Home Икономика Счетоводно отчитане на капитала в бюджетните предприятия. . Характеристика на капитала в бюджетните предприятия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на капитала в бюджетните предприятия. . Характеристика на капитала в бюджетните предприятия ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на капитала в бюджетните предприятия. . Характеристика на капитала в бюджетните предприятия .Счетоводно отчитане на капитала

в бюджетните предприятия

1.Характеристика на капитала в бюджетното предприятие.

Всяко бюджетно предприятие осъществява дейността си на база на собствен и привлечен капитал. Като обект на счетоводно отчитане капитала представлява произхода и предназначението на всички активи, с които реализира дейността си всяко бюджетно предприятие.

В зависимост от източника на финансиране, бюджетните предприятия могат да се класифицират в две основни групи:

а/държавни;

б/общински.

Това е основание да се смята, че собствения капитал на бюджетните предприятия не е тяхна собственост, притежание на държавата или на съответната община. В същото време той е публична, а не частна държавна или общинска собственост, каквото е положението при търговските дружества, които са изцялапритежание на държавата или на някоя община. Това е причината да се говори за “собствен капитал в бюджетното предприятие”, а не за “собствен капитал на бюджетното предприятие”.

2.Счетоводно отчитане на капитала в бюджетното предприятие.

За класифициране на собствения капитал в бюджетните предприятия се използват следните понятия:

Разполагаем капитал;

Акумулиран прираст/намаление на нетните активи;

Изменение в нетните активи;

Нетен резултат.

Основна организационна форма на собствения капитал в бюджетните предприятия е разполагаемият капитал, която се определя като анологична на основния капитал в търговските дружества.

Счетоводните характеристики на тази част от счетоводния капитал, съгласно Сметкоплана на бюджетните предприятия, се осъществява чрез сметки от група10 Разполагаем капитал в бюджетните предприятия, към която е предвидена само една подгрупа/100/ със същото наименование и следните три четиризначни синтетични сметки:

1001 Разполагаем капитал по бюджети и бюджетни сметки;

1002 Разполагаем капитал по извънбюджетни сметки и фондове;

1009 Капитал в други нетни активи и дейности.

Сметките за отчитане на разполагаемия капитал в бюджетните предприятия от гледна точка на баланса са пасивни. Кредитират се при всички случаи на увеличение на отчетния обект, което се извършва по решение на собственика /държавата или общината/, а се дебитират при неговото намаление, което може да бъде извършено отново по решение на държавата или общината.

Обобщеният модел на за счетоводно отразяване на операциите по увеличаването на разполагаемия капитал в бюджетните предприятия, може да бъде представен по следния начин:

Дебит сметки от група 20 Дълготрайни материални активи

Или

Дебит сметки от група 21 Нематериални дълготрайни активи

Или

Дебит сметки от група 30 Материали, продукция, стоки,

Или

Дебит сметка  5013 Текущи банкови сметки в лева, или

Дебит сметка 5014 Текущи банкови сметки във валута и др.

Кредит сметка  1001 Разполагаем капитал по бюджети и бюджетни сметки, или

Кредит сметка 1002 Разполагаем капитал по извънбюджетни сметки и фондове, или

Кредит сметка 1009 Капитал в други активи и дейности

За отразяване операциите по намаляване на разполагаемия капитал в бюджетните предприятия ще се съставя обратна счетоводна статия.

За отчитане на текущите изменения в нетните активи, произтичащи от нестопанска дейност в новия бюджетен сметкоплан е предвидена група сметки 12 Изменение в нетните активи за периода, произтичащи от дейността  с подгрупа 120 Прираст/намаление на нетните активи за периоди и  следните три синтетични сметки:

1201 Прираст/намаление на нетните активи по бюджетни дейности;

1202 Прираст/намаление на нетните активи от извънбюджетни дейности;

1209 Прираст/намаление на нетните активи от други дейности.

Счетоводното отчитане на измененията в нетните активи от преоценки и други събития се извършва чрез сметки от група 13 Други изменения в нетните активи за периода, към която е предвидена подгрупа сметки  /130/ със същото наименование и две синтетични сметки:

1301 Изменения в нетните активи от преоценки;

1309 Изменения в нетните активи от други събития.

Чрез сметките от група 12 и 13 от сметкоплана на бюджетните предприятия в края на всяка година се приключват сметките за отчитане на разходите /раздел6/ и приходите /раздел 7/.

Или тези две групи от сметки са предназначени за отчитане на резултата от дейността на бюджетното предприятие чрез съпоставяне на неговите приходи и разходи.

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG