Home Икономика Отчитане на разчетите с доставчиците

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на разчетите с доставчиците ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на разчетите по липси, начети и съдебни спорове.

Вземанията по липси, начети и съдебни спорове имат разнообразен характер. В тази група на разчетни отношения се включват вземанията, възникнали при предявени рекламации, липси и начети на членове от персонала, предадени за решаване от съда спорове, както и при присъдени вземания. Отчитането на такива вземания се чрез предвидените с-ки от гр. 44 – Вземания по липси и начети и съдебни спорове. С-ки 440, 441,442, 443,444, Тези с-ки с изключение на с-ка 442, са активни и се дебитират при възникване на съответни вземания, а се кредитират при уреждане на вземанията.

Отчитане на разчетите с бюджета и ведомствата.

Разчетите с бюджета и ведомствата са обект на отчитане чрез с-ки от гр. 45 – Разчети с бюджета и ведомствата. С-ки – 450,451,452,453,454,455,456,459.

С-ка 450 – Разчети с общините – тя се пасивна с-ка. Тя се кредитира при начисляване на д-ка на общините и местните данъци и такси срещу дебитиране на с-ка 122, и с-ка 605. При провеждане на дължимите суми се дебитира с-ка 450 – разчети с общините срещу кредитиране на с-ки от гр. 50.

Отчитане на разчетите с осигурители.

Разчетите с осигурителите възникват по повод на начислени суми за социално и здравно осигуряване на персонала на предприятието. Отчитат се чрез с-ки от гр. 46 – разчети с осигурители. В групата са предвидени с-ки 460, 461,462, 463,464,466,467,469.

Отчитане на разчетите с разни дебитори и кредитори.

Разчетите с разни дебитори и кредитори се отчитат чрез с-ки от група 49 – разни дебитори и кредитори. С-ки – 491,492,493,494,498,499. Тези с-ки са активно-пасивни, в зависимост от това дали чрез тях се отчитат вземания или задължения.

Счетоводно отчитане на разчетите между банките.

Начинът по който се уреждат разчетите между банките при обичайното им банково посредничество се уреждат чрез специален стандарт – Сетълмент в БНБ. Този стандарт определя начина на плащания чрез прехвърляне на остатъци по откритите левови разплащателни с-ки на търговските банки  към БНБ чрез Rings.

Плащанията по смисъла на стандарта се класифицират в три групи –

-вътрешни плащания – плащания на клиенти на една банкова адресируема единица, в която се водят техните с-ки;

-вътрешнобанкови плащания – плащания на клиенти, чиито с-ки са в различни банкови адресируеми единици, влизащи в състава на една банка;

-междубанкови плащания – плащания между клиенти, чиито сметки са в две различни банкови адресируеми единици, влизащи в състава на две различни банки.

Счетоводно отчитане на вътрешнобанковите плащания. При тях банковата адресируема единица, която първа извърши или инициира плащане от разплащателната с-ка на свой клиент, се нарича банка А- банка инициатор. Банката получаваща авизото се нарича банка Б- банка изпълнител.

За счетоводното отчитане се използва с-ка 4620 – специфични вътрешни разчети. Към с-ката се откриват две подс-ки – 4620 01 – издадени преводи – пасивна и с-ка 4620 02 получени преводи – активна.

Предназначението на с-ките е ежедневно да отразяват плащанията на всеки клон към централата и обратно, както и плащанията межди самите клонове. Изравняването на вътрешните разчети е на ниво банкова централа, и се съставя следната статия -

-Д-т 4620 /аналитична с-ка на клона обслужващ платеца на   К-т 4620 / анал. с-ка на клона обслужващ доставчика.

Счетоводно отчитане на междубанковите плащания. Те се осъществяват чрез Rings и се квитират в БНБ чрез сетълмент. Според характера на междубанковото плащане могат да бъдат диференцирани два основни варианта –

-плащането се осъществява между две банкови централи независимо от наредената форма на плащане. В този случаи инициатор на плащането е банката обслужваща платеца. В деня в който плащането е  инкасирано в банка А, обслужваща платеца следва да се състави следната счетоводна статия –

Д-т с-ка 1713 – разплащателна с-ка на търговски предприятия в левове / анал. с-ка на платеца/

К-т с-ка 5031 – разплащателна с-ка при БНБ в левове.

11. Счетоводно отчитане на финансовите средства

Финансовите средства са вид краткотрайни нематериални активи, които са част от финансовите ресурси на предприятието. Отличават се с голямата си ликвидност, лесно се трансформират  в друг вид счетоводни обекти. Финансовите.средства на предприятието са : парични ср-ва в лв., във валута; краткосрочни инвестиции – акции, облигации, благородни метали и скъпоценни камъни; предоставени краткосрочни и заеми.

Паричните средства са наличните в касата на предприятието и по сметки в банката. Редът на отчитане на паричните потоци в касата на предприятието се урежда чрез разработване и прилагане на вътрешни указания. Обикновено касата е обект на по-чести проверки което е обусловено от факта на постоянни входящи и изходящи потоци на парични средства. Това изисква да се установи системен счетоводен контрол на касата. Поне веднъж в месеца следва да се извършва инвентаризация на касовата наличност. Паричните средства се отчитат чрез –

500,501,502,503,504, 505,506,507,508

Всички тези с-ки са активни. Те се дебитират при увеличаване на паричните средства, а се кредитират при тяхното намаляване. Могат да имат само дебитно салдо, което показва сумата на наличните от съответния вид парични средства.

При всяко постъпление на парични средства в касата на предприятието се дебитира с-ка 500,501, срещу това се кредитират различни с-ки в зависимост от начина и причините за получаване на сумите, такива с-ки са – 502,503,410,700.

Изплатените от касата парични средства се записват по кредита на с-ка 500 или с-ка 501, като се дебитират различни с-ки като 420, 422, 502, 503;

Паричните средства които се съхраняват в банките имат различни позиции. Основните с-ки са – 502, 503. Начинът на оформянето на плащанията чрез разплащателната с-ка зависи с договорните отношения с обслужващата банка. Получените парични средства по разплащателната с-ка са в резултат на продажбите на продукцията,стоки или на възникнали задължения на пасиви. Намалението на паричните средства по разплащателната с-ка в банката са в резултат на увеличаване на активите или намаляване на пасивите.

При кредитирането на с-ки 502, 503 се дебитират различни с-ки от гр. 15,20,21 и др.

При отчитане на паричните средства във валута възникват и курсови разлики. Те имат положителна и отрицателни стойности. Първите се разглеждат и отчитат като текущи финансови приходи, а вторите като текущи финансови разходи. Преди съставянето на ГФО се съпоставя среднопретегления курс на придобиване на наличните парични ср-ва във валута към курса на БНБ към 31. 12.

Когато той е по-нисък валутата се оценява и записва по него, а за получената разлика се съставя сл.сч.статия:

624/501, 503, 505. За приключване: 122/624

Счетоводни статии за отчитане на парични средства –

-получени парични вноски от съдружници – 500/ 100,425

-получени депозити – 500,501 / 16

-получени суми от клиенти – 500,501 / 410

Счетоводно отчитане на краткосрочните инвестиции.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG