Home Икономика Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия. Характеристика на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на придобиването на ДМА

1.Характеристика на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия.

Дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия са средствата и обектите, в които е направило дългосрочни инвестиции и се използват в текущата им дейностза продължителен период от време.В групата на ДМА се включват:

а/търговски и административни сгради;

б/производствени сгради;

в/съоръжения-за спорт, отдих и туризъмм строителни, за търговската мрежам басейни, пътища, мостове и др.

г/машини и оборудване-енергетични и двигателни машини, трансформатори, помпи, двигатели, климатична инсталация и др.

д/стопански инвентар, включително и офис оборудване;

е/транспортни средства;

2.Оценката на ДМА, съгласно Закона за счетоводството може да се извърши по:

а/цена на придобиване – включва покупна цена и фактически извършените разходи, свързани с доставката и монтажа, изплатените суми за строителство, проучване и проектиране.

б/себестойност – определена на основата на действително извършените разходи по създаването на актива.

в/пазарна цена -  определена като онази парична сума, която би могла да се получи от продажбата на актива в момента, когато се извършва неговата начална оценка или преоценка.

3.Сметки за отчитане на ДМА.

За отчитане на дълготрайните материални активи в Сметкоплана на бюджетните предприятия са предвидени следните сметки:

Група 20 Дълготрайни материални активи

Сметка 2020Продуктивни и работни животни

Сметки от подгрупа 203 Сгради

2031Жилищни сгради

2032Административни сград

2039Други сгради

Сметки от група 204Машини, съоръжения и оборудване

Сметки от подгрупа 205Транспортни средства

Сметки от подгрупа 207Дълготрайни матеуриални активи в процес на придобиване

Сметки от подгрупа 209Други дълготрайни материални активи

Сметките са активни и се дебитират при увеличение, а се кредитират при тяхното намаление.

Особено внимание заслужава отчитането на земите, инфраструктурните обекти, активите с историческа и художествена стойност и активи, предназначени за специални дейности по отбраната и сигурността. В сметкоплана на бюджетните предприятия е приет принципа тяхното придобиване да се отчита незабавно като разход.

4.Счетоводно отчитане придобиването на ДМА.

а/счетоводно отчитане покупката на ДМА

- въз основа на еднократно извършени разходи по придобиването на ДМА

Дебит сметка от група 20

Кредит сметка 4010Задължения към доставчици от страната, или

Кредит сметка 5013Текущи банкови сметки в лева

- когато при придобиването на ДМА се извършват и допълнителни разходи за привеждането на ДМА във вид готов за използване се използва сметка 6501Придобиване на ДМА по стопански начин

б/счетоводно отчитане придобиването на ДМА чрез строителство

Придобиването на ДМА чрез строителство може да се осъществи по два начина :

а/чрез възлагане;

б/по стопански начин.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG