Home Икономика Отчитане на изпълнението на републиканския и местните бюджети при разпоредители с бюджетни кредити

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на изпълнението на републиканския и местните бюджети при разпоредители с бюджетни кредити ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на изпълнението на републиканския и местните бюджети при разпоредители с бюджетни  кредити

II.1. Нормативна уредба на отчетността на бюджетните предприятия

Въвеждането на новия сметкоплан на бюджетните предприятия цели да унифицира отчетността в публичният сектор при изготвянето на консолидиран бюджет. Сметкоплана се разработва на 4 нива: раздели, групи, подгрупи, и синтетични сметки. Както при нац. сметкоплан резделите са 8 - 5 за балансовите с-ки, 2 за п-ди и р-ди и 1 за задбалансови с-ки. От нац. сметкоплан са запазени основно наименованията на разделите и на някои групи с-ки. Сметкоплана е задължителен за всички предприятия в бюдж. Сектор. Бюдж. предприятия могат да използват всички с-ки от сметкоплана без да откриват нови синтетични с-ки, но могат да ползват неограничен брой подс-ки и анал. с-ки към съществуващите. С въвеждането на новата с-ма на отчетност се възприе принципа за фондово счетоводство. Новата концепция предвижда за целите на отчитането на капитала и управлението на публ. Финанси, отделните бюдж. с-ки извън бюдж. фондове и с-ки да се разглеждат не само като финансово - правна форма за събиране, разходване и отчитане на средства, а и като самостоятелни отчетни единици, за всяка от които се прилага балансовото правило: А + П = СК. В този смисъл за отчетни цели се разделят не само паричните средства, но и всички останали отчетни обекти - А, П, р-ди, п-ди, капитал. При възникването на съответните отчетни обекти в резултат на стопанска операция следва да се идентифицира и отнесе в съответната отчитаща се единица - Бюджет, Извънбюджетни с-ки и фондове, Други дейности и с-ки. Всяко бюдж. предприятие може да се разглежда като съвкупност от 3 отчетни единици или консулидирана група от отчитащи се предприятия. При наличие на операции засягащи 2 отчетни групи се вземат отделни счетоводни статии за всяка от тях. Р-дните с-ки не могат да бъдат преключвани с п-дни с-ки. При възникване на всеки р-д или п-д те се отразяват чрез с-ки от раздел 6 - С-ки за р-ди или раздел 7 - С-ки за п-ди и трансфери, след което съответната р-дна или п-дна с-ка се приключва със с-ка от гр. 12 - Измененения в нетните активи за периода, произтичащи от дейността, отразяваща изменението в нетните активи за периода. В сметкоплана на бюдж. предприятия всички с-ки за р-ди и п-ди са по същество чисто операционни и липсват операционно-резултатни с-ки, които традиционно се използават за съпоставяне на противоположни отчетни обекти.

II.2. Министерство на Финансите - е главният администратор и изпълнител на Републ. Бюджет, но освен това то е и самостоятелно бюджетно предприятие, което извършва р-ди за собствена издръжка.

2.1.  За отчитане параметрите на РБ - има 2 подхода:

2.1.1. Счетоводен подход – разработена е с-ма от задбалансови с/ки. Те са активни (за р-дите) или пасивни (за пр-дите), тези с/ки следва да се водят с чисти обороти, по параграфи на Единната бюджетна класификация. Използват се с/ки 99781 и 99791. С/ка 99781 е активна, задбалансова, транзитна. Дебитира се: 1) - с планирания р-р на разходите; 2) - с корекциите в плана за р-дите в резултат на актуализация в бюджета – в посока на ↑ се съставя допълваща статия, а при ↓ червена сторнировъчна статия. С/ката се кредитира текущо при извършване на касови р-ди съгласно платежни документи. Преди приключване с/ката може да има само дебитно салбо, което показва икономия на р-дите. С/ка 99791 се води на принципа на пасивните, тя е задбалансова, води се с чисти обороти. С/ката се кредитира: 1) – с утвърдения р-р на плана за приходите;  2) - с корекции в плана за пр-дите – в посока на ↑ с разликата м/у новия и стария размер се съставя допълваща счет. статия, а в посока на ↓ с разликата м/у стария и новия размер се съставя сторнировъчна статия. В края на отчетния период с/ката може да има както дебитно така и кредитно салдо. Дебитното салпо показва преизпълнение на плана на пр-дите, а кредитното – неизпълнение. Счет-те статии, които се съставят са:

- с общия р-р на р-дите в началото на отч период

99781/9981 - както и при корекции в посока на ↑

- с общия р-р на утвърдените пр-ди по отделни параграфи в началото на отчетния период: 9989/99791 - както и през тек. Год. при корекции в посока на ↑ или сторнировъчна при ↓

 

- при извършване на касови р-ди и пр-ди се съставят обратни статии съответно за р-дите 9981/99781

и за пр-дите:

99791/9989

 

- в края на отчетния периодд при дебитно салдо по с/ка 99781 се съставя:

9981/99781 анал. по пр-дни параграфи

- при кредитно салдо по с/ка 99791

99791/9989

 

- при дебитно салдо по 99791

9989/99791 аналитично по пр-дни параграфи.

2.1.2. Извънсчетоводен подход – този подход се реализира чрез завеждането на специални спомагателни регистри, параграфни книги, които се разграфяват по параграфи. По този н-н се поддържа инф-я за актуалното състояние на планираните пр-ди и р-ди. Основният недостатък на този подход е, че не може да се проследи изпълнението на планираните пр-ди и р-ди.

2.2.Отчитане на приходите по РБ.

Пр-дите на РБ постъпват по единната с/ка в БНБ, под формата на касови пр-ди и трансфери. Те се отчитат чрез с/ките от Раздел 7. За отчитане на данъчни пр-ди се изплозват с/ките от гр.70, подгрупа 701 и 704.

За постъпилите касови пр-ди, съгласно платежни док-ти, ел. съобщения се съставя

5000/7011 или 7041

За отчитане на изпълнената част от плана на пр-дите

99791/9989.

 

В края на отчетния период за дължимите суми към РБ

4301/7012 или 7042 анал с/ка за пр-ден параграф

За декларираните суми за възстановяване

7013 или 7043/4311

За преотстъпените р-ди

подгрупа 644 или 645/7014 или 7044

Съществено място заемат и пр-дите от приватизационни сделки. Използват се с/ки от подгрупа 731 - с/ки 7311 и 7319. По кредита на 7311 се отнася договорената ст-ст по сделката, а по дебита на 7319 – отчетната ст-ст.

При сключване на договор с общата договорена ст-ст по сделката

подгр с/ки 437/7311

 

За отписване на отчетната ст-ст

7319/подгр 511 или 512

За полученото плащане в брой

5000/подгр с/ки 437

При разсрочено плащане чрез непарични средства

6426/подгр 437

2.3 Отчитане на операциите по финансиране на бюджетния дефицит

В случаите на бюдж. дефицит, финансирането е елемент, допълващ приходната част на бюджета и може да бъде осъществено по два основни начина:

1 - чрез емитиране на ДЦК и др. финансови инструменти по вътрешния национален дълг;

2 - чрез ползване на заеми от националната банкова система или от м/ународни банкови институции. Постъпилите суми от съответната емисия не се отчитат като пр-д на РБ, а като дълг на емитента. Използват се с/ки от гр.15, подгр 151 и 152. По с/ки 1511 и 1512 се отчитат дълга на емитента към съответните инвеститори, а  с/ки 1517 и 1518 са корективни.

Счет записвания в МФ по повод емисията на ДЦК са:

За постъпилите суми от продажба

5000/подгр 151 или 152

За отчитане на емисионните разлики при емитента се използва подгр с/ки 159, с/ки 1591, 1592, 1593, 1594 – те са активно-пасивни и корективни. Дебитират се с отрицателните емисионни разлики (отстъпки) и се кредитират с положителните (премии).

При продажба на ДЦК с отстъпка:

5000 с продажната цена

159 с отстъпката

подгр 151 или 152 с номин. ст-ст

При емисия с премия на ном ст-ст

5000

подгр 159 с премията

151 или 152 с ном ст-ст

С отчетената емисионна разлика към края на отч. период се съставят  следните счет. статии:

при отрицателна емисионна разлика

7382/159

при положителна емисионна разлика

подгр 159/7381

В срока до падежа е нормално да бъде извършено обратно изкупуване на емисията. В този случай в зависимост от това по каква оценка се изкупуват ценните книжа се съставят следните статии:

- при обратно изкупуване на цена, равна на ном ст-ст

1517

1518

1527

1528 с ном ст-ст

5000 с цена на изкупуване

- при обратно изкупуване по цена по - ниска от ном-та ст-ст

1517  с ном ст-ст

159  с отстъпка от ном ст-ст

5000 с цена на обр изк-не

- при обратно изкупуване по цена по-висока от ном. ст-ст

1517 с ном ст-ст

5000 с цена на обратно изк-не

159 с премията над ном ст-ст

Друг н-н за финансиране на бюдж дефицит е банковото кредитиране. Получените парични ср-ва, покриващи планирания бюдж. дефицит, се третират като дългове към съответната финансова институция, а не като пр-д по РБ. Дългът се отчита чрез с/ки от гр.16.

Счет записвания са:

- за постъпилите по единната с/ка парични ср-ва от усвоения заем:

5000 с главницата

гр.16

- олихвяване на кредита:

622

481 с начислената лихва;

- обслужване на дълга ( главница и лихва)

гр. 16 с главницата

481 с лихвата

5000 с погасителната вноска.

2.4. Отчитане на касовите р-ди по РБ

Касовите р-ди, извършвани от единната с/ка могат да бъдат разделени в 3 осн групи: 1-под формата на помощи, субсидии за нефинансови пред-я и нестопански организации, помощи за др държавни и м/ународни орг-ции. Те се отч чрез с/ките от гр.64, според х-ра на плащането се съставя

Дт гр. 64/ Кт 5000;

2-сумите отпускани като субсидия за първостепенните разпоредители в рамките на разрешения за тях бюджетен кредит. Използват се с/ките от гр. 75, съставя се

Дт7511/ Кт 5000;

3- плащания от единната с/ка, инициирани от МФ за собствена издръжка – теглене на пари в брой; безкасови плащания за доставки на Активи; плащания, свързани с р-ди и погасяване на Пасиви. Тук след всяко плащане се съставя счет. статия за отразяване на изпълнеито на плана за р-дите

Дт9981/ Кт 99781.

 

2.5. Отчитане на бюджетните кредити

Субсидиите за издръжка се предоставят в рамките на определен лимит. Те се разрешават от министъра на финансите. За счетоводното им отчитане се използват 2 подхода: задбалансов и балансов. При задбалансовия съществува условно взаимоотношение м/у МФ и първостеп разп/л. При балансовия има реален разчет.

2.5.1. Задбалансов счетоводен подход

При задбал подход в момента на разрешаване на кредита не възниква реално стопанско взаимоотношение. В случая е налице условно задължение към първостеп разп/л. Във връзка с реализацията на задбал подход за отчитане на бюдж кредити в МФ се използва с/ка 92991 Разрешени бюдж кредити. С/ката е пасивна и се води аналитично по съответните разп/ли. По кредита на с/ката се отразяват: р/ра на първоначално утвърдения кредит; последващите корекции. Счет записвания в връзка с усвояването на бюдж Кт в полза на първостеп разп/л:

9989/92991.

 

За преведени суми за субсидии:

7511/5000 и 92991/9989.

За извършени плащания за пенсии соц. помощи субсидии:

64/5000.

За извършени плащания за собствена издръжка на министерството:

Р-л 1,2,3,4,5,60/5000.

 

За последващи корекции- с разликата м/у новия и стария р/р:

9989/92991.

При намаление на лимита с сторнировъчна статия:

9989/92991.

При приключване на задбал с/ка към края на отч п/д:

92991/9989.

 

2.5.2. Балансов счетоводен метод

При този м/д се използва с/ка 4522 Разчети с бюджети на мин/ва и ведомства.

При разрешаване на кредита:

7511/4522.

За извършване на касови операции:

4522/5000.

Използването на балансови с/ки е неудачно т. к. не отразява стоп операция имаща отношение към промяната.

2.6. Годишно приключване на Р бюджет в МФ

Приключването на бюджетната год се извършва към 31.12 съгласно указания на МФ и БНБ. В МФ приключването е свързано с 2 процедури: прикл/не на касовите операции; прикл/не на операциите по тек отч на д/стта на мин/вото като самостоятелно пред/е. Във връзка с год прикл/не може да се приложи => алгоритъм: установява се степента на изпълнение на плана за пр/ди и р/ди; установява се резултата от усвояване на разрешените кредити - при задбал отч/не с/ка 92991 се приключва с кореспондиращата с/ка за задбал пасиви; при балансовия с кредитното салдо по с/ка 4522 се съставя статия за сторниране на неусвоената част от кредита:

7511/4522

II.3. Отчитане на изпълнението на РБ при първостепенни бюджетни разпоредители

Първостеп разп/ли са всички функционални министерства и централни ведомства и държавните органи. Първост разп/ли с бюдж кредити се включват в с/мата за единната с/ка и има достъп до нея в рамките на разрешения им бюджетен кредит. На практика тези разп/ли нямат собствени пари. Поради липса на физически носител на пари по банкова с/ка в която да е отделена пар субсидия в счет/вото на първост разп/л не се използва с/ка 5013. Средствата се съхраняват в единната банкова с/ка в БНБ.

3.1. Отчитане на разрешените бюдж кредити

3.1.1. Задбалансов счетоводен подход

Разрешеният кредит на първост разп/л следва да се отрази по с/ка 92891 Разрешени бюдж кредити. По дебита на тази активна задбал с/ка се отразява р/ра на първоначално отпуснатия Кт както и последващиге корекции. По кредита се отразява усвояването на лимита. За утвърждаване на разрешение кредит:

92891/9981.

По реда на извършените от разп/лите касови р/ди:

9981/92891.

При увеличаване на бюдж К с допълваща счет статия:

92891/9981.

При намаление на бюдж К с сторнировъчна статия:

92891/9981.

За приключване към края ня отч п/д с дебитно салдо по с/ките:

9981/92891

3.1.2. Балансов счетоводен подход

При този п/п се използва с/ка 4519 Други разчети с центр бюджет.

За утвърждаване на бюдж К:

4519/7511.

По реда на извършване на касовите р/ди:

7522/4519

3.2. Основни стопански операции

Осн стоп операции и счет записвания на първостеп разп/л са разделени в зависимост от 2 подхода:

Първи подход – характеризира се с: инф/ята за отпуснатия и усвоен бюдж К се поддържа чрез използването на разчетни балансови с/ки; не се прилага концепцията на с/ка 5001; пар ср/ва на разпоредителя се съхраняват в самостоят с/ка- 5013. При този подход се съставят => счет статии:

за утвърждаване на лимита:

4519/7511.

За отч на собствените пр/ди:

5011(3)/7041.

 

За получения трансфер от РБ:

5013/4519.

За предоставяне на трансфери в полза на второстеп разп/л от с/мата на първостеп:

7522/5013.

 

За извършени плащания за собствена издръжка на първостеп разп/л като самостоятелно пред/е:

1,2,3,4,5,60/5013.

Втори подход – характеризива се с: инф/ята за отпуснатия и усвоен бюдж К се поддържа чрез изпозването на задбал с/ки; прилага се концепцията на с/ка 5001, но няма собствена банкова субстанция като бюдж с/ка. Счет записвания са:

При разрешаване на утвърдения р/р на лимита съгласно писмо на МФ :

92891/9981.

За отч на собствените пр/ди на разп/ля:

5011,5001/7041.

При постъпване на събраните собствени пр/ди по единната с/ка в БНБ:

7511/5001.

 

При иницииране на касов р/д от първостеп разп/л са възможни =>варианти.

Вариант 1: Първостеп разп/л превежда субсидия за издръжка на свои поделениял:

5001/7511.

 

Извършване на плащания от единната с/ка

7522/5001.

Вариант 2: Пъростеп разп/л извършва плащане от единната с/ка за собствена издръжка:

5001/7511 и 1,2,3,4,5,60/5001.

Вариант 3: Вместо първостеп разп/л да превежда субсидия към свой второстеп разп/л е възможно последния да инициира плащане от единната с/ка от името на първостеп разп/л и след неговото одобрение:

7500/5001.

В счет/вото на второстеп разп/л който е извършил плащане за собствена издръжка от единната с/ка от името и за с/ка на първостеп разп/л:

1,2,3,4,5,60/7500.

След всяка една от тези операции се съставя счет статия обранта на тази при разрешаване на бюдж К:

9981/92891.

С/ка 7511 има за цел да стразява чрез своя кредитен оборот действително усвоените от първост разп/л субсидии от РБ, а чрез дебитния оборот на с/ка 7522 се поддържа инф/я за предоставените на нисшестоящи разп/ли субсидии. С/ка 5001 е да консолидира пар поток който се движи м/у пъростеп разп/л и единната с/ка на ниво МФ.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG