Home Икономика Попоръчков метод.Калкулиране по процеси.Оценяване на незавършеното производство

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Попоръчков метод.Калкулиране по процеси.Оценяване на незавършеното производство ПДФ Печат Е-мейл

Попоръчков метод.Калкулиране по процеси.Оценяване на незавършеното производство.

1.Попоръчков метод – определянето на разходите за отделните поръчки или попоръчковото калкулиране се прилага когато продукцията се произвежда по поръчка на клиент, докато при разходите за продължителни операции или операционно калкулиране продукцията(услугите) са резултат от повтарящи се процедури или серия от процедури..Поръчковото калкулиране се прилага при дейности като ремонт на превозни средства в гараж, шивашки услуги , пътно и жилищно строителство.

Поръчковият метод на калкулиране се прилага при производства за които са поети договорни задължения.Срещат се три вида разновидности на поръчковия метод:

-индивидуално

-серийно(за малки серии)-няма наличие на поръчка в прекия смисъл, но поради прекъснатостта на производствения процес се налага акумулиране на разходите по отделни серии.

-подоговорно(обхваща период по дълъг от една година)

За всяка поръчка се открива самостоятелна калкулационна карта.В нея текущо се нанасят преките материални и трудови разходи за конкретната поръчка.

В обобщение на казаното за попоръчковия метод може да се акцентира на следните особености,които в повечето случаи се явяват и като недостатъци на този метод:

-          Основните производствени разходи се отнасят текущо към съответните поръчки.За целта се организира синтетично и аналитично отчитане по видове поръчки.Това от своя страна изисква диференцирано отчитане на материалните и трудовите разходи не само по икономически елементи но и по отделни видове поръчки.На практика това е трудоемък процес, който  затруднява и усложнява счетоводната дейност.

-          Производствения цикъл е до завършване на поръчката и често не съвпада с края на отчетния период.Не завършените поръчки имат характер на незавършено производство и обхващат разходите от няколко отчетни периода.От разминаването м/у периода на завършване на поръчката и отчетния период се затруднява изчисляването на ефективността на разходите за даден отчетен период.

-          Непреките разходи се включват към отделната поръчка едва след нейното приключване порадуи което е много малка възможността за оказване на влияние от управляващите в/у техния размер в посока на намаление.В редица случаи тези разходи имат постоянен характер(текущи ремонти ; поддръжка на собствен автотранспорт; амортизация на ДА) от което следва че техния размер за единица ще се увеличи при намаляване броя на поръчките или бройките изделия в отделна серия.

-          Съществен момент е разпределението на непреките разходи м/у отделните поръчки

Посочените слабости на попоръчковия метод не омаловажават практическото му приложение защото има производства където той е единствено възможния метод.

2.Калкулиране по процеси – процесното калкулиране е подходящо за прилагане при производство на продукция от идентични единици, които често се произвеждат посредством поредица от свързани процеси: рафиниране на гориво; дестилиране на алкохол.Поради масовото производство и идентичната си природа разходите при такива производства не се разпределят по разходни единици а по специфични процеси и така се получават средни величини по отношение на обработваните в един процес единици.В някой случаи отделните разходни единици не могат да се идентифицират преди определен по-късен етап от производството  а в други случаи те са толкова малки че не е рантабилно цената им да се калкулира поотделно.Попроцесните методи се характеризират с това че калкулирането на разходите се организира по отделни технологични операции на процеса на производство.Най-често срещаните методи са:

- простия (еднофазен) метод на калкулиране – прилага се в предприятия за масово производство на еднородна продукция, като например производство на електро- и топлоенергия; добив на нефт; руда; въглища и други.Обикновено технологичния процес е кратък а номенклатурата на произвежданите продукти е ограничена.В края на отчетния период няма незавършено производство или ако има неговите размери са минимални.Това позволява лесно отчитане на разходите и калкулиране на себестойността за единица

- попреработков(пофазен) метод на калкулиране – прилага се в предприятия за масово производство на разнородна продукция.Тя обикновено има ниска степен на сложност, а различните видове продукция се произвеждат от една и съща изходна суровина.Такива са производствата в химическата , дърводобивната, леката и хранителната промишленост и други.Технологичния процес обхваща редица последователни фази(преработки).Попреработковия метод за калкулиране на себестойността в практиката се прилага в два варианта:

=безполуфабикатен вариант – прилага се в производства където получения след отделната преработка полуфабрикат няма самостоятелно значение.Той не се заприхождава на склад а се предава за по-нататъшна обработка в следващите фази на технологичния цикъл.

=полуфабрикантен вариант – прилага се за производства при които след всяка фаза се получава продукт – полуфабрикат който има завършен вид и се заприхождава на склад.

3.Оценяване на незавършеното производство – при прилагане на попреработковия метод за калкулиране на себестойността възниква проблема  за оценката на незавършеното производство.ЗС(чл.21) регламентира че незавършеното производство може да се установи инвентаризация.То се оценява въз основа на фактически извършените разходи  които формират себестойността на продукцията.Макар и регламентирано нормативно този въпрос поражда редица проблеми в практиката.На първо място е необходимо да се отчетат количествено завършените и незавършените продукти и фактическите разходи за тях,изразени в натурални единици.На второ място възниква проблема за разпределение на разходите м/у завършени и незавършени продукти по отделните звена.На трето място трябва да се определи каква е калкулационната единица тъй като незавършеното производство в началото и края на периода има различна степен на готовност спрямо готовия продукт.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG