Home Икономика Отчитане на приходите по републиканския бюджет в банките

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на приходите по републиканския бюджет в банките ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на приходите по републиканския бюджет в банките

За отчитане на приходите по републиканския бюджет в сметкоплана на банките са предвидени сметки от група 73 и в частност за отчитане на преки приходи-сметките от подгрупа 730, а за отчитане на разпределяемите приходи-сметките от подгрупа 731.

Към подгрупа 730 се използват следните синтетични сметки: 7301 , 7302 ,7303, 7304, 7305, 7306, 7307,  7308, 7309. Тези сметки са пасивни. Те имат характер на операционно-резултатни сметки за съпоставяне, водят се с чисти кредитни обороти на аналитично ниво. По кредита на сметките от подгрупа 730 текущо се отразяват ежедневно постъп­ващите в банката-администратор бюджетни приходи. Салдата по сметките са само кредитни и отразяват бюджетен излишък. За отчитане на непреките разпредсляеми приходи е предвидена основната синтетична сметка 7311. Сметката е пасивна, чисто операционна. Води се на годишна база с натрупване по кредита. Аналитично се води по приходни параграфи на Единната бюджетна класификация.

- За постъпилите преки и преотстъпени приходи по републиканския бюджет:

Д-т/ка5011

Д-т с/ки гр. 17

Д-т с/ка 4610

Д-т с/ка 4620

Д-т с/ка 5031

К-т с/ка 7301

- За постъпилите приходи, подлежащи на последващо разпределение:

а) за постъпване на прихода в банката-администратор, съгласно платежни документи и електронни съобщения:

Д-т с/ка 5011

Д-т с/ка гр.16

Д-т с/ка 4610

Д-т с/ка 4620

Д-т с/ка 5031

К-т с/ка 7311.

б) За разпределение на прихода, съгласно утвърденото в Закона за държавния бюджет процентно съотношение:

Д-т с/ка 7311

К-т с/ка 7301 със частта  за републиканския бюджет

К-т с/ка 7304 със частта за местния бюджет.

в) Ежедневно или когато салдото по транзитната сметка достигне 1 000 лв., събраните по нея приходи на републиканския бюджет се превеждат в единната сметка чрез системата СЕБРА

Д-т с/ка 7301

К-т с/ка 4610 ако банката не е централа

или    К-т с/ка 5031 ако банката администратор е централа

г) По постъпване на сумите, преведени от търговските банки чрез БИСЕРА и поредния сетълмент на плащания в БНБ

Д-т с/ка 4610 ако банката не е централа

Д-т ска 1711 ако банката е централа

К-т с/ка  7301

Бюджетният дефицит се финансира най-общо от два типа източници - вътрешни - емисии ДЦК, заеми от местни търговски банки; външни заеми от чуждестранни банки  и международни финансови институции.

а) при финансиране от външни източници:

Д-тс/ка 4810

Д-т с/ка 4820

Д-тс/ка4710

Д-т с/ка 4720

Д-т с/ка 4730

Д-т с/ки 474

К-т с/ка 7301

б) при финансиране от вътрешни източници:

Д-т с/ка 4610

Д-т с/ка 4620

Д-т с/ка 1711

Д-т с/ка 1712

Д-т с/ки 516

Д-т с/ки 553

К-т с/ка  7301

I.3.3. Отчитане на разходите по републиканския бюджет в банките

От финансова гл.т. разходите по републиканския бюджет следва да се разглеждат като отрицателни парични потоци, напускащи единната сметка в БНБ. Те напускат единната сметка в БНБ : за финансиране на държавни функции; за субсидии, насочени към търговските банки - бюджетни администратори по транзитни сметки за издръжка на съответните разпоредители. Разходите по републиканския бюджет се класифицират и отчи­тат на ниво БНБ и търговски банки по функции, групи и дейности, като за всяка от тях се присвоява отделен код. Разходите по републиканския бюджет се извършват в рамките на утвърдения от Министерството на финансите за всеки първостепенен разпоредител бюджетен кредит. Бюджетните кредити се разглеждат като лимити, предварително защитени от първостепените разпоредители и одобрени от Министерство на финансите за извършване на касови разходи от единната сметка за собствена издръжка и за издръжка на своите подведомствени бюджетни предприятия. За отчитане на касовите разходи на републиканския бюджет в сметкоплана на банките е предвидена сметка 6301 Разходи на републиканския бюджет. Сметката е синтетична, активна, транзитна, чисто операционна, води се с чисти дебитни обороти и с натрупване на годишна база. Дебитира се текущо по реда на извършените касови разходи, а се кредитира еднократно при съпоставяне на разходите с приходите за целите на годишното приключване. За отразяване на извършените касови разходи по републиканския бюджет търговските банки и БНБ извършват:

1) Представяне на платежен документ срещу единната сметка  от първостепенен разпоредител за извършване на касов разход в рамките на лимита  в БНБ:

Д-с/ка 6301

К-т с/ка  7302  ако второстепенният разпоредител се обслужва от БНБ или първо­степенният разпо­редител извършва разход за собст­вена издръжка

К-т с/ка 4610, 4620 второстепенният разпоредител има сметка  извън БНБ  централа

К-т с/ка  1711, 5011  при теглене в брой.

2) Банките извършват плащания за сметка на републиканския бюджет под формата на субсидии и дотации за предприятията от публичния сектор. За целта съответното предприятие изготвя справка-дскларация, в която доказва необходимостта от субсидии и дотации, като посочва информация за извършените разходи, обема реализирана продукция и възникналите загуби от производството. След одобрение на справката - декларация се депозира бюджетно платежно нареждане в БНБ за предоставяне на субсидия на даденото предприятие. Счетоводни записвания: а)  в БНБ:

Д-с/ка 6301

К-т с/ка 1713 ако предпртието получател има сметка в БНБ

К-т с/ка 4610, 4620 ако предприятието получател има сметка в клон  на търговска банка или клон на БНБ

К-т с/ка 1711 ако предприятието получател  има сметка в централа на търговска банка;

б) в търговската банка, обслужваща предприятието:

Д-т с/ка 4610 ако предприятието получател има сметка в клон на търговска банка

Д-т с/ка 4620 ако предприятисто получател има сметка в клон на БНБ

Д-т с/ка 5031 получателя има сметка в централа на търговската банка

К-т с/ка 1713.

В практиката е възможен вариант, при който сумите, които се отпускат от републиканския бюджет под формата на субсидия или дотация се изискват чрез съответните териториални данъчни дирекции и подразделения. След инкасиране на искането, съгласно полученото електронно съобщение за постъпилата сума в търговската банка-администратор се съставя следната счетоводна статия:

Д-т с/ка 7301

К-т с/ка 7301.

След като се получи сумата, териториалната данъчна дирекция депозира в същата банка платежно нареждане, с което превежда сумата по сметка на физическото или юридическото лице, за което в търговската банка се съставя следната счетоводна статия:

Д-т с/ка 7301

К-т с/ка 1713 ако  предприятието има сметка в същата банка

К-т с/ка 4610  ако предприя­тието има сметка в друга банкова система

К-т с/ка 4620 ако предприя­тието има сметка в друг клон на банката.

Като специфичен вид разход на републиканския бюджет могат да бъдат разглеждани временните безлихвени заеми, отпускани от републиканския бюджет. В банката администратор, превеждаща временния безлихвен заем се съставя следната счетоводна статия:

Д-т с/ка 6301

К-т с/ки 730 ако заемът се отпуска на  разпоредител, обслужван от същата банка

К-т с/ка 1711 ,4610 ,4620 ако заемат се  отпуска на разпоредител, обслужван от друга банка или клон на същата банка

Специфичен вид разходи на републиканския бюджет възникват и в случаите на възстановяване на надвнесени или недължими приходи, данъци, осигуровки, митни сборове, възстановяването на косвени данъци. За целта се подготвя бюджетно платежно нареждане, което се депозира в банката, обслужваща републиканския бюджет, като се съставя и следната счетоводна статия:

Д-т с/ка 7301

К-т с/ка 1713 ако предприятието има сметка в същата банка

К-т с/ка 4610 ако предприятито има сметка в друга банкова система

К-т с/ка 4620 ако предприятието има сметка в друг клон на банката

К-т с/ка  5011 при възстановяване в брой

К-тс/ки  гр.17   по влогови  сметки на физнчески лица

К-тс/ки  гр.16   по депозитни сметки на физически лица

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG