Home Икономика Възникване и развитие на управленското счетоводство

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Възникване и развитие на управленското счетоводство ПДФ Печат Е-мейл

Възникване и развитие на управленското счетоводство

Системата на счетоводството, както всички други системи се развива по определен специфичен начин. Възникава като чисто практическа дейност, тя продължава развитието си като самостоятелно-научно наравление в съчетание с теория и практика.

Преплитането между счетоводната практика и теория и по-точно натрупаните практически умения намират израз в най-ранната фаза на счетоводството-книговодството или наречено още обслужващо счетоводство. По своята същност то е било процес на рагистрация на стопански факти и явления, свързани с запазването и разширяването на собствеността на робовладелеца, феодала и на господстващото съсловие. За възникаването на счетоводството като самостоятелна научна дисциплина е било необходимо наличието на определени социално-икономически предпоставки и фактори. В  З. Европа такива са развитието на търговията и банковото дело, техническия прогрес, използването на арабски цифри. Поради осъществяването на оживена търговия, оснвната цел на счетоводството е да отразява процеса размяна. Така се появява счетоводството на търговеца. Създадената тогава счетоводна система за двустранно отразяване на стопанските явления и достатъчно пълно задоволява потребностите от информация и отговаря на предявените към счетоводните изисквания.

След известно време настъпват промени в счетоводството. В периода на първоначално натрупване на капитали и разгръщане на фабричното производство се появяват и първите сдружения, основани на акционерната собственост. Те изискват съответна защита на финансовите интереси на вложителите и осъществява контрол бърху дейността с цел избягване на злоупотреби с натрупани капитали.

На следващ етап от развитието на производителните сили в епохата на индусриалния капитализъ се явяват нови птедпоставки и фактори налагащи промяна в счетоводната система. Акцентътъ се премества бърху създаването на информация  за приходите и разходите на предпиятието, произвежданата продукция, продаваните стоки т.е. те съставляват приоритети на т.нар. счетоводство на разходите или изучаване на приходите и разходите и тяхното анализиране.

Усложняването на процесите в икономиката в средата на XX век, необходимостта от по-ефективно управление на микро ниво водят до появата на нова област в счетоводната наука – управленско счетоводство. В много случаи то е довело до развитието на разходното счетоводство. Счетоводството е утвърдила се система за количествено и стойностно измерване на стопанските процеси и операции. Определяне на стойностната характеристика на стойността е обект на изучаване от редица икономически теории.

Управленското счетоводство като научна дисциплина се е развила в средата на XXвек. Основната му цел е да осигури подробна информация за приходите и разходите, както вече споменахме.

За да се открои по- ясно същността на управленското счетоводство може да се сравнис определението дадено от Института на управленските експерт счетоводители във Великобритания  за същността на счетоводството- „Класификацията и записването на паричните операции на обекта, съгл. установените идеи, принципи, счет.стамдарти с оглед ефекта от тези операции по време и в края на отчетния период.”

Усилията на управленското счетоводство се свързват с няколко елемента:

- формиране на цел, свързана с бъдещото състояние на предпиятието

- време за реализиране на предварително планираната цел

- оценка на изпълнението на работата на предприятието чрез финансов резултат

Съвременните усилия на управленското счетоводство са насочени към събиране, анализиране, предоставяне на счетоводна информация, което да служи на ръководството на предприятието при взимане на решения.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG