A-

Публичните разходи имат мултипликативен ефект(водят до нарастване на доходите)

IIIСъвременни подходи и методи за анализ и оценка на разходите.Те изхождата от разбирането,че в публичното стопанство трябва да се прилага икономиччески подход,пазарен принцип.Това от своя страна поражда необходимостта от отчитане и съобразяване с промяната в стойността на парите във времето и разработване и прилагане на подходящи икономико-математически методи и средства за оценяване на рационалността и ефективността на държавните разходи.Тези методи и средства намират обобщено изражение в така наречения подход за анализ на разходи и ползи (резултати).

1.отчитане на фактора “време”-неговото влияние се отчита чрез дисконтиране на фискалните парични потоци.Съпоставянето м/у настоящите приходи и разходи,чиято стойност с течение на времето се променя,налага да се определя стойността на сегашните приходи и разходи вбъдеще и обратно(смисъл има,незнам какъв,но ще го открия).Стойността на сегашните приходи и разходи вбъдеще се мултиплицира чрез т.нар. лихвено-дисконтов фактор.

Бс(БЪДЕЩА СТОЙНОСТ)=(Нс)НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ.(1+ r)ⁿ

(1+ r)ⁿ -сложен лихвен фактор

Лихвеният % е сложна величина и може да се използва следната формула

Бс=Нс(1+ r1)(1+ r2)(1+ r3)……..(1+ rn)

при просто олихвяване

10000.3год-10%

10000(1+0,13)=10000.(1+0,30)=13000

при сложно олихвяване-10000(1+0,1)=11000

11000(1+0,1)=12100

12100(1+0,1)=13310

Настоящата  стойност се превръща в бъдеща ,като се олихвява ,а бъдещата се трансформира в настояща ,като се приспадне лихвата(дисконтиране)

Нс=Бс.__1__=11000.__1___ =11000  =10000lv

(1+ r)n 1+r         1,1

2.метод за анализ на разходи и ползиПрилагането му често се квалифицира като важен раздел на финансовата политика,самостоятелен клон на финансовата наука или същност на съвременните финанси.

разходи-

ползи

получават се коефициенти с положителна или отрицателна стойност.Ако коефициентът <1,от извършените  разходи се получават по-големи ползи.Ако коефициентът =1,разходите са по-високи от ползите и крайният резултат е отрицателен.Реципрочната стойност на този коефициент ще изразява степента на полезност(рентабилност).Стремежът е всяка държавна цел или задача да се постигне с по-малко разходи,като се реализира възможно най-големият полезен ефект.Ресурсите,в това число и финансовите , са ограничени.в публичното стопанство те са предварително лимитирани.Ето защо задачата се свежда до максимизирането на ползите чрез съпоставянето м/у резултатите и разходите.Всеки проект ще се оценява положително,ако ползите,намалени с разходите,сапо-големи от нула,т.е. оценката на проекта зависи от величината на нето-ползата.На тази основа се оценяват отделни проекти ,класират се и се избира най-подходящият за финансиране.

Оценяването на отделните проекти се обуславя според тяхната делимост или неделимост(дали са делими,или не) и според това дали бюджетните средства са фиксирани или променливи.Ползите и разходите могат да се систематизират като номинални и реални.

Реалните се делят на преки и косвени,осезаеми и неосезаеми,крайни и междинни,вътрешни и външни.Реални са ползите ,получени от крайните потребители на общeствени проекти.Те отрзяват допълнението към общественото благосъстояние, балансирано с реалните разходи по отвличането на ресурси,предназначени за друго потребление.

Номиналните(парични )ползи и разходи се получават поради промяна в ценовите съотношения,настъпващи при приспособяването на икономиката към осигуряването на обществената услуга и начина на промените при търсене на ресурси

Директните ползи и разходи са свързани с главната цел на проекта,докато индиректните са вторични продукти по свята природа.

Осезаемите ползи и разходи са тези,които могат да се оценят на пазара,а тези,които не могат,се наричат неосезаеми.Стоките за обществено потребление и свързаните с тях разходи са неосезаеми.

08.05.2000

Крайни ползи и разходи-проекти,които произвеждат ползи директно за потребителите.Междинните влизат в производството на други стоки.

Вътрешните ползи и разходи  се получават вътре във ведомствата,в които е предприет проектът.Външни-извън ведомството.

Характерно е,че обществените ползи и разходи по проектите могат да са предимно неосезаеми(национална отбрана) или да получат осезаеми или неосезаеми ползи.Така образованието предизвиква неосезаеми ползи чрез културното обогатяване и подобреното функциониране на демократичните процеси.В същото време съществува и осезаема полза от образованието,която се дължи на повишените способности за получаване на по-високи доходи.

Разходите могат да са частично осезаеми-разходи за ресурсни суровини,и частично неосезаеми,които са свързани с унищожаването на други ресурси(замърсяване на околната среда).Винаги,когато са включени неосезаемите ползи и разходи ,измерването им ни връща на въпроса за оценката на обществените блага.Стойността на такива ползи и разходи не може да се получи направо от пазарните цени и за тяхното определяне е необходим политически процес.В този случай гласоподавателите трябва да решат доколко държат на чистотата или защитата на околната среда например.Анализът на ползите и разходите не може да замести политическия процес.Той е само начин да се избере м/у проектите,след като вече е определена стойността на ползите.Най-лесно тази оценка на ползите и разходите се прилага в областите,където ползите са осезаеми и най-малко съществува необходимост от обществено осигуряване.Когато ползата от обществения проект се свързва с бъдещи години,стойността ù в момента трябва да се определи чрез дисконтиране.Prawitelstwoto може да използва същия процент за дисконтиране,както този от частния сектор.Процентът за дисконтиране трябва да отчита степента на възвращаемост на капитала.,т.к. възвращаемостта отразява потребителските предпочитания във времето.Следователно методът за съпоставяне,измерване и анализ на ползите и разходите не е елементарен .Той би бил по-лесен ,ако всички ползи и разходи  получат пазарна оценка и стойностно изражение,което за много от обществените ползи и разходи е трудно,дори –невъзможно.Тази  възможност за пазарна оценка затруднява анализа,но това не означава отказ от анализа на ползите и разходите.

Прилагането на метода ползи-разходи може да служи като помощно средство при вземане на решения за алтернативни проекти,финансирани от държавата чрез бюджета.

3.третият подход е свързан с отчитане и измерване настепента на разпределние и преразпределение на доходите,респективно-на богатството.При разчетите за разпределние и преразпределение се изхожда от икономическия и социални фактори.В частния сектор всеки сам поема риска.При публичните блага е характерно,че държавата има възможност чрез публичните финанси да разпредели риска м/у всички гражадани.Известно е ,че фискалната система осъществява разпределение и преразпределение на доходите,формирани чрез пазарния механизъм.

��-���l�����те данъци чрез повишаване производителността на труда, но не за сметка на удължаване на работното време или трудовите норми, а чрез внедряване постиженията на техническия прогрес. Внедряването на нова производителна техника и продуктивни технологии.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG