Home Икономика Измерване на резултатите от логистичната дейност

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Измерване на резултатите от логистичната дейност ПДФ Печат Е-мейл

Измерване на резултатите от логистичната дейност

Цел на измерването – да се съпостави изхода на края на логистичната система с поставените цели за отделните логистични функции. Тези цели се формулират по различен начин, но най-често се определят по отношение на разходите, производителността и обслужването на клиентите. Разходите – определят се по логистичните функции според съответната специфика на функционалната област. Под логистични функции се разбират снабдяване, производство и дистрибуция. Показатели за разходи са: разходи на 1kg за обработен товар, разходи на една доставка, на една поръчка.

Производителността измерва изходните резултати от дадена логистична дейност на единица вложен ресурс за постигането на тези резултати. Показатели са: доставени количества в тонове, натоварени количества, изпълнени поръчки, извършени доставки и всичко това се съпоставя с вложения ресурс – човекочасове, брой работници, брой автомобили, извършили доставките, складово пространство.

Обслужване на клиентите – отчита се времето за изпълнението на поръчката, спазването на сроковете за изпълнението, надеждността, т.е. последователност, устойчивост, нивото на брак (рекламациите).

Има три групи показатели, които се използват от фирмата за оценка на резултатите:

1. Логистични разходи като процент от продажбите – измерва се на различна база – разходите се съпоставят вътрешно за фирмата. Много от фирмите се насочват към съпоставки извън фирмата.

2. Разходи за отделните логистични дейности като процент от продажбите и като процент от общите логистични разходи. Прави се вътрешна и външна съпоставка на фирмата.

3. Изпълнение на целите

а) съпоставка между планирания бюджет и фактическото изпълнение измерено в стойност и в други измерители

б) производителността се проследява по някои дейности при обслужване на клиентите

- цикъл за изпълнение на поръчката

- надеждност при сроковете за изпълнение на поръчката

- ниво на рекламациите от клиентите

- допуснати грешки при изготвяне на фактури, доставки и т.н.

в) управление на проекти – следим неговото изпълнение по отношение на времевите ограничения, финансовите ограничения, конкретните ползи, които трябва да се постигнат чрез проекта за организацията, т.е. целите на проекта.

Измерване на резултатите от управлението на логистичната дейност – оценяват се три фактора:

1. Възможност за функционалните мениджъри да управляват ежедневните операции на отделите и да постигат определените от фирмата цели за производителност, степен на използване на капацитетите, бюджета и др. цели за логистичната дейност.

2. Техните възможности за решаване на проблемите – диагностика на проблема, разкриване на резервите за реализиране на икономии, за повишаване на нивото на обслужване на клиентите и повишаване а маржа на печалбата.

3. Техните възможности за управление на проекти – структуриране на проекта, разработване и управление на този проект с цел решаване на конкретните проблеми и подобряване на резултата от логистичната дейност.

Подход при оценка на мениджърите е т.нар. диаграма на отговорностите. Определят се съответните отговорности на съответния мениджър и оценка за изпълнение на тези отговорности. Свързва се една отговорност с дадената оценка на мениджъра и така за всеки един. Примерни отговорности на вицепрезидента по логистика на фирма:

- определяне на основни цели за логистиката

- разработване на насоки за управление на запасите

- проверка на инвестираните в запаси капитали – прави се на месец, 3-мес. и годишна база.

- разработват се краткосрочни и дългосрочни планове, респективно за логистичните операции и за стратегията

- провеждане и поддържане на подходящо ниво на разходите и бюджетите в съответствие с разработените планове

- разработване и поддържане на програми за управленските информационни системи

- поддържане на връзката между източниците на снабдяване и производствените обекти

- установяване на подходящи политики и процедури за персонала в областта на логистиката, вкл. обучение и квалификация

- проверка на изискванията за съхранение и складиране на продуктите и оценка на потребностите в тази област

- функциониране на мениджъра като член на централното ръководство

Оценката на изпълнението на тези отговорности става като се съпоставят с определени стандарти

Разработване на програми за подобряване на производителността и ефективността на управлението

1. Организационна промяна – постепенно интегриране на логистичните дейности, което води до повишаване на производителността при управлението.

2. Управление по цели – разработване на програми за определяне на целите, в които се включват мениджърите по логистика и това ги мотивира при изпълнение на техните отговорности.

3. Управление по изключение – фокусира се вниманието на мениджърите върху области където фирмата е установила потребност от разрешаване на проблем. Този подход е възможен когато фирмата има създадена система за следене и контрол на резултатите от управлението. Въз основа на тази система се получава информация относно изпълнението на операциите и отклоненията от поставените цели

4. Системния инжинеринг – това е използването на наличните техники за планиране на проекти, разработване на план-графици, контрол върху логистичните дейности

5. Управление на капитала и разходите – логистиката използва традиционни методи за разработване на бюджетите.

6. Използването на аналогични методи и инструменти като симулационни програми, софтуерни пакети.

7. Стимулиращи програми – определяне на ресурси за мотивиране на мениджърите и служителите за постигане на необходимите резултати.

8. Програми за назначаване на персонала – съответният мениджър трябва да е обучен как да води интервютата и да оценява кандидатите

9. Обединяване на логистичните дейности – цели разпръснатите логистични дейности да се концентрират в едно централно звено и да се получат съответните ползи.

 

WWW.POCHIVKA.ORG