Home Икономика Характеристика на бюджета в държавните органи първостепенни разпоредители с бюджетни средства

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Характеристика на бюджета в държавните органи първостепенни разпоредители с бюджетни средства ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на бюджета в държавните органи. Характеристика на бюджета в държавните органи /първостепенни разпоредители с бюджетни средства/. Особености при счетоводното отчитане на бюджета в държавните органи 

  1. 1. Характеристика на бюджета в държавните органи /първостепенни разпоредители с бюджетни средства/

Държавните органи със статут на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити са част от републиканския бюджет и в същото време те съставят самостоятелни бюджети. Характерно за тези бюджетни структури е обстоятелбството, че по-голяма част от техните приходи се получават от централния републикански бюджет. Наред с тези приходи , първостепенните разпоредители с бюджетни кредити получават и други приходи, които могат да се нарекат “собствени приходи”.

Счетоводното отчитане на операциите по изпълнените на тези бюджети се осъществява във функционалните министерства и ведомства /без МФ/ и други държавни органи Народно събрание, Президентство, Сметна палата и други подобни/. Основни отчетни обекти, които получават счетоводна характеристика  в тези звена са бюджетните приходи и разходи.

Ако държавните органи, формиращи и изпълняващи самостоятелни бюджети преценят потребността от задбалансово счетоводно отчитане на приходите и разходите по техните бюджети, тя може да се реализира по абсолютно същия счетоводен модел, какъвто беше даден за отчитане приходите и разходите по републиканския бюджет в Министерството на финансите.

2.Особености при счетоводното отчитане на бюджета в държавните органи

Приходите във функционалните министерства и ведомства, получавани под формата на субсидии от републиканския бюджет могат да бъдат отчитани по два различни начина. Тогава когато трансфера се отчита в момента на получаване на писмото от Министерството на финансите за определения лимит, ще се направи следното счетоводно записване:

Дебит с/ка 4519 Други разчети с централния бюджет

Кредит с/ка 7511 Касови трансфери от/за централния бюджет

Стова счетоводно записване се отразява вземането от републиканския бюджет и трансфера за бюджета на съответното министерство или ведомство.

При усвояване на лимита от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, на основание на екземпляр от инкасирано платежно нареждане:

Дебит с/ка 7522 Касови трансфери от/за бюджета на министерства и ведомства

Кредит с/ка 4519 Други разчети с централния бюджет

Субсидията за собствена издръжка ще се отрази по следния начин:

Дебит с/ка 5013 Текущи банкови с/ки в лева

Кредит с/ка 4519 Други разчети с централния бюджет

Когато трансфера на бюджетни средства се отчита в момента на усвояване на средствата , за преведените субсидии на бюджетни предприятия, ще се прави счетоводното записване:

Дебит с/ка 7522 Касови трансфери от/за бюджета на министерства и ведомства

Кредит с/ка 7511 Касови трансфери  от/за централния бюджет

Субсидията за собствена издръжка ще бъде отчетена по следния начин:

Дебит с/ка 5013 Текущи банкови с/ки в лева

Кредит с/ка 7511 Касови трансфери от/за централния бюджет

Собствените приходи на функционалните министерства и ведомства се реализират основно чрез различни видове държавни такси, което е основание тяхното счетоводно отчитане да се извършва чрез с/ка 7041 Касови приходи от такси и лицензии с данъчен характер.

Сметката се кредитира през цялата година за отразяване на операциите за постъпилите собствени приходи, а се дебитира в края на годината при приключването й със с/ка 1201 Прираст/намаление на нетните активи от бюджетни дейности.

Основните разходи по бюджетите на функционалните министерства и ведомства се осъществяват чрез трансфери към подведомствените бюджетни предприятия и те се отразяват по дебита на сметка 7522 Касови трансфери от/за бюджета на министерства и ведомства, която в края на годината също се приключва със сметка 1201 Прираст/намаление на нетните активи от бюджетни дейности.

Временните разходи в първостепенните разпоредители с бюджетни кредити могат да бъдат покривани чрез краткосрочни безлихвени заеми от централния бюджет.

При получаване на временен безлихвен заем:

Дебит с/ка 5013 Текущи банкови сметки в лева

Кредит с/ка 4611 Временни безлихвени заеми от/за централния бюджет

При въщане на заема се прави обратното счетоводно записване.

При невъзможност да се върне, заемът се трансформира в бюджетна субсидия:

Дебит с/ка 4611 Временни безлихвени заеми от/за централния бюджет

Кредит с/ка 7511 Касови трансфери от/за централния бюджет

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG