Home Икономика Разходи и потенциални икономии, свързани с качеството

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Разходи и потенциални икономии, свързани с качеството ПДФ Печат Е-мейл

Тема 3. Разходи и потенциални икономии, свързани с качеството

Дефиниция на разходите, свързани с качеството

Това са разходите за осигуряване на качеството, к’ удовлетворява изискванията по спецификация или за производството на продукти с незадоволително качество.

Тази дефиниция отразява традиционния модел за разходите по качеството. Съвременните подходи за управление на качеството (К.) разглеждат разходите, свързани с качеството по-широко, с обхващане на всички елементи на разходите за осигуряване на задоволително качество и поради незадоволително качество, като разглеждат разходите като средство за управление на К. (това, к’ Джоран нарича “икономика на качеството”).

Старото схващане, к’ често се идентифицира с манталитета “Ролс-Ройс”, изразяващо се в израза: “Доброто качество струва скъпо”, отстъпва на новото разбиране, изразено ч/з думите на Кросби: “качеството е безплатно – никой не знае това, докато няма изградена система за измерване на качеството”.

На намаляването на разходите се гледа като възможност да се увеличат печалбите, без да се увеличават продажбите или да се купува ново оборудване, нови материали или да се назначават нови хора. Възможността да се намаляват разходите е златна мина, върху к’ стоят ръководителите, без да знаят това. Управлението на К. трябва да се отърси от абстракцията и да се фокусира върху парите. Това е начин за правене на пари, а не негативни мисли. Целта е да се насочи вниманието към най-важните проблеми, за да се предприемат съответните превантивни мерки и да се създаде система за оценка и анализ на разходите, свързани с К.

Система за оценка и анализ на разходите, свързани с К.

Тази система трябва да позволява:

-          анализ на условията за подобряване на К.

-          изявяване на насоките за подобряване на К.

-          оценка на резултатите от функционирането на системата по К.

-          оценка на ефекта от влаганите средства за подобряване на К. чрез показателя възвръщаемост на капитала. Чрез такъв и други показатели се постига общ език м/у ръководителите, изпълнителите и всички хора във фирмата. Така може да се постигне баланс м/у разходите и К.

Истинският размер на разходите, свързани с К., е неизвестен на ръководителите. Затова е необходима система за оценка.

Структура на разходите

Разходи, свързани с качеството

1) Разходи за превантивен контрол (първа група):

 • разходи за планиране на К.
 • разходи за операционен контрол (контролни карти и др. средства за контролиране на процесите и установяване на несъответствията)
 • разходи за проектиране и създаване на информационна система
 • разходи за обучение и развитие на кадрите
 • разходи за оценка на проекта на продукта
 • разходи за управление и развитие на системата по управление на К.
 • други разходи: програми за подобряване на К., програми за оценка и подбор на доставчиците и др.

2) Разходи за оценка на постигнатото равнище на качеството (втора група):

 • проверка на К. на доставките
 • лабораторни тестове на материалите
 • измервания
 • инспекция (оценка на продукта)
 • тестове и изпитания на продукта
 • сортиране (разход на време и труд)
 • установка за тестове
 • материали за тестовете и проверките
 • време и труд за проверките и тестовете
 • външни разходи по оценяването
 • поддръжка на средствата за контрол
 • инженерни прегледи на производствените условия на проверките
 • проверки на място (у потребителя)

3) Вътрешни загуби (установени в рамките на фирмата):

 • брак
 • преработки и доработки
 • върнато доставки
 • преглед на спецификациите
 • разходи по сортиране на негодните продукти

4) Външни загуби (установени при потребителя):

 • гаранционни оплаквания на потребителя
 • извънгаранционни оплаквания
 • сервиз (поради незадоволително качество)
 • отговорности поради незадоволително К. (търсене и оценка)
 • отзоваване на продукти от пазара

5) Загуби от перфектизъм и поради пропуснати възможности за реализация

Изграждане на система за оценка и анализ на разходите, свързани с качеството

Стъпки:

1)       Определяне на елементите на разходите, свързани с К.

2)       Събиране на данни за разходите (определяне на източниците на тези данни, документите, чрез к’ ще ги регистрираме). Източници на информация могат да бъдат: счетоводството, анализи, експертни оценки.

3)       Измервания и оценки (не винаги всички елементи на разходите са точно измерими)

4)       Изчисляване на показатели, анализ на трендове, представяне в диаграми

5)       Изготвяне на доклади, представяне на резултатите в разбираема форма на екипа на ръководителите

6)       Предприемане на коригиращи действия.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG