Home Икономика Счетов. отчитане на кратко-трайните биологични активи КБА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетов. отчитане на кратко-трайните биологични активи КБА ПДФ Печат Е-мейл

Счетов. отчитане на кратко-трайните биологични активи КБА

Младите животни и животните за угояване са особен вид МЗ – прите-жават едновременно качества на предмети и подукти на труда. Те са биологичен вид и като такъв те консумират и преработва фуражите – предмет на труда, а увеличават теглото си (прираст) – продукт на труда.

Важен момент за счетов. отчитане на краткотрайните биологични активи  с тяхната оценка.

1/ придобити млади животни като приплоди и начисленият им прираст – себест/ст

2/ за млади житовни закупени – цена на придобиване

3/ за животни за угояване

4/ за животни за угояване закупени – цена напридобиване

5/ за животни за угояване постъпи-ли от групата на младите животни – себест/ст

6/ на прираст от угояване – себес/ст

Сметките са активни. Към тях могат да се водят аналитични – по ферми, по видове животни, по МОЛ, по въз-растови групи.

Счетов. статии за увеличения на КБА

1/ придобиване като приплоди от прудуктивни житовни иот работни животни – акт за приплод – по ориентировъчна оценка, която в края на отчетния период се извежда до фактическа себест/ст (на бр.или кг. приплод).

311/611-като основна дейност

612-като спомагат.дейност

2/ придобиване чрез закупуване – на цена на придобиване

а/ заприхождаване при продължите-лен процес на придобиване

-за закупено животно

301,4531/501 (503)

Или 301,4531/401

401/503

-за транспортни и доставни разходи

301,4531/401

401/503

301/612-извършен транспрот от спомагателво звено

301,4531/501,503-при директно плащане на транспорт. Услуга

-за заприхождаване на закупените КБА

311,312/301

б/ заприхождаване при еднократна доставка

311,4531/501 (503)

312,4531/501 (503)

-за направени разходи-транспортни доставки

311,4531/501,503

312,4531/401

401/503

Ако транспортното-доставните р-ди са извършени от спомагат. Звено

311/612 и 312/612

3/ Увеличения на животни за угояване – чрез прехвърляне на про-дуктивни и работни житовти

312/202  и 112/122

4/ Увеличения ч/з заприхождаване на излишъци:311 (312)/709

5/ увеличения чрез безвъзмездно получени: 311,312/709

В процеса на отглеждане на младите животни и животните за угояване увеличават своето тегло във вид на прираст. Прирастът е процес на труда и се установява обикновенно в края на всеки месец (измерва се тег-лото им). Той се отчита количестве-но в килограм и стойностно.

Определяне на количеството на прираста – от общото тегло на на-личните в края на периода и на тези излезли през отчетния период се приспада теглото на животните, което те са имали в началото на от-четния период. Така установения прираст се установява с Акт за прираста на животните и въз основа на него се отчита

311 (312)/ 611 или 311,312/612

Счетов.статии при намаление на КБА

1/ прехвърляне на млади животни в продуктивни и работни. Става с протокол за преминаване и зачисля-ване на животни в основни стада – по ориентировъчна оценка или фак-тическа себест/ст.

202/311

2/ продажба на КБА

а/ прихода от продажбата

709

4531/701

501 (503)/411

б/ изписване биологичния актив

701 (709)/ 311,312

3/ умрели поради бозоляване и по-гинали поради стихийни бедствия

-за изписване на животните

609/311,312

-починали от бедствия 609/311,312

-за начисл.на обещетения от застра-ховат. Пред-тие 495/709

4/ констатирани липси без вина

609/311,312

5/ констатирани липси повина на МОЛ а/ по фактич. себест/ст или цена на придобиване

442/311,312

б/начет по пазарна цена

442/311 (312)

443-ценова разлика до паз.цена

4532-ДДС в/у пазар. Цена

в/ плащане на начети

501,421/442

г/ отчитане на ценовите разлики

443/709 и 709/123

д/ за заведено дело с/у МОЛ

444/442

444/501,503-натрупват се разноски-те

6/ Коригиране в края на отчетния период на ориентировъчната оценка на приплодите и прираста

а/ ако ориентировъчната оценка е по-висока от фактическата себест/ст – счетов. статия е червена

б/ ако ориентировъчната оценка е по-ниска от фактич. себест/ст – счет. статия е обикнов.

7/ Обезценка в края на годината – когато продажната цена е по-ниска от фактич. себест/ст на бройка, кг, живо тегло 608/311,312

7. Счетов. отчитане на дългосроч-ните инвестиции в съучастие

Финансовите ресурси, които през всичкото време на притежаването им от пред-тието остават с непроменена форма на въплъщение и функцио-нално предназначение са вид дълго-траен актив и се третират като не-пряка дългосрочна инвестиция на пред-тието – т.е. свободните активи да носят финансов приход във вид на дивиденти и лихви.

Дългосроч. Инвестиции са специфи-чен обект на счетов. отчитане. Те по ЗС са: дялове, акции, облигации и др

Съучастията са съществена съставка на дългоср.инвестиции на предпри-ятието. Тяхната същност участие на пред-тието в капиталите на др. пред-приятия като инвестира в тях – пари, валута, ДМА, ДНМА, вземани и др.

Особено за това инвестирано иму-щество е:

а/ в пред-тието, което го инвестира – губи притежаваните форми на въ-плъщения и функционална роля приема форма на съучастия във вид на дялове и акции, а функционал-ната му роля е да носи дивидент на съучастия.

б/ в пред-тието, което получава по-стъпва с притежаваните при инве-ститора форма на въплъщения и функционална рола, но става съдър-жание на неговия основен к-л. Предприятията инвеститора ч/з съучастия придобиват дялове. В зависимост от това колко голям е този дял различаваме:

-контролно участие – пред-тието инвеститор – насочва, ръководи и контролира финансово оперативна-та дейност на пред-тието, в което е инвестирало. То притежава повече от 50% от акциите и от гласовете за у-ние – инвеститора с „предприятия майка” – др. е „дъщерно пред-тие”

-значително участие - инвеститора

Притежава от 25-50% от акциите и гласовете за у-ние – то взема р-ния, дава насоки, но не контролира фи-нансово-оперативната политика на пред-тието. Пред-тието е асоциира-но за пред-тието инвеститор.

-малцинствено участие – притежа-ва зял до 25% - пред-тието инвести-тор получава само дивидент.

Счетоводно отчитане

С/ка 221 – активна, балансова „Инвестици в дъщерни пред-тия”

с/ка 222 – активна балансова „Инвестиции в асоциирани пред-тия”, с/ка 223 – Инвестиции в сме-сени пред-тия , активна балансова.

І Придобиване на инвестиция – по първоначална оценка, себест/ст, справедлива ст/ст

221 (222) /гр.20, 21,гр.30, 32,501,503

Разликата м/у справедлива ст/ст и балансова ст/ст на актива се отразява като отсрочен финансов приход с/ка 752 – ако е положителна, и ако е отрицателна с/ка 652-отсрочен финансов разход за срок не по-дълъг от 5 год.

1/ Инвестиране на ДНМА – тук съществува следната особеност, че справедл. Цена на ДНМА се отчита като приход, а с баланс. ст/ст на ДНМА се увеличава съучастието

-изписваме амортизацията 242/21

-придобиване на инвестиция

221/21-по балансова ст/ст

222/709-по справедл.с/ст

2/ инвестирани материални запаси от гр. 30 и 31 – инвестицията се отчита като продажба. Справедл. цена е равна на продажната

221 (222)/ 701

701/гр. 30 и 31

701/123

3/ инвестиране на парични ср-ва

221 (222) /501,503

4/ при инвестиране на валута не се отчитат валут. Р-лики

221 (222)/ 504

5/ инвестиции ч/з закупуване на дялове и акции чрез инвестиционни бонове  - 221(222)/2213

ІІ. ЗС регламентира в края на отчет. период дългоср. инвестиции да се преоценяват в зависимост от дела. Тя може да бъде –доценка и обезценка.

-дооценка 221 (222)/ 112

221 (222)/ 723

712

-обезценка 112

623/ 221 (222)

ІІІ Икономическа изгода на пред-тието от напарвената инвестиция е получаване на дивидент.

1/начисляване на дивидент

424/722 и 722/123

2/ получаване на дивидент

503/424, а може и 503/722

3/ капитализиране на дивид.

221/ 424

222

ІV. пректратяване на съучастие

Гр20,21,30,31,50/221 (222)

Ако има резерв се отписва

112/723 и след това 723/123

V. Продажба на инвестиция

а/ 503/221 – ако продажна цена е равна на отчет. Ст/ст

б/ 503/221 (222)

723 – ако продажната цена е по-голяма от отчет. Ст/ст

в/ когато продажната цена е по-малка от отчет. с/ст

503,623/ 221 (222)

VІ. Когато се ликвидира пред-тието, в което са инвестирали

503

609/221 (222)

123/609

Отписване на преоценения резерв

112/723 и след това

723/123

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG