Home Икономика Класификация на производствените разходи. Създаване на показатели за разходите във връзка с управлението на ресурсите

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Класификация на производствените разходи. Създаване на показатели за разходите във връзка с управлението на ресурсите ПДФ Печат Е-мейл

Класификация на производствените разходи. Създаване на показатели за разходите във връзка с управлението на ресурсите  и калкулирането на себестойности – текущо и периодично в отчетния процес

1. Характеристики

Всички разходи в производството, които възпроизвеждат стойността си, са основни разходи. Това възпроизвеждане може да е станало постепенно и чрез реализирана готова продукция. Тези разходи приоритетно се възстановяват. Те са минали през редица стойностни и капиталови превръщания, но са свързани директно със създаването на полезността на продукта, третират се като възпроизводителни разходи и при реализация на продукта те се възстановяват и осигуряват поддържането на капитала, който е участвал в производството.

Има разходи, които се правят в производството, но са свързани с неговата организация и управление, т.е. те са допълнително необходими и разходите за тях трябва да бъдат възстановени от прихода, но те не допринасят директно за създаване на полезността на продукта, въпреки че са необходими. Приходът, след като възстанови основните разходи трябва да покрие и тези допълнителни разходи по организация и управление.

В хода на производството възникват разходи и се отчитат като разходи по икономически елементи. Създава се инфо за управлението на фин дейност и на МЗ. Трябва да се контролира какво е изплнено, планирано.

2. Видове разходи

2.1. Разходи по икономически елементи

ü       материални - стойностни капиталови превръщания на разходвания в мианлото К

ü       трудови - разходи за труд, вложен от персонала по предварително скючени договори. Трудът води до стойностни капиталови създавания. Той се съединява с материалните запаси т.е. създава стойност, която под формата на заплата и социални осигуровки, се включва в себестойността на продукта с/у разходване на задължения към персонала, правоимащ да получи заплата. Задължението тук не е като към доставчик, то има социално-правен характер.

ü       парични - разходване на парични средства директно или чрез разсрочване за разходи за външни услуги включително за ел.енергия

2.2. Производствени разходи – по своята същност са ефект от участието на основните фактори в производствената дейност – матер., фин., трудови. По съдържание те отразяват стойността на разходвания в миналото капитал, от което се очаква бъдеща изгода. Когато разходваме материали, пари се очаква изгода. На второ място представляват създадени стойности от фактора труд срещу задължение към персонала и соц. осигуровки.

2.3. В по елементен анализ произв. разходи се определят по видове разходвани ресурси – създава се инфо за нуждите на планирането, както и за управлението на финансите на предприятието. Необходимо е да се знаят потребностите, разходните количества, наличностите от МЗ на склад. Тази инфо е важна не само за управлението на финансите, на запасите и на разходите, но и за оптимизиране държаните наличности на склад, както и видовете разходи.

2.4. По видове производства и други носители на разходиосновно, спомагателно произв., разходи за админ. упр., разходи по продажби. Други носители на разходи са разходи за ликвидация на ДМА, разходи за товароразтоварителни работи, за снабдяване на стоки, транспорт по стоп. начин. Сумата от тези разходи трябва да се проектира по носители, по предназначение – ще се получи същата сума.

2.5.  Според начина, по който се отнасят към себестойността

ü       преки – още с възникването се знае конкретния носител

ü       косвени – изискващи предварително разпределение, за да се отнесат по носител на разхода

2.6.  Според връзката им с обема на производство

ü       променливи – преобладаващия дял от основните разходи, зависят от обема на произв.

ü       постоянни – отнасят се за организацията, управителите и обслужването на цеховете. Те се правят още и по реализацията и административни разходи.

Основните преки разходи са почти винаги пропорционални на обема на производството, докато основните косвени, направени за 2 и повече производства могат да бъдат една част променливи, а другата постоянни.

Забележка: Ако ел.енергията влиза през общ електромер, тя е осн.материал, променлив разход, свързана е с обема на производството.тя е постоянен разход и трябва да се разпредели.

Разходите за инж.-технически персонал са основни, постоянни, не зависят от обема и са косвени. Следователно разходите по икономически елементи се отнасят като основни разходи за дейността.

2.7. Във връзка с произведената продукция и услуги разходите се делят на:

ü       разходи свързани с производствената дейност

ü       разходи свързани с организацията и управлението – те могат да се конкретизират като разходи за производствена дейност и вътре да се разделят на подвидове

ü       разходи свързани с реализацията и свързани с администрирането

3. Калкулиране на себестойност – себестойност се формира от всички направени разходи през отчетния период за определен калкулационен обект

Видове себестойности:

ü       непълна себестойност – основни разходи

ü       пълна себестойност – непълна себестойност + админ. разходи

ü       пълна търговска себестойност – пълна себестойност + разходи по продажба

Постоянните разходи са обикновено косвени т.е. изискват разпределение. Тази себестойност се нарича непълна производствена себестойност. За да се изчисли непълната производствена себестойност на произведената продукция е необходимо:

Да се вземат под внимание производствените разходи, направени през изминалия отчетен период, но представляващи незавършено производство в началото на този отчетен период + оборота от всички производствени разходи през отчетния период – незавършеното производство, което остава в края на периода.

Незавършеното производство се намира чрез инвентаризация или като се използват различни коефициентни методи.След установяването му, то се изважда от всички разходи и се изчислява себестойността на производството и приетата в склада продукция.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG