Home Икономика Методи за калкулиране на себестойността в българската счетоводна теория и практика

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Методи за калкулиране на себестойността в българската счетоводна теория и практика ПДФ Печат Е-мейл

Методи за калкулиране на себестойността в българската счетоводна теория и практика

При калкулирането на единица продукция в българската счетоводна теория и практика се прилагат различни методи и способи. Това зависи от вида на производството, от технологията и организацията на производството, а така също и от прилагания метод за отчитане на разходите, т.е по поръчки, по изделия, по фази на технологичния процес и други. В замисимост от съчетанието на изброените фактори се прилага и съответен метод за калкулиране на себестойността на единица продукция.

Под метод на калкулирането най-често се разбира съвкупност от начини за отчитане на производствените разходи, за калкулационните обекти и изчисляване на себестойността на единица продукция. При определянето на методите за калкулиране на себестойността на продукцията в нашата българска счетоводна теория и практика се използват два подхода. При първият подход се използват следните методи за калкулиране на себестойността:

-      Прост(еднофазен) метод;

-      Попреработков ( пофазен ) метод;

-      Попоръчков метод;

-      Понякога с известна доза условност от някои специалисти тук се включва и нормативния метод

При втория подход специалистите по УС разглеждат следните методи:

-      Пряк ( директен) метод

-      Сумарен метод

-      Пропорционален (индиксин) метод

-      Коефициентен метод

-      Метод на изключване на разходите

-      Нормативен метод

-      Комбиниран метод

За методите от първи подход е характерно най-вече това, че специалистите по УС ги наричат основни методи като се счита, че те до голяма степен стоят в основата на всички останали методи

Методи от първи подход

-      Прост ( еднофазен) метод – той се прилага в предприятия, които са с мосово но еднородно производство. Например производството на въглиша, ел.енергия, топлоенергия и др. Характерно за тези производства е липсата въобще или наличието на незначителни количества незавършено производство. При този метод сумата на набраните производствени разходи през отчетния период се разделят на количеството планирана или вече произведена продукция за периода.

-      Попреработков ( пофазен) метод – той се прилага в предприятия в които продукцията преминава последавателно през няколко технологични стадии или фази на производств

-      Попоръчков метод – се прилага в предприятия с индивидуално и дребно серийно производство. При този метод обект на калкулирането са отделните изделия възли, детайли, разходите за които се отчитат в отделни поръчки.

Методи от втори подход:

-      Пряк ( директен) метод – прилага се когато текущото аналитично отчитане на разходите се води по поръчки, по серии, по изделия, т.е. в случаите когато обекта на калкулацията съвпада с обекта на отчитане на разходите. в този смисъл себестойността на единица продукция се изчислява като сумата на фактическите разходи за отделните видове продукция общо и по статии на калкулация се раздели на количеството произведени изделия от съответния вид. В условията на индивидуално производство прекия метод се прилага в още по-опростен вид тъй като фактическата себестойност на единица продукция се получава направо от сборните данни на съответните аналитични сметки за отделните поръчки.

-      Сумарен метод – характерно за този метод е, че той се прилага когато отчитането на разходите се води по отделни части на изделието, т.е. по детайли, по възли и т.н., както и при отчитане на разходите по отделни фази на технологичния процес. Този метод в повечето случаи се прилага в съчетание с някой от другите методи за калкулиране. При него себестойността на крайната продукция се получава посредством сумиране на разходите за отделните части на изделието.

-      Пропорционален (индесен) метод – той се прилага при едновременното производство на няколко вида продукти от едни и същи материали. Себестойността на отделните продукти се определя като общата сума на фактическите разходи, общо и по статии на продукцията на всички изделия, включени в групата се раздели между тях пропорционално на някаква предварително избрана база.

-      Коефициентен метод – прилага се при същите условия както и пропорционалния метод, като при него общата сума на фактическите разходи за едновременно произведените продукти се разделя между тези продукти, но в този случай въз основа на предварително определени коефициенти от специалистите.

-      Метод на изключване на разходите – прилага се при едновременното производство на няколко продукта при които един от продуктите се приема за основен, а другите за второстепенни или вторични. За тях ( страничните) продукти не се калкулира фактическа себестойност, а тяхната стойност по предварително определени цени се изключва от общата сума на разходите.

-      Нормативния метод – прилага се в случаите когато при текущото отчитане освен по обекти и статии на калкулацията разходите се разграничават още на разходи по норми, отклонения от нормите, а така също и изменения на самите норми, т.е. когато се прилага нормативния метод на отчитане на производствените разходи.

Между методи на отчитане на разходите и метода на калкулиране на себестойността в този случай се създава пълно единство, тъй като и двата метода се основават на едни и същи принципи. В този случай фактическата себестойност на готовата продукция се изчислява като алгебричен сбор на тяхната нормативна себестойност, на отчетените текущо отклонение от нормите и на изменението на самите норми. В УС нормативния метод се смята за един от най-прогресивния метод, тъй като той е приложим за предприятия от всички отрасли в икономиката независимо от техните специфични особености. Нормативния метод дава възможност за извършването на текущо оперативен контрол относно наблюдаването на нормите, контрол за евентуалното предотвратяване на разходи, контрол върху своевременното разкриване на причините за това и персоналното разкриване на виновните лица, което е от съществено значение за търсене в последствие и на персонална отговорност.

Освен всичко това този метод е най-пряко свързан с оперативното управление на дейността на предприятието като в максимална степен по обслужва с подходяща за целта информация.

-      Комбиниран метод – той представлява комбинация между две или повече от посочените дотук методи. Използва се по-рядко в калкулационната практика като дори някои от специалистите по С оспорват правото ме на самостоятелно съществуване.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG