SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ДНА ПДФ Печат Е-мейл

ДНА.

1 Същност

Съгласно НСС 38 те са установими нефинансови активи, придобити и притежавани от предприятието. Които нямат натурално-веществена форма, имат съществено значение при употребата си и от които се очаква икономическа изгода.

2.Първоначалната оценка но НДА се извършва съобр. Начина на придобиване на актива – външно създ. НДА или вътрешно създаден . При външно придобиване активите се оцен. по цена на придобиване вкл. покупна цена и вс. преки р-ди / р-ди за подг. на обекта, р-ди свърз. с доставката, р-ди за инсталиране, хонорари е р-ди по непризнат дан.кредит

В първон.оценка на НДА не се вкл. и администрат. р-ди др.общи р.ди и р-ди за обучение на прсонала. При вътрешно придобиване  счет. стандарти  регламентират реда за първон. оценка. Това става по себестойност.

Когато са изв. последващи р-ди на един НА и тези р-ди има вероятност да доведат до по-големи изгоди от първон. предвидените и могат надлежно да бъдат оценени и отнесени към актива следва да се добавят към себест. на актива, във вс.други случаи  на последващи  извършени  р-ди , те следва да се отчитат и отнесат за периода на възникването им.

Счетоводното отч. на НДА се извършва чрез с-ки от гр.21:212 – Продукти от развойна дейност, 213- Права в-у интелект. собственост, 214- програмни продукти, 215 – права в-у индустриална собственост, 219 Други ДНА

Амортизация  на ДНА се отчита чрез с-ка 242 – Амортиз. на ДНА

3. Оценка след първон. Признаване  и обезценка на НДА – Счетов стандарти дават възм.на предприятието да приложи два подхода – препоръчителен и  алтернативен.

При препоръчителния подход след първоначалното признаване  НА се отч.по себестойност намалена с натрупаната амортиз. и натрупани загуби от обезценка. При  алтернативния подход след първонач.признаване на актива се изразява в преоценка на този актив.Преоценената с-ст е справедлива с-ст в деня на преоценката намалена с последващата натрупана амортиз.и последващи загуби от обезценка. В края на отч.период за целите на ГФО всеки ДНА следва да бъде обезценен, когато неговата възстановима с-ст е по-ниска от балансвота с-ст. Това е загуба – следва да се признае като р-д в ОПРведнага, освен ако актива се отчита по преценена с-ст. Всяка загуба от преоценен актив се отр.като намаление на преоценъчния резерв съгл МСС 38. Преаченъчния резерв се отчита чрез с-ка 112, загубата от обезценка на НА съгл.МСС 36 се отч.по с-ка 631 – Загуба /разходи /от обезценка. Когато се повишава преносната с-ст на актива до неговата възст.с-ст увеличението е до р-ра на предишното намаление от извършената обезценка и се отч.по с-ка 731 –П-ди от възст.загуби от обезценка.

Отчитане на продукти от развойна дейност на предприятието. Развойна дейност е разработване на програми и методики, създаване на образци, идеи, знания. Счетоводно се отчитат със с/ка 212 Продукти от развойна дейност. Придобиване на продукти по различни начини : 212/401,501,611 Начислена амортизация: 603 Разходи за амортизация /242 Амор. на НДМА  След пълно амортизиране на продукта се отписва: 242 /212

Патентоване на продукта след определен период от време: Д-т 213/К-т 212

При бракуване Д-т 212с амортизацията И Д-т 609 с бал-с-ст / К-т 212

При продажба Д-т 706/К-т 212 с бал.стойност

При предаване на продукт от развойна дейност под форма на дарение  Д-т 117/к-т 212

При обезценка на продукт съгл.МСС 36  Д-т631 / К-т 242 със загубата от обезценката

При възст. на загубата от обезценката до размера на отчетната загуба Д-242 / К-т 731

Права върху интелектуална собственост. Това са патенти, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, лицензии и др. Отчитат се с активната с/ка 213 Права в/у интелектуалната собственост.

Придобиване право в/у интелектуална собственост: 213 / 212

Патентоване на продукта Д-т с-ка 213/К-т с-ка 401-доставено,с-ки гр.50 - платено, с-ка 709-при безвъзмездно, 101, 102-при апортиране в предприятието,гр.70 – получаване в замяна на несходен или друг актив със справедливата цена на отдадения актив.

Продажба на интелектуална собственост: 706/213 с балансова стойност

При отписване на правата Д-т с-ка 609 с балансовата ст-ст и Д-т с-ка 242 с амортизацията/К-т 213

При предаване под форма на дарение и спонсорство: Д-т с-ка 117/213

При обезценка на продукт съгл.МСС 36  Д-т631 / К-т 242 със загубата от обезценката

При възст. на загубата от обезценката до размера на отчетната загуба Д-242 / К-т 731

Всички създадени и закупени програми и пакети от програми и програмни продукти, когато се създават в предприятието разходите се отчитат по икономически елементи в дейността която ги създава.Съгласно протокол за приемане програмни продукт се заприходява по себестойност. Д-т с/ка 214 Програмни продукти /с-ки от гр.61 Р-ди за дейността

При закупуване отвън с цена на придобиване: Д-т с-ка 214/К-т с-ки гр.50 и 401

При дарение: Д-т с-ка 214/709 със справедлива ст-ст

При апорт /непарични вноски/: Д-т с-ка 214/101 или 102

При бартер: Д-т с-ка 214/гр. 70, ако доплащаме и гр.50

Кредитира се при изваждане от употреба поради бракуване: Д-т с-ка 609 с балансовата ст-ст и 242 с амортизацията/К-т с-ка 214

При продажба/ Д-т с-ка 706/214

Предаване под форма на дарени и спонсорство: Д-т с-ка 117 с балансова ст-ст/214

Създава се аналитично отчитане по видове марки, местонахождение и други признаци на предприятието.

При обезценка на продукт съгл.МСС 36  Д-т631 / К-т 242 със загубата от обезценката

При възст. на загубата от обезценката до размера на отчетната загуба Д-242 / К-т 731

Права в/у индустриална собственост. Това са дългосрочни разрешения за търсене на подземни богатства, концесии. Счетоводно се отчитат със с/ка 215 Права в/у индустриална собственост.

Придобиване чрез покупка:Д-т с-ка 215/гр.50, гр.40 с цена на придобиване

Придобиване по реда на правителствено дарение: Д-т с-ка 215/753

Апортни вноски: Д-т с-ка 215/101

При прекратяване правата на индустриална собственост: Д-т с-ка 609 с балансовата ст-ст и с-ка 242 с а При обезценка на продукт съгл.МСС 36  Д-т631 / К-т 242 със загубата от обезценката

При възст. на загубата от обезценката до размера на отчетната загуба Д-242 / К-т 731 с амортизацията/К-т с-ка 215

При обезценка на продукт съгл.МСС 36  Д-т631 / К-т 242 със загубата от обезценката

При възст. на загубата от обезценката до размера на отчетната загуба Д-242 / К-т 731

Отчитане на други ДНА. Отчитат се чрез с-ка 219. Включват се вещни права-това са право на ползване и собственост върху постройка; разходите за ремонт на наети ДМА, извършени от наемателя за негова сметка извън разходите за текущ ремонт. С-ка 219 е активна, балансова.

Придобиване с цена на придобиване на закупени други права: Д-т с-ка 219/гр.40, гр.50

Със справедлива стойност на придобити права по дарение: Д-т с-ка 219/709

Получени права от апортна вноска на съдружник: Д-т с-ка 219/101

С-ка 219 се кредитира при отписване на другите права от състава на другите ДНА срещу дебит 242 с натрупаната амортизация и 609 с балансовата стойност.

При обезценка на продукт съгл.МСС 36  Д-т631 / К-т 242 със загубата от обезценката

При възст. на загубата от обезценката до размера на отчетната загуба Д-242 / К-т 731

Създава се аналитично отчитане по видове марки, местонахождение и други признаци на предприятието.

Счетоводното отчитан на амортизацията на ДНА се извърша по с-ка 242, която е пасивна корективна. Разхода за амортизация се отчита чрез с-ка 603.

Д-т с-са 603/242 – във фактически размер съгл.възприетата от предприятието амортиз.норма и метод.

Положителна репутация. Превишението на разходите по придобиването над дела на придобиващия в справедливата стойност на придобитите разграничими активи и пасиви. Отрицателна репутация е превишението на дела напридобиващия в справедливата стойност на придобитите разграничими активи и пасиви над разходите по придобиването. Отчитането на положителната репутация става със с/ка 216 Положителна търговска репутация – активна счетоводна сметка. Тя се дебитира при придобиването на предприятие чрез една от формите на бизнескомбинация. Кредитира се при отписването й от състава на дълготрайните активи в резултат на амортизирането й или когато икономическата изгода е намаляла. Положителната репутация е амортизируем дълготраен актив. Амортизирането и се извършва съгласно полезния срок на годност, но за не повече от 20 години. Предпочитания метод е линейния, не са изключени и другите методи, но за това трябва да се докаже тяхното предимство. Счетоводната с/ка е 243 Амортизация на търговска репутация – пасивна.Преведена сума на покупната цена на предприятие: Д-т с/ка 498 Други дебитори /503 Разплащателна сметка в левове  1000,00 Изкупени активи по тяхната справедлива цена, имаща характер към момента на изкупуването на отчетна цена: Д-т с/ка 203 Сгради                                                                         60,00  302 Материали   100,00   503 Разплащателна сметка в левове                                200,00    К-т с/ка 498 Други дебитори  660,00 Счетоводно отразяване на поетите пасиви на изкупуваното предприятие Д-т с/ка 498 Други дебитори 80,00 К-т с/ка 241 Амортизация на ДМА  60,00 152 Получени дългосрочни заеми 20,00 Отчитане на положителната търговска репутация в изкупуващото предприятие: Д-т с/ка 261 Положителна търговска репутация  / 1080 – 660 /  420,00  К-т с/ка 498 Други дебитори  420,00 Счетоводно отчитане на бизнескомбинации. Това е обединяване на отделни предприятия в една стопанска единица в резултат на обединяването на едно предприятие с друго или придобиването на контрол върху нетните активи и дейности на друго предприятие. Бизнескомбинацията се изявява в две направления: обединяване на отделни предприятия в една стопанска единица чрез придобиване /покупка/ и обединяване /резултат на обединяване на участия/.

Бизнескомбинация с придобиване. Едно предприятие придобива контрол върху нетните активи и дейности на друго предприятие в замяна на прехвърляне на активи, поемане на пасиви и елиминиране на акции. Методиката на покупката е следната:

І.Определяне разходите по придобиването. Разходите по придобиването са насрещния еквивалент на извършената сделка – покупка. Те могат да се изразят в три форми: заплатени парични суми, справедлива стойност на друго възмездно обезщетение, преки разходи по придобиването. Преки са разходите по регистрация, елиминиране на ценни книжа, хонорари на счетоводители, юристи, оценители и др. консултанти за осъществяване на придобиването. Специфично при използване на инструментите по разплащането е:

1.Когато възмездното обезщетяване става с отложено плащане, разходите по придобиването и справедливата стойност на активите и пасивите се определят на база сегашната стойност на обезщетението и вероятните лихви и отбиви, които биха възникнали до окончателното разплащане, а не по номинална стойност на задължението.

2.Възможно е сделката по придобиването да се осъществява поетапно на два или три етапа. В този случай счетоводното отчитане на придобиването започва от датата на придобиването т.е. от датата, на която контролът върху нетните активи и дейности на придобиваното предприятие се прехвърлят на придобиващото предприятие. Същественото тук е, че разходите по придобиването и справедливата стойност на активите и пасивите се определят към датата на всяка разменна операция.

3.Разходите за придобиването на борсови продаваеми ценни книжа, емитирани от придобиващия се изчисляват по справедливата стойност на ценни книжа, която е борсовата цена към датата на размяната. Борсовата цена ще се приложи тогава, когато няма нередовни движения на цените или стесненост на пазара, които да ги превръщат в ненадежден показател при оценката. Ако това условие не е налице се задължава да се приеме един разумно дълъг период за изменение на цените преди и след обявяване на придобиването.

4.При определяне разходите по придобиването, тези разходи които не могат да се отнесат пряко към разходите по придобиването се отчитат като текущ разход в периода на възникването им и се отчитат в с/са 609.

ІІ.Определяне на разграничимите активи и пасиви при придобиването. Това изисква:

1.Предприятието което придобива активи и пасиви да ги води отделно.

2.В състава на активите и пасивите могат да се отчитат от придобиващото предприятие и такива активи и пасиви, които не са били в състава на придобитото предприятие.

3.Определяне на справедливите стойности на придобитите активи и пасиви. Извършва се съобразно предназначението на придобития актив което се предвижда от придобиващия.

4.Счетоводно отчитане на придобиването и на търговската репутация. От датата на придобиването отчита в своя баланс разграничимите активи и пасиви на придобитото предприятие и положителната или отрицателна репутация възникнала от придобиването. От датата на придобиването включва в своя отчет приходите и разходите от дейността на придобитото предприятие. Първичното счетоводно документиране се извършва така: Всички разходи по придобиването се документират със съответните първични счетоводни документи без оглед на това какви разходи са извършени. Отчетната стойност на придобитите активи и пасиви документално се оформят със протоколи.

Бизнескомбинация обединяване на участия. При нея акционерите на комбиниращите се предприятия обединяват контрола си върху нетните активи и пасиви, споделят рисковете и ползите с комбинираното предприятие, така че никоя от страните да не идентифицира като придобиваща. НСС 22 изисква при обединяването на участия да се съставят: счетоводни отчети на прекратените предприятия към датата на обединяването, Баланс и ОПР на обединеното предприятие правоприемник, акт за приемане и предаване на счетоводните отчети към датата на стопанската комбинация, акт за приемане и предаване на всички носители на счетоводна информация съгласно чл. 45 ЗСч.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG