Home Икономика Обща характеристика на историческото развитие на счетоводството и на счетоводното законодателство

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Обща характеристика на историческото развитие на счетоводството и на счетоводното законодателство ПДФ Печат Е-мейл

Обща характеристика на историческото развитие на счетоводството и на счетоводното законодателство. Счетоводни модели.

Реалният икономически живот на предприятието и управлението му протичат при конкретни условия - икономически, социални, политически и т.н. Те са не само различни, но и непрекъснато се изменят, т.е. всичко протича в условията на риск.

Изисква се съответно сигурност, че отчетената информация, която служи на външни потребители е разбираема и съпоставима. Това изискване се удовлетворява чрез създаване на счетоводна регламентация за отделните държави и за държавите от определена икономическа система. Това е важно за нуждите на икономически групи и мултинационални структури и особено във връзка със счетоводните пазари.

1. Историческо развитие на отчетните системи

Появяването на счетоводството е свързано с разменните отношения и въвеждането на парите като разменно средство. Първи истор. данни за поява на счет. са от 3624г. пр.Х.

Счетоводната дейност в този начален период е съставна част на държ. управление. Принадлежи към жреческото съсловие, обслужва интересите свързани с управление на богатството на фараона/държавата. намира широко приложение във Вавилон, Гърция.. Третирано е като дар Божи.

Минавайки по късно в Гърция (Рим) то почва да се третира като изкуство за водене на сметките и е овладяно от специалисти, които го владеят. Има едно много бързо развитие в Гърция и Рим, което е свързано с появата на школи за обучение. Следва упадък на гръцко-римската култура – Средновековие и в този период съхраняването на счет. знания е в манастирите.

Края на Средновековието със зараждащите се градове-държави и съотв. капиталистични отношения се бележи еидн период на възстановяване, издирване на знанията за счет. практики. Края на 15в. се появява необходимост от подобряване упавлението на Ватикана. Лука Пачиоло създава стройна счет. система, която система не е загубила значимостта си и до днес. Този трактат се оказва описание на структурата, модел на счетоводната система, която се пълни с конкретно съдържание исторически, но логическия модел е един и същ.

1.1. Разпространение

Счетовдството като система през 17-18 век бързо се разпространява в Европа и извън Европа, чрез Великобритания, Холандия, Испания и Португалия.

В тези два века се издават мн. счет. трудове. На лице са потребности, защото има икон. подем. Трудовете повтарят описаното в трактата на Лука Пачиоло, утвърждават на база на логическите връзки една обективна балансова структура. Внасят се малко промени главно в организацията и формата на счет. дейност. Счетоводството не се променя, но се допълва.

В 17-18 век счет. се развива хармонично, т.е. като отразяване и опознаване на ик. реалност. Известни автори на счет. трудове описват произв. процеси, разграничават частните от публично-правните дейности, коментират получените резултати. Счетоводните трудове се явяват интегрирани с цялата нужна инфо от потребителите. Още в този период прозира интегритета на счет. с другите видове инфо. Основава се академия за търговци, създава се интерес към отделните операции, развиват се уменията за опознаване чрез счет. данни. Развива се паралелно отразителната и опознавателнтата функция на счет.

През 19 век вниманието пада върху усъвършенстване на формата на счет. Изследванията се ориентират към търг. техника, оказват влияние върху разделянето на труда. Създава се едно-, дву-, многожурнална форма на отчитане. Наблюдава се застой в развитието на счет наука, отпада почти изцяло познавателната страна. Обект на внимание става счет техники. Паралелно с развитието на икономиката, търговията и производството се правят опити, макар и несистемни за обяснение на микроикономическите процеси. Това са наченки за развитието на науката икономика и управление на предприятието.

2. Състояние на счетоводната регламентация по държави през ХХ в.

От Е.С. : Създават регламенти на основата на кодексното право, участници са професионалните организации. Счетоводните регламентации са консервативни, затворени, правилата и са твърди закони и директиви.

Забележка: Във всички регламентации на държавите от Европа се забелязва въвеждане на алтернативи- правилници, правила, концепции, в които трябва да се организира практиката.

САЩ: Има силни професионални организации, не счетоводни. Нормативната база е общото право и тя оказва влияние, изразяващо се в отговорност на счетоводството към промените, предизвикване на счетоводна наука, изработване на определени правила, а не закони и дисциплини.

Държави от Източна Европа: До ІІ Световна война се прилагат правилата на Европейските държави, като сами си избират към коя школа да се присъединят. Русия приема правилата на френската школа. След ІІ Световна война се създава Европейската общност в противовес на Източно Европейската, която е обединена в планово централизирано управление на икономиката. През 1958 г. в Европа се популяризират социалистическите държави, създават се европейски директиви, които поставят въпроса за взаиморегулация чрез счетоводството на базата на държавната статистика.

1972 г. – Международен симпозиум в България.

1973 г. – Американските специалисти излизат с предложение да се направи не само унификация, но и хармонизация на счетоводната информация. Ако това не се направи своевременно, Япония ще предложи счетоводна база на отчитане, основана на старата германска система.

2.1. Състояние на счетовоната регламентация по десетилетия през XX в.

Десети

летие

Икономически живот

Проблемни области

1910

свободна световна търговия

ü       Създава се описателно учение, базиращо се на различните национални валути и златен еталон.

ü       Получават се ценностни представи в областта на счетоводството, появяват се теории на баланса

1920

инфлация, криза, застой

 

1930

техническа рационализация, подем

 

ü       Появяват се и доминират теории за разходите.

ü       В този период във Франция се създава дуалистичното счетоводство – система свързана с вътрешните процеси и главно с отчитане на разходите и калкулиране на себестойността отделно от операциите свързани с пазара.

ü       В цяла Европа кипи създаване на теории за счетоводно учение, ученията се развиват на макро и микро ниво

1940

Развитие на оръжейната промишленост

ü       Интересът се насочва към управлението и организацията под знака на конкуренцията.

ü       Потребност от единни счет. теории – Франция- единен сметкоплан

ü       Германия – създава счет регламентации и много теории

1950

Индустриално консолидиране.

 

ü       Обособява се теория за икономика и управление на предприятие, на производствен матем. анализ, анализ в икономиката

ü       В счетоводството се създават сч. теории на база на отраслите на предприятието.

ü       Създава се счет. по видове отрасли

ü       В този период съществува икон. система за планово центр. управление – СССР. Той на свой ред развива връзки между счетов. и планирането. Изгражда напълно стандартизирана, хармонизирана счет. система. С декрети тя се прилага стриктно във всички държави.

ü       Счетоводството на тази система – многожурнална счет. форма, разработена е като журнално-ордерна счет. система. Относно съдържанието – използват се двата принципа – изграждат се отделни счетоводства по видове дейности или счет. по подотрасли на икономиката. Във всички странипроцедурите, термините, воденето на журналите, създаването на балансите са стандартизирани – правилата идват от един център.

1960

Пазарна интеграция, изградена е системата СИФ към социалист. общност

ü       Според сериозна публикация – Франция се е превърнала в затворена страна, а соц. лагера е във възход именно заради планомерността

ü       Следователно, щом е необходима регулация за да се осъществи възход, нужна е декомпозиция на икономическата система

ü       Тази регулация не може да се осъществи само в една държава – необходимо е всички държави да участват в регулацията

ü       Планомерността преобърна капиталистическата система в пазарна.

ü       Усъвършенства се формата на счетоводството и на процедурните техники

ü       Появява се теория на пласмента, маркетинга

1970

Преход към пазарна икономика, т.е. към пазар на потребителите

ü       Изследване на целеполагането и анализ на процесите за вземане на упр. решения

ü       1973 – Европ. общност вкл. и Америка поставят въпроса за единна регулация на счет. система

ü       Създава се комитет по МСС, целта е обединяване на инфо. потребности и тяхното задоволяване в целия капит. свят.

ü       Европа има силно развити директив, текат вътрешни противоречия, които се изглаждат и до днес относно общо-регулаторните фактори

1980

Концентрация на предприятията

ü       Съвсем определено добиват значение аналитичното счетоводство, счет. на финансови организации и на тази основа има потребност от регламенти, които се развиват с МСС и националните СС

ü       Създава се орган. анализ на поведенческа основа

ü       Издига се потребността от хармонизация, не само от интеграция на счетоводството

ü       Става все по необходимо въвеждането на стандарти

1990

Глобализиране на вън. среда, изследване на иновациите, динамика на технологиите

ü       Принцип на социално икономическата реалност, интернационализация и глобализация върху предприятията, които водят до големи промени е МСС

2000

Урбанизиране на капиталовите пазари

ü       Оформя се навсякъде независимия одит

ü       Наред с МСС се създават МСС за фин. отчитане, които обслужват управлението на капит. пазари и на структурите, които регулират иконом. система

ü       Освен счет. системи се създават и счет системи за управление на отчетните потоци и комуникация

ü       Утвърждава се като задължително финансовото счет., управленческото счет., стратегическото счет.

3. Международни стандарти за финансови отчети.

Европа е синхронизирала своите директиви с международните стандарти. Американските стандарти възприемат всичко, което е полезно и не им противоречи. В България е имало национални стандарти за малките и средни предприятия и същевременно са се прилагали международните стандарти.

1990 г. – С прехода към пазара икономика, се изготвя първият икономически закон- “Закон за счетоводството”.

Към счетоводната регламентация влиза и счетоводния сметкоплан (от 30-та г.), поставящи единна, методологическа основа данните от различни предприятия във Франция.

След 1958 г., когато се осъзнава потребността от национална регулация, във Франция се създава държавен сметкоплан. Сметкоплан, който базира прилагането на счетоводните методи, техники в миналото и днес е необходим за всяко отделно предприятие, като основа за организиране, структуриране и функциониране на счетоводната система.

В периода на планово централизираното управление липсва закон за счетоводството, има единен сметкоплан, разработен в СССР и прилаган във всички държави, в съответните отрасли. Сметкопланът, преди да бъде единен се е съставял по отрасли. Управлението на социалистическата счетоводна система е базирано на пълна стандартизация по форма и съдържание. Управлението е централизирано чрез указание на Министерството на финансите. Тази система не е отчитала финансовите отношения и ефекти освен на национално ниво, което финансово икономически ни е довело до крах.

4. Счетоводни модели

Счетоводните системи еволюират под влиянието на:

ü       степента на централизация на икономиката

ü       стабилността на местните валути и инфлационния опит на отделните икономики

ü       развитието на общите световни пазари, мултинационалните ик. групи, глобализация в ик.области на фин. пазари и свет. икономика

Промените, които настъпват в счет. система водят до промята на нейния модел. Моделът на счет. система представлява устойчиво отражение на взаимовръзката между инфо съдържание на отчитания обект и инфо потребност.

В основата на конкретните счетоводни модели винаги се съдържа основния логически модел на счет. система. Той определя от една страна методологията, процедурните счет. техники, връзките между журналите, а от друга прави възможно да се алгоритмизират зависимостите между създадените числови счет данни и да се създадат икон. показатели.

Логическия модел на счетов. и съсъществуването му паралелно с фактическия модел позволява:

ü                    практиката да променя и да създава счет. модели

ü                    обратното – теорията да създава и да променя счет. модели с оглед подобряване на инфо осигуряване

Съдържание на счет. модел

1.Информационни потребности – те винаги са свързани с мястото на приложението на счет. система

2.Избор на концепция за:

ü       източниците на нетните активи и на тяхното поддържане

ü       концепция за капитала и неговото поддър-жане

- за финансов к-л

- за материален к-л

 

3.Оценъчни бази, оценъчни методи, оценъчни системи, оценки.

Има 4 вида- схема 4

4.Възприети положения, изисквания и качествени характеристики – схема 5

5.Законодателна  нормативна счет. рамка от регламенти

ü       международни

ü       национални

ü       местни правила на самото предприятиСчет. модел включва 2 части:

ü       модел на текущо счет. отчитане

ü       модел на годишния финансов отчет

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG