Home Икономика Годишното счетоводно приключване

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Годишното счетоводно приключване ПДФ Печат Е-мейл

Годишното счетоводно приключване представлява една завършваща отчетния цикъл счетоводна процедура, която съдържа редица стандартни и приложими от всички предприятия счетоводни работи и операции. Министерство на финансите периодично да дава указания до разпоредителите с бюджетни кредити относно годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за съответната година. Годишното приключване в предприятията от публичния сектор се състояща от следните основни етапи: подготвителен етап; Изготвяне и представяне на предварителни оборотни ведомости;Приключване на счетоводните сметки; Изготвяне на окончателни оборотни ведомости; Изготвяне и представяне на елементите на годишния финансов отчет; Консолидация на отчетните данни в публичния сектор.

На 9.1подготвителния етап бюджетните предприятия извършват редица стандартни счетоводни процедури, добре познати и приложими от всички предприятия. Някои по-характерни счетоводни процедури: 1)Осчетоводяване на всички стопански операции, свързани с признаване на разходи и приходи за съответната година. За отразяване на сумите, касаещи следващия отчетен период се използват сметки 4961 за разходите и сметка 4967 за приходите; 2)Признаване на разсрочени през предходни периоди разходи и приходи, касаещи текущия отчетен период. За признаване на разсрочените разходи като текущи се дебитират сметки от раздел 6, като се кредитира сметка 4991. За признаване на разсрочените приходи като текущи се дебитира сметка 4999 като се кредитират сметки от раздел 7; 3)Провеждане на инвентаризация на активите и пасивите, съгласно действащата нормативна уредба и вътрешните правила на бюджетното предприятия включва следните подетапи: Издаване на заповед на ръководителя на бюджетното предприятие и назначаване на инвентаризационна комисия; Провеждане на самата инвентаризация; Документиране резултатите от инвентаризацията; Осчетоводяване резултатите от инвентаризацията. Липсите на активи и неотчетените пасиви се отразяват в намаление на нетните активи от други събития по сметки от подгрупа 693, а излишъците на активи и установените в повече пасиви-в увеличение на нетните активи от други събития по сметки от подгрупа 793; 4)Извършване на последващи оценки на активи и пасиви в съответствие с действуващите национални ечетоводни стандарти. Осчетоводяването на разликите от преоценките се извършва чрез използване на съответните сметки от група 78; 5)Отразяване на събития, възникнали по време на съставянето на финансовия отчет.

9.2.Изготвянето и представяне на предварителни оборотни ведомости. Изготвят се сборни оборотни ведомости в системата на съответните първостепенни разпоредители. Първостепенният разпоредител следва да изготви и представи за цялата си система три отделни оборотни ведомости за трите отчетни единици -Бюджети, Извънбюджетни сметки и фондове и Други сметки и дейности. Процесът на обобщаване на отчетните данни се извършва на йерархично и организационно ниво и по отделни отчетни групи. Първосте¬пенният разпоредител обобщава оборотните ведомости за цялата си система и изготвя сборна оборотна ведомост. Оборотните ведомости се изготвят с данни за състоянието по сметките преди операциите по приключване на сметките. В изготвяне на оборотните ведомости не следва да се прилага процедурата на червено сторно. Сборните предварителни оборотни ведомости подлежат на в сроковете, регламентирани с конкретните указания на Министерство на финансите относно годишното приключване.

9.3Приключване на счетоводните сметки и изготвяне на окончателни оборотни ведомости.Текущо през годината счетоводните сметки се водят с натрупване и не се приключват. Редът за приключване на счетоводните сметки е: 1)Приключване на сметки от раздел 6- Групи 60, 61, 62 и 64, както и сметки 6501, 6502,6503 и 6507 се приключват със съответните сметки от подгрупа 120. Останалите сметки от група 65 следва да имат равни дебитни и кредитни обороти и нулеви салда; Групи 67 и 69 се приключват и в трите отчетни групи със сметка 1309. 1)Приключване на сметки от раздел 7- Групи 70, 71, 72, 73, 74 и 75 се приключват със съответните сметки от подгрупа 120 в зависимост от отчетната група, за която посочените сметки се водят; Група 76 се приключва със сметка 1309; Група се приключва със сметка 1301; Група 79 се приключва със сметка 1309; 3)Приключване на задбалансови сметки- подгрупа 993 се приключва със съответ¬ната сметка от подгрупа 998; подгрупа 995 и 996 се с 998; 4)Приключване на сметки от групи 12 и 13:-сметка 1201 се приключва със сметка 1101; сметка 1202 се приключва със сметка 1102; сметка 1209 се приключва със сметка 1108; група 13 се приключва със сметка 1109. Приключването се извършват към 31.12. на текущата отчетна година. След завършване на процедурата по приключване на всички счетоводни сметки се изготвят окончателни оборотни ведомости за трите отчетни групи, които не подлежат на последващо представяне.

9.4.Съдържание и ред за съставяне и представяне на годишния финансов отчет. Годишният финансов отчет на предприятията от публичния сектор включва следните елементи: счетоводен баланс; годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета и извън¬ бюджетните сметки и фондове; приложение, съдържащо обяснителна записка за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фодове, прилаганата счетоводна политика и информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи. Счетоводният баланс на бюджетните предприятия се отличава с:Утвърдената форма на баланса е двустранна; Вертикалната структура на баланса е сложна-и в актива и в пасива има по 10 колони; Информацията за отделните балансови пера е представена отделно за трите отчетни групи; Отделните балансови позиции се посочват в по две колони начален баланс и краен баланс; Задължително се посочва код по Единна бюджетна класификация на разпоредителя; Активите, пасивите и капитала на бюджетното предприятие се посочват по отчетна стойност; В баланса не се посочват статии, за която няма счетоводна информация в оборотните ведомости. Изготвяните комплекти касови отчети съдържат три основни форми: Отчет за касово изпълнение на бюджета, Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове и Наличности. Отчетът за касово изпълнение на бюджета е структуриран в 5 основни части: 1. Собствени приходи и помощи; 2 Разходи; 3 Трансфери; 4Дефицит/излишък; 5Финансиране Отчетът за наличностите по банкови сметки и в брой  съдържа обобщена информация за паричните ресурси на всяко бюджетно предприятие на 01.01. и към края на отчетния период в следните основни разрези: Бюджетни левови сметки- Наличността се установява като разлика между приходни сметки 730 и разходни сметки 630; Извънбюджетни левови сметки- Наличността се установява като разлика между приходни сметки 744 и разходни сметки 644; Текущи валутни сметки- Информацията се извлича 1816 и 186. Министерствата, ведомствата, Сметната палата, НОИ, НЗОК, Висшият съдебен съвет, БНР и БНТ представят за одит в съответ¬ните отделения на Сметната палата пет комплекта отчети. Общините представят в съответните сектори на териториал¬ните поделения на Сметната. Завършваща част от годишния финансов отчет представлява приложението, съдържащо обяснителна записка за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фодове, прилаганата счетоводна политика и информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи.

9.5.Консолидация на отчетните данни в публичния сектор. Този етап от счетоводния цикъл се извършва на ниво Министерство на финансите. Консолидирането на счетоводните данни се извършва на база общоприложимите принципи и счетоводни процедури, но при наличието на две съществени различия: 1)В обхвата на консолидационните процедури попадат само бюджетните предприятия; не подлежат на консолидиране отчетите на контролираните от държавата/общините предприятия и търговски дружества; 2)Процесът на консолидация, освен на йерархично и организационно ниво протича и по отделни отчетни групи.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG