Home Икономика Същност, строеж и структура на счетоводния баланс

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност, строеж и структура на счетоводния баланс ПДФ Печат Е-мейл

Същност, строеж и структура на счетоводния баланс.

Счетоводния баланс фиксира в определен момент и определя порядък счетоводно равновесие между А и П, като по този начин установява размера на капитала(работа на предприятието в даден момент). Балансната информация е статична и се създава от наличностите на стопански средства и техните източници към определена дата в парично изражение.

А включва: земя, сгради, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, материални запаси, вземания от дебитори, парични ресурси и т.н.

П отразява абсолютната стойност на А като източници на формиране, т.е. П показва дълга на предприятието към собствениците, към държавата, към общината, към доставчици, банки, персонал, бюджет, Национално осигурителен институт и т.н.

Счетоводен баланс – счетоводния баланс е средство на счетоводството, чрез което се установява размера на двуаспектното проявление на капитала на предприятието в парично изражение, в определен порядък и към определен момент.

А и П на баланса отразяват двете основни форми на проявление на капитала. И двете страни на счетоводния баланс са структурирани в раздели, групи, статии.

В нашата страна е възприето А да е структуриран по-бавно към бързоликвидни ресурси, а П от бавно към бързо изисквуеми източници.

Ликвидността е способността на А в рамките на един стопански кръгооборот да трансформира материално-веществената си форма в парична. Дълготрайните А се използват продължително време(над 12м)  и  това обстоятелство ги характеризира като бавно ликвидни.

Към бързо ликвидните А спадат: материалните запаси, вземанията, паричните средства. Най-бързо ликвидни от тях са паричните средства.

П на баланса и подреждането на източниците отразява финансовата задлъжнялост на предприятието. Структурата на П се углавява от най-бавно изискуемите П(основен капитал) към най-бързо изискуемите П(краткосрочни заеми и други задължения).

Актуалното счетоводно законодателство препоръчва подреждането на А и П да става по степен на същественост. След като са посочени разделите и групите в баланса, съответните счетоводни статии са примерни и имат препоръчителен характер, т.е. предприятието може да включи и подреди статиите по своя собствена преценка.

Възприето е разделите в счетоводния баланс да се означават с главни букви, групите с римски цифри, а статиите с арабски цифри.

Потвърдени са две форми на счетоводен баланс – едностранно и двустранно, които по степен на същественост не се различават.

При едностранната форма А са структурирани в първата част, след което под нея следва структурата на П, т.е. двете части на баланса са разположени една под друга.

При двустранната форма А и П са разположени хоризонтално, като А се записват в лявата част, а П в дясната.

Всяко предприятие започва и завършва всеки отчетен период със съставяне на баланс и в този смисъл са известни понятията „начален” и „приключителен” баланс. В зависимост от това дали баланса касае предприятието като самостоятелна единица или включва и неговите структурни подразделения, баланса е единичен или сборен.

Ако баланса включва информация за А и П на дъщерните му предприятия, той е консолидиран.

В зависимост от времето на съставяне баланса е редовен или извънреден.

Редовния баланс се съставя към определен момент, регламентиран със закона за счетоводството или вътрешните правила на предприятието.

При настъпване на извънредни събития и обстоятелства се налага да се състави извънреден баланс, който може да бъде встъпителен, ликвидационен или оздравителен.

Входния баланс играе изключително важна роля за установяване на счетоводното състояние, което става чрез съизмерване на стойностите на структурните елементи на А и П.

1. Установяване на нетните А – нетните А представляват разликата между сумата на А и краткосрочните задължения.

А = А (краткосрочни задължения)

Размера на нетните А = 5000 – 800 = 4200

2. Установяване на постоянния капитал – постоянен капитал е сумата от собствен капитал и дългосрочни задължения.

Постоянен капитал = Собствен капитал + Дългосрочни задължения

или в конкретния случай: Постянен капитал = 3500 + 700 = 4100

Оттук следва, че размера на Постоянния капитал = на размера на неговите А, т.е. постоянния капитал е основен източник на нетните А.

3. Установяване на оборотния капитал – той е разликата между краткотрайните А и краткосрочните задължения.

Оборотен капитал = Краткотрайни А – Краткосрочни задължения

Оборотен капитал = 2000 – 800 = 1200

4. Установяване на собствения оборотен капитал – представлява разликата между размера на краткотрайните А и привлечения капитал.

Привлечения капитал е сумата от дългосрочните и краткосрочните задължения.

Привлечен капитал = 700 + 800 = 1500

Оттук следва, че Собствения оборотен капитал = Краткотрайните А(Дългосрочни задължения + Краткосрочни задължения). В конкретния случай:

2000 – (700 + 800) = 2000 – 1500 = 500

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG