Home Икономика Организация и етапи на годишното счетоводно приключване

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Организация и етапи на годишното счетоводно приключване ПДФ Печат Е-мейл

Организация и етапи на годишното счетоводно приключване.

Счетоводен баланс на бюджетните предприятия.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки / фондове на бюджетните предприятия.ь

Годишен финансов отчет 2007
Специфични изисквания при бюджетните предприятия

 

Бюджетните предприятия (БП) организират текущото си счетоводно отчитане и съставянето на ГФО, спазвайки основни принципи и правила, регламентирани със счетоводното законодателство в страната. Предвид специфичния характер на бюджетната дейност и управлението на средствата в бюджетната сфера с чл. 5а, чл. 23, ал. 5, чл. 26, ал. 6 и чл. 38, ал. 8 от Закона за счетоводството (ЗСч) в действащото законодателство са приети и допълнителни правила. С прилагането им се цели да се постигне по-добра аналитичност на информацията, посочена във ФО.
В тези законови разпоредби е дадено право на Министерството на финансите периодично да издава указания за определяне на начина за формиране на отчетните данни за активите, пасивите, приходите и разходите, а също и за реда и сроковете за изготвяне и представяне на ФО на БП. Основният документ, който определя начина за организиране на отчетността и за съставяне на финансовите отчети на БП, е писмо ДДС № 20/ 14.ХІІ.2004 г. на МФ* (по-нататък в текста Указанията на МФ).
С методическите указания МФ регламентира приложимостта на одобрените в страната СС при отчетността в бюджетната сфера и внесе уточнения за начина на прилагане на някои процедури и операции и определи правилата за приключване на счетоводните сметки и съставяне на ГФО.
За да уточни начина на отчитане на някои значими активи, пасиви, приходи и разходи, както и да напомни прилагането на вече одобрени правила , но все още непълно и неточно възприети от практиката , МФ с писмо ДДС № 15 от 22.ХІІ.2006 г. даде допълнителни разяснения за годишното приключване и съставяне на оборотните ведомости, представяни в изпълнение на чл. 33, ал. 6 от ЗСч.
Ползвайки посочената нормативна основа, и за 2007 г. БП ще извършат годишното счетоводно приключване след обстоен преглед на текущото счетоводно отчитане; на пълнотата на изискуемата към него документация. Ще анализират взаимоотношенията си с финансиращия орган; с дебиторите и с кредиторите си, с други организации и лица. Ще инвентаризират активите и пасиви, ще прегледат годността на наличното имущество и при необходимост ще съставят протоколи за брак. Ще преоценят отчетната стойност на ДМА и ДНМА, ако има съществена разлика със справедливите им цени в момента; ще уточнят вътрешните разчети с поделенията си. Ще разсрочат при наличие на условия за това, разходи и приходи за бъдещи периоди и ще отчетат като текущи, тази част от начислените през предходни отчетни периоди, която се отнася за 2007 г. Ще провизират установени трудносъбираеми вземания и пр.
Като обща постановка, правилата за организиране и извършване на годишното приключване са добре познати на счетоводната колегия и прилагането им не създава особени трудности. Още повече че през отчетната година не са утвърдени нови нормативни изисквания както за счетоводното
отчитане, така и в специфичните разпоредби за бюджетната сфера.
За да се избягнат някои грешки и непълноти, допускани в практиката, ще разгледаме определени специфични правила, чрез чието точно приложение ще се осигури по-добро качество на ФО и ще се повиши полезността му за потребителите на счетоводна информация, когато се правят оценки за имущественото състояние на БП и за ефективното използване на предоставените средства.

Подготвителни процедури по годишното
счетоводно приключване

І. Оценка на дялови участия и акции.
Основно изискване към първостепенните разпоредители с кредити е в края на годината да преизчислят и отразят в балансите си дяловото участие и акциите в ТД и в държавни предприятия (ДП), като прилагат метода на собствения капитал (т. 28.4 Указанията на МФ )
Съгласно определението, дадено в т. 2 на СС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия, методът на собствения капитал е такъв метод, според който инвестицията първоначално се вписва по себестойност (разходи за придобиване), а впоследствие се преизчислява в съответствие с промените в дела на инвеститора в нетните активи на предприятието, в което е инвестирано.
За да отразят промените в дела на инвестицията, БП трябва да използват ФО на асоциираните предприятия, които се изготвят към същата дата, на която и ФО на първостепенните разпоредители. Ако не е възможно своевременно да се получи ФО на търговското предприятие, в което е инвестирано, по изключение се допуска ползването на предварителна информация с приблизителна оценка на резултатите.
Въз основа на получената информация отчитащото се бюджетно предприятие съставя счетоводните записвания :
1. За отразяване на припадащия се на БП дял в годишния финансов резултат на асоциираното предприятие :
а) при печалба:
Д-т с-ка от подгрупа 511 Дялове и акции в предприятия
в страната (без смтка 5114)
К-т с-ка от подгрупа 717 Приходи от дялови участия и
вноски от БНБ в предприятия
за превишение на приходите
над разходите”(без сметки 7170,
7177, 7178 и 7179)
б) при загуба:
Д-т с-ка от подгрупа 717 Приходи от дялови участия и вноски
от БНБ в предприятия за превишение на приходите над разходите
(без сметка 7170, 7177, 7178 и 7179)
Кт сметка от подгрупа 511 Дялове и акции в предприятия
в страната (без сметка 5114)
2. За осчетоводяване изменението на собствения капитал на свързаното лице, което се дължи на преизчисления, преоценки и други подобни корекции, неотразени във финансовия резултат и непроизтичащи от реално влагане/изтичане на ресурси. Тези промени се третират като преоценки и припадащият се дял от тези промени се отразява чрез записванията:
а) при положителни промени :
Д т с-ка от подгрупа 511 Дялове и акции в предприятия в
страната( без сметка 5114)
К-т с-ка 7801 Положителни преоценки на активи
б) при отрицателни промени :
Д т с-ка 7802 Отрицателни преоценки на активи
К-т с-ка от подгрупа 511 Дялове и акции в предпрития
в страната ( без сметка 5114)
3. За отразяване на приватизация на търговски дружества с държавно участие чрез продажба на дялове или акции, включително и за миноритарно държавно/общинско участие се съставят статиите:
Д-т с-ка 7319 Отчетна стойност на приватизирани дялове, акции и
обособени обекти
К-т с-ка от подгрупа 511 Дялове и акции в предприятия
в страната
Бюджетното предприятие, получаващо касовото постъпление от приватизацията на дялове и акции (включително и за миноритарно дължавно/общинско участие), съставя счетоводната статия:
Д-т с-ка от група 50 Парични средства
К-т с-ка 7311 Постъпления от приватизация
Статията се съставя, независимо дали приватизираните дялове или акции са отчитани от БП, получило средствата, или от друго бюджетно предприятие.
Същите правила се спазват и при отчитане на дялове или акции на ликвидирани ТД или държавни предприятия. Вместо сметките от подгрупа 731 Постъпления от приватизация-нето се използват съответните сметки от подгрупа 761 Прехвърлени активи и пасиви между държавата и общините, 762 Прехвърлени активи и пасиви между бюджети, сметки и фондове на държавата и 764 Прехвърлени активи и пасиви между бюджети, сметки и фондове на общини. Получените суми от ликвидация на дялови участия се отчитат в намаление на съответното дялово участие.
Когато при съставянето на ГФО е ползвана предварителна информация, след получаване на окончателните заверени ГФО на свързаните лица БП съпоставя тази информация с по-рано предоставените данни. При разлики те се осчетоводяват през новата финансова година и се третират като промяна на приблизителната счетоводна оценка.
Когато в резултат на извършената дейност по баланса на предприятието, в което е инвестирано, се получат отрицателни изменения на дела в счетоводната (балансовата) стойност на собствения капитал, надвишаваща отчетната стойност на инвестицията, се прилагат правилата, регламентирани в т. 4.4. от СС 28: „Когато делът на инвеститора в загубата на предприятието, в което е инвестирано, възлиза или превишава балансовата стойност на инвестицията, тя се отчита по нулева стойност и инвеститорът прекратява включването на своя дял в по-нататъшните загуби. Могат да се отчитат допълнителни загуби само ако инвеститорът е поел задължения или е извършил плащания от името на асоциираното предприятие, обвързано с дадени от инвеститора гаранции. Когато асоциираното предприятие отчете отново печалба, инвеститорът възобновява включването на своя дял в тази печалба едва след като делът му в печалбата се изравни с дела на непризнатите нетни загуби. Бюджетното предприятие инвеститор следи за размера на загубите, които не са отразени в баланса, и задължително оповестява за тях в обяснителната записка към ГФО.
Използването на метода на собствения капитал се прекратява от датата, от която БП престане на има значително влияние в асоциираното предприятие, но запазва инвестицията си в него, или когато асоциираното предприятие действа в рамките на строги ограничения, които в значителна степен намаляват възможността му да прехвърля средства към инвеститора. При такава постановка отчетната стойност на дяловете и акциите се прехвърля за отчитане по сметка 5114 Други дялове и акции в предприятия в страната
Необходимо е да се напомни разпоредбата на т. 36.3 от Указанията на МФ, според които не се извършва тест за обезценка на финансовите активи, отчитани по справедлива стойност, както и за дяловете, съучастията и акциите в свързани лица.
Когато се предоставят средства на ТД и ДП под формата на дялово участие за покриване на текущи или акумулирани загуби или компенсиране на негативен касов поток от дейността, в отчетността на БП тази транзакция се отчита като текущ или капиталов трансфер на парични средства и други активи по сметки от подгрупа 644 Субсидии за нефинансови предприятия, а не като придобиване на дялово участие, тъй като по същество този трансфер представлява субсидия. Доколкото при тази операция е налице новопридобито дялово участие, то се завежда по съответната сметка от подгрупа 511 Дялове и акции в предприятия в страната с нулева стойност и впоследствие се преоценява по общите правила за отчитане на финансови активи.
ІІ. Разсрочване на приходи и разходи.
1. С т. 48 и 49 от Указанията на МФ и т. 2 от писмо ДДС № 15 от 2006 г. е регламентирано последователното прилагане на принципа „текущо начесляване“, същността на което в случая се състои в задължението към края на годината да се отразят като текущи всички приходи и разходи, които се отнасят за отчетния период, независимо че за някои от тях документите ще постъпят в първите дни на следващата година. Основно това са фактурите за разходи за отопление, вода, ел.енергия, телефони, наеми и други. В случай че получените документи съдържат данни, покриващи два отчетни периода (примерно декември 2007 и януари 2008 г.), трябва да се направи оценка и сумата да се разпредели пропорционално на времето, за което се отнася.
Счетоводните записвания са:
а) За начислените разходи:
Д-т с-ка 4961 Коректив по вземания от местни лица
(за ДДС с право на данъчен кредит)
Д-т с-ка от група 60 Разходи по икономически елементи
К-т с-ка 4967 Коректив по задължения към местни лица
б) За начислените приходи:
Д-т с-ка 4961 Коректив по вземания от местни лица
К-т с-ка от раздел 7 Сметки за приходи и трансфери
К-т с-ка 4967 Коректив за задължевия към местни лица
В началото на 2008 г. се съставят сторнировъчни статии (червено сторно) на записванията по букви “а” и “б” със същите стойности, с които са взети към края на 2007 г.
б) За отразяване на сумите по съответните сметки според естеството на разхода и вида на доставчика (кредитора):
Д-т с-ка 4511 Разчети за данък добавена стойност
(за ДДС с право на данъчен кредит)
Д-т с-ка от група 60 Разходи по икономически елементи
К-т с-ка 4010 Задължения към доставчици от страната
или К-т други сметки за разчети
г) За отразяване на сумите по съответните сметки според естеството на прихода и вида на клиента (дебитора)
Д-т с-ка 4110 Вземания от клиенти от страната
или Д-т други сметки за разчети
К-т с-ка от раздел 7 Сметки за приходи и трансфери
К-т с-ка 4511 Разчети за данък добавена стойност
С т. 49.2.5 от Указанията МФ предлага друг вариант на посочените записвания. Вместо сторнирането и повторното начисляване на сумите стойностите по сметки 4961 и 4967 за 2007 г.може да се отразят по съответните сметки за разчети 4010, 4110 и 4511 (с черна сторнировъчна статия).
В случай че БП не получи от неговия контрагент необходимите фактури в съответните срокове за изготвяне на ГФО, трябва да се направи оценка и да се начисли провизия с приблизителна сума за отчетната година, която ще се сторнира в следващата - при получаване на съответните документи.
2. Във връзка с приложението на принципа на съпоставимост на приходите и разходите (чл. 4, ал. 1, т. 4 от ЗСч) е необходимо да се разсрочат приходите и разходите за бъдещи периоди. Също и да се направи анализ на отложените приходи и разходи от предходни отчетни периоди и тези от тях, които се отнасят за 2007 г., да се отразят като текущи.
Като разходи за бъдещи периоди поначало се отчитат предплатени наеми, застраховки, реклами и други. С т. 58 от ръководството на МФ за приложение на Сметкоплана на БП (писмо БДС № 07 от 2001 г.) се уточнява, че като разходи за бъдещи периоди не се отчитат предоставени от БП аванси на доставчици, на подотчетни лица, предплатени абонаменти за вестници и списания, които ще се получават през следващ отчетен период, както и разходи за основен ремонт и придобиване на активи по стопански начин.
Отразяването като текущи на разсрочените от предходни години разходи за бъдещи периоди се прави чрез пряко съпоставяне с получените приходи и изгоди, срещу които са били извършени първоначално. Ако такова съпоставяне е невъзможно, припадащата се част за отчетния период се определя с погасителен план.
Като приходи за бъдещи периоди трябва да се отчитат получените предплатени наеми, предплатени суми по договор за поет ангажимент за последващо абонаментно поддържане, при спазване условията на т. 21 раздел “Б” от СС 18 Приходи, предварително получени такси за обучение, предварително продадени билети за представления и други. Като приходи за бъдещи периоди не се отчитат получени аванси от клиенти до уреждане на сделката, както и авансови вноски за данъци (т. 58 от писмо БДС № 07 от 2001 г. на МФ). Тези взаимоотношения се отразяват в счетоводния баланс като разчети.
Отразяването като текущи за 2007 т. на разсрочените приходи от предходни периоди трябва да става чрез съпоставяне с отчетените разходи за тяхното получаване.
*Сп. ”Бюджетът”, бр.1/2005 г.

тчетния период и осигуряване на информация за съставяне на предварителна оборотна ведомост.

В края на всяка бюджетна година Главно управление “Бюджет” при Министерство на финансите определя за следващата със специално писмо реда за приключване на сметките от първостепенните разпоредители със средства.

з/Съставяне на годишна оборотна ведомост.

и/Изготвяне на годишен отчет за приходите и разходите , изготвяне на годишна данъчна декларация в случаите, когато бюджетните предприятия извършват стопанска дейност.

10.Изготвяне на счетоводен баланс на бюджетното предприятие.

 2.Счетоводен баланс на бюджетните предприятия.

Бюджетните предприятия съставят баланс в двустранна форма, определена като приложение към НСС 16.
Съдържанието на актива на счетоводния баланс на бюджетното предприятие не се отличава съществено от съдържанието на актива баланса на предприятията от реал-ния сектор. От групата на нематериалните дълготрайни активи не са включени като самостоятелни статии:
- разходи за учредяване и разширяване;
- продукти от развойна дейност;
- патенти, лицензи, концесионни права, ноу-хау, фирмени и търговски марки.
Ако в някое бюджетно предприятие има такива активи, те ще се представят в статията "Други ДНМА";
Дългосрочните инвестиции и вземания са представени в една група - като финансови дълготрайни активи с две статии: дългосрочни инвестиции и дългосрочни вземания. Тъй като тези активи не са характерни за бюджетните предприятия, не е предвидена и по-голяма диференциация на представянето им в счетоводния баланс.
Не са предвидени - като нехарактерни за бюджетните предприятия - отделни статии за представяне на:
- Положителната репутация;
- Вземания от свързани предприятия, вземания по предоставени заеми и вземания по търговски заеми;
- Отделните статии на групата на кратко-срочните инвестиции - предвиден е само един ред за цялата група.
По-големи различия в сравнение със счетоводния баланс за предприятията от реалния сектор има пасивът на баланса на бюджетните предприятия.
Вместо "Собствен капитал", раздел А на пасива на счетоводния баланс на бюджетните предприятия е именован "Капитал, предоставен за ползване". В него има три групи:
- Първа - капитал в бюджетни предприятия;
- Втора - преходни остатъци от бюджетна, от извънбюджетна дейност;
- Трета - Резерви.
В раздели "Б" Дългосрочни пасиви и "В" Краткосрочни пасиви съществени различия няма, само част от статиите, предвидени за балансите на предприятията от реалния сектор, не са включени - като нехарактерни. Например статиите:
- Задължения към свързани предприятия;
- Задължения по получени търговски заеми;
- Отсрочени данъци;
- Отрицателна репутация.
Ако до приключване на сметките в някои от тях останат кредитни салда, които би трябвало да се представят в посочените по- горе статии, те ще се отразят в групата "Други".
Последното правило на НСС 16, на което искам да спра вниманието на читателите, е изискването да се съставя индивидуален сметкоплан в съответствие с изискванията на Националния сметкоплан. В него ще се отразят особеностите в текущото отчитане на дейността на бюджетните предприятия. Той трябва да се състави така, че да може от счетоводните сметки в Главната книга да се състави пълна годишна оборотна ведомост и да се попълнят без затруднения всички отчетни форми, включени в годишния счетоводен отчет.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG