Home Икономика Метод на счетоводството

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Метод на счетоводството ПДФ Печат Е-мейл

Метод на счетоводството.

Методът на счетоводството е начин, средство, подход за теоретично изследване на нещо или за практически начин за осъществяване на някакви действия. Както всяка друга дейност и наука, счетоводството използва свои методи, но използва и общо научни методи и способи, към които методи се отнасят: методът на анализа, на синтеза, на сравнението, на класификацията, на научната абстракция, на индукцията, на дедукцията и др.

Като основни методи на счетоводната практика се очертават балансовият метод и двойното записване на счетоводните сметки, а конкретните способи на счетоводната методология са следните: документиране, инвентаризиране, оценяване, калкулиране, система на счетоводните сметки, двойно записване по сметките, балансово обобщаване и сводиране на отчетна информация. Способите са 8 на брой. Те взаимно са свързани и взаимно 2 по 2 са обусловени (във всяка двойка те се допълват взаимно). Напр.: Документирането е свързано с инвентаризирането, с-мата на счетоводното балансово обобщаване със сводиране на отчетната информация. Освен това м/у тези двойки е налице технологична обоснованост в реда, в който са изброени, която произтича от технологията на самия отчетен процес.

Всеки от способите на счетоводната методология има точно определена роля в процеса на създаването на счетоводната информация. Чрез документирането първично се регистрират стопанските операции по място и време на осъществяването им, и по изпълнители. Чрез документирането се запазват данните за протеклите стоп. операции, за измененията в средствата на предприятието, настъпили в резултат на тези операции. Придава се юридическа доказателствена сила на счетоводния процес.

В средствата на предприятието могат да протекат изменения, които не са регистриран ж документи и следователно не са отчетени чрез счетоводния процес. Това са процеси, които са настъпили в резултат на естествени изменения като фири, изсушаване, загниване или поради физическо и морално износване на активи, или в резултат на кражби. В резултат на тези процеси, протеклите изменения в средствата не могат да бъдат обхванати, документирани и отчетени по обичайните процедури. Най-напред трябва да бъдат установени настъпилите промени в средствата и тогава да се документират. Това се постига чрез способа на инвентаризацията. Тя се провежда чрез внезапни проверки, чрез които се установява количеството, качеството, годността, конкретното местонахождение на средствата към даден момент и регистрираните в резултат на това данни позволяват да се установят и съответно документират различията в отчетното и фактическото състояние на средствата на предприятието.

Това дава основание инвентаризирането да се разглежда като продължение на документирането с оглед да се придаде обективен характер на информацията за състоянието на средствата на фирмата в счетоводния отчет. Инвентаризацията има още едно значение – контролно:

1)       Контрол в/у работата на длъжностните лица, които отговарят за съхранението и отчитането на средствата на предприятието.

2)       Контрол в/у правилността на счетоводното отчитане на стоп. операции.

Оценяването е способ за изразяване на активите на предприятието и на протеклите стопански операции чрез парично стойностни измерители. За целта е нужна действаща цена. Когато липсва цена, или пък трябва да се даде парична оценка на резултата от даден стопански процес, се приема способа на калкулирането. Чрез калкулирането се дава стойностна оценка (цена) на единица продукт/услуга. Чрез съставяне на калкулация се пресмятат разходите, направени за набавянето или производството на даден продукт/услуга. Чрез калкулирането може да се установи цена на придобиване, т.е. цена, по която е закупен даден актив, себестойност на активи или услуги, създадени в самото предприятие, и продажната цена на продукцията и услугите.

Чрез отчетността (оперативно-техническата) се набира множество от изолирани данни за стоп. институция, които са отразени в отчетните документи. За да се превърне тя в информация за протеклите процеси, тези данни трябва да се систематизират и обобщят. Това става чрез счетоводните сметки, които именно са способ за систематизиране и обобщаване на данните за протеклите стоп. операции в съответствие с тяхното съдържание.

Системата на счетоводните сметки е изградена на класификацията на активите на предприятието по конкретните и форми и функции, и в/у класификацията на източниците за финансиране на тези активи по конкретни субекти на собствеността в/у капитала. Но измененията в средствата, регистрирани сами по себе си, а не в тяхната взаимна връзка, не биха ни донесли нужното количество счетоводна информация. Всяка стопанска информация засяга минимум 2 обекта на отчитане, а освен това съществува взаимна връзка и зависимост м/у промените в средствата на предприятието по конкретна форма и функция, и източниците за тяхното финансиране.

Извод: Стопанската операция има двойнствен характер и поради това настъпват изменения най-малко в 2 обекта на отчитане в еднакъв размер. Така че системата на счетоводните сметки като способ на счетоводството се намира в неразривна връзка и зависимост с двойното записване по сметките. Двойното записване по сметките не само съдейства за отразяване на двойнствения характер на протеклите стопански операции, но има и силно контролно значение.

В процеса на счетоводното отчитане на стопанска дейност информация се създава чрез счетоводни сметки, но и чрез счетоводен баланс. В него капиталът на предприятието се представя в 2 аспект

-          От една страна според конкретната му форма и функции – активи на предприятието

-          От др. страна – според източниците на финансирането им, т.е. произхода на масива на капитала.

Счетоводният баланс показва имущественото и финансово състояние на предприятието към конкретен момент.

Освен балансовата информация в предприятието на основата на информацията от счетоводните сметки, се създава и др. вид обобщена информация, чрез която се характеризират отделни страни на стопанската и финансова дейност на предприятието Тази информация се използва за представяне на отделни финансови и стопански показатели в отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток, отчета за собствения капитал като съставки на годишния финансов отчет. За да се създаде този вид обобщена информация, се използва методът на сводиране, който е обвързан с метода на балансираното обобщаване и го допълва. Прилагането на съвременните електронни технологии внася промени, както в техниката, така и в технологията на разгледаните счетоводни способи. Най-важните промени настъпиха при документирането, инвентаризирането, системата на счетоводните сметки и двойно записване по сметките. Носителите на информация например при документирането вече не са само книжни документи, но и различни технически носители. Не се губи доказаната сила на документирането. Освен това се създава възможността директно от периферни устройства без документно да се въвеждат данни. Процесите на документиране и инвентаризация се ускоряват. Възможно е инвентаризирането да се осъществява практически непрекъснато и в реално време. Счетоводните сметки вече не се водят ръчно, а автоматизирано; счетоводните регистри не са хартиени, а групирането на данни се осъществява чрез електронни класификатори.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG