Home Икономика Счетоводно отчитане на приходите и финансовия резултат

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на приходите и финансовия резултат ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на приходите и финансовия резултат.

Процесът на продажбите е завършващия етап в кръгооборота на вложените в стопанската дейност средства. Продажбите се осъществяват, когато продавачът срещу предадената продукция или стока или срещу извършени услуги получава договорената сума.Съществуват много и различни условия за осъществяването на продажби. обикновено те са обект на договаряне между продавача и купувача.

Приходите от продажби се признават при наличие на следните принципни условия –

- съществува вероятност предприятието да има икономическа изгода от съответната сделка;

- сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

- извършените разходи или тези които ще бъдат надеждно измерени;

- приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи;

Приходът не се признава когато разходите не могат да бъдат надеждно изчислени.

В раздел 7 са включени група 70 ; гр. 71 ; гр. 72; гр. 75 ; гр. 76 –; гр. 77 ; гр. 77 гр78; гр. 79 .

Чрез с-ките от този раздел  се отчитат продажби на предприятия, стоки и услуги, проектни проучвания, и строително-монтажни работи, извършен транспорт и спедиторски услуги и др. Чрез тях се определя и финансовия резултат от продажбите. Приходите  от продажби следва да се признават от момента, в който възниква вземането от клиентите по повод предоставените им, стоки или услуги.  Приходите от продажби осъществявани при определени условия /монтаж, проби и др./ е подходящо да се признават в момента на приемане на продажбата от клиентите. По Дебита на с/ките от този раздел се отразява себестойността на продадената продукция, стоки и услуги; отчита се стойността на продадените стоки, м-ли и ДМА и ДНМА, р-дите свързани със стокообмена, р-дите свързани с продажбите, р-ди за организация и управление. По Кредита на с/ките се отразява продажната цена на продадената продукция, стоки и услуги, м-ли, ДМА и ДНМА на основание издадени ф-ри или друг документ. За извършени продажби, при които в цената на стоките и услугите е включена конкретна сума за гаранционно обслужване от производителя, в Кредита на с/ките се отразява продажната цена, намалена със сумата на дадената гаранция. Тази сума се отнася по с/ка 750 и се признава за приход при извършване на р-ди за гаранционно обслужване или след изтичане на гаранционния срок, авансово получени суми за изпълнение  на определени поръчки, за абонамент,продажби, такси, комисионни и др. се отразяват по Кт на с/ки от гр.40 или на с/ка 750. Тези суми се записват по Кт на с/ки 700 , 701и 702  - след предаване на стоката или услугата на клиента.

В зависимост от източника им за формирането им приходите се подразделят на 3 основни групи – приходи от дейността, финансови приходи и извънредни приходи;

Група 70 Приходи от продажби -

- чрез с - ка 700 – се отчитат постъпленията от продажби на продукция,създадени от предприятието, както и формираният резултат от продажбата. Записванията по Дт на с/ка 700 текущо може да се извършва на базата на предварителна  установена себестойност, в края на отчетния период тя следва да се коригира и да се посочи фактическата себестойност на произведената продукция. За върната от клиента продукция се съставят сторнировъчни счетоводни статии. Към с/ка 700 може да се открият  аналитични с-ки по начин, който позволява да се получи необходимата информация за постъпленията от продажбите, по функционални звена, както и за отчитане на резултата от продажбите. Дебитира се

1. със себестойността на продадената продукция с/у Кт с/ки 302 , 610 , 611 и с/ки от гр.60 ;

2.С отчитане разходи за продажба на продукция с/у Кт с/ки 612 ;

3. При приключване на с-ката /при печалба/ с/у Кт на 122.

Кредитира се –

1.При отразяване на постъпления от продажби на продукция с/у Дт с/ки от гр.40 и гр.50;

2. При отразяване на предоставени авансови суми по гаранционно обслужване, комисионни като постъпления с/у Дт 750.;

3.Приключване на с/ката /при загуба/ с/у Дт 122

Чрез с-ка 701  -  се отчитат приходи от продажба  на стоки, както и формиране финансовия резултат от продажбите. Аналитичното отчитане към с/ка 701 следва да се организира по начин, който позволява да се получи пълня информация за продажбите по обекти, стоки или на ДМА и ДНМА. Дебитира се

1. С отчетната ст/ст на продадените стоки – Кт 303 ;

2. С отчитане р-ди за обръщението – Кт с/ки от гр.60и с/ка 610

3. При приключване на с-ката /при печалба/ Кт 122

Кредитира се

1. При отразяване на постъпления от продажбите на стоки – Дт с/ки от гр.40и гр. 50;

2. При приключване на с-ката /при загуба./ - Дт 122

Чрез с-ка 702  – се отчитат постъпления от различни видове услуги -транспортни,спедиторски,турист.,комунално-битови., и др. Както и  формираният резултат от тях. Аналитичното отчитане към с-ка 702 може да се организира по видове услуги и по обекти.

Дебитира се 1. Със себестойността на извършените услуги – Кт с/ки от гр.60 и с/ка 610

2. При приключване на с/ката /при печ./ - Кт 122.

Кредитира се 1. За отразяване на постъпления  от продажба на услуги – Дт гр.40 и гр. 50;

2. При приключване на с/ката /при загуба./ - Дт 122

Чрез с-ка 706– приходите от финансирания нямат съществено значение в дейността на фирмата. Приходите от финансирания за текущия период могат да бъдат от финансиране на ДА или на финансиране на текущата дейност. В края на отчетния период с-ката се приключва като се дебитира срещу с-ка 122.

Група 75 – Приходи за бъдещи  периоди и финансирания – приходите за бъдещи периоди са приходи по повод на извършвани разходи през периоди след приключване на текущата година. Приходите за бъдещи периоди се отчитат чрез с – ки 750,751, 752,753

Чрез с-ка 750 – приходи за бъдещи периоди се използва за отчитане на приходи за бъдещи периоди, които по преценка на предприятието следва да се третират като такива. С получените суми се дебитира с-ка 502 и се кредитира с-ка 750. Чрез с-ка 750 се отчитат и сумите за гаранционно поддържане на продадените активи.

Група 79 –извънредни са приходите, които са възникнали случайно. Обикновено те са резултат на събития, които са извън обичайната дейност. Те се отчитат със с-ка 790 – Извънредни приходи. При възникването им се дебитират различни с-ки, напр. – 502,493 . С-ка 790 се приключва в края на отчетния период – 790/122.

Група 72 – Финансови приходи  - финансовите приходи са свързани с получаваните суми за предоставени и използвани от трети лица финансови средства. Те са свързани с използвани ресурси на предприятието което би могло да се приеме и като цена на това използване. Финансовите приходи са лихви и дивиденти. В групата на финансовите приходи се включват приходите от операции с финансови активи и инструменти, от валутни операции и др. Получаваните дивиденти са приходи от използвани дългосрочни инвестиции под формата на съучастия. Дивидентите са резултат от съучастия в търговски дружества под формата на акции и дялове. Лихвите които може да се получат са от предоставените на други предприятия или на персонала дългосрочни и краткосрочни заеми, както и от притежаваните акции.

Към група 72 – са с-ки  720 – 729

Тези с-ки са пасивни или по-точно са свързани с процесите на получаването на финансови приходи. Сметките се кредитират с признатите финансови приходи, а се дебитират в края на отчетния период при тяхното приключване. Информацията от тях се използва за попълване на отчета за приходите и разходите – в частта му за финансови приходи.

Отчитане на приходи от лихви – с-ка 720 – приходите от лихви могат да се получат или да са възникнали като вземания но при всички случаи но при всички случаи се отнасят като приходи за текущия период. Всяко признаване на приходите от лихви  ще се запише по кредита на с-ка 720.

-получени суми по начислени лихви – 50 / 720

-начислени лихви – 494 / 720

-приключване на с-ка 720 – 720 / 122

Счетоводно отчитане на приходите в БП

1. Характеристика на приходите: те се дефинират като брутен входящ поток от икономически ползи през отчетния период, възникващи в хода на отчетната д-ст на предприятието и резултират като увеличение на собствения капитал. В БП се класифицират като:

І. Според д-стта от която се реализират:

1         бюджетни приходи

2         извънбюджетни приходи

ІІ. Според източника на получаването си:

3         данъчни приходи

4         не данъчни приходи

ІІІ. Според икономическата си природа:

5         приходи от дейността

6         финансови приходи

7         извънредни приходи

2. Счетоводно отчитане на приходите в БП на бюджетните субсидии – те са предоставени от финансиращия бюджет на съответното бюджетно предприятие, парични с-ва със строго целево предназначение. Чрез тях се покриват текущите р-ди за месеца, както и придобиването на активи в БП. Счет.отчитане на бюджетните субсидии става чрез с/ки от гр. 75., счет.статии са:

-за получени с-ва от финансиращия бюджет за текуща издръжка на БП:  5013 / 7525

-при год.счетоводно приключване към 31.12:  7522 / 1201; 1202 или 1209

3.Счетоводно отчитане на приходите от продажби на активи и услуги. – тези продажби са резултат както на бюджетната, така и на извънбюджетната д-ст. За счет. им отчитане са предназначени с/ки от гр. 71. счет.статии са:

-при нач.на приходите от продажба на активи и услуги: 4110 или 4130 /  с/ки от гр.71

-за предоставени СМЗ под формата на трудово възнаграждение: 4211 / с/ка от подгрупа 711

-за отписване на СМЗ от имуществото на БП: с/ка от подгрупа 611 / с/ка от раздел 3

4. Счетоводно отчитане на финансовите приходи. – те се дефинират като получени ползи от финансовата д-ст на БП. Счет.с/ки, чрез които се отчитат имат пасивен счет. характер. Кт-рат се при начисл. на приход и се Дт-рат при год. счет. приключване. За целта са предназначени с/ки в гр.72. счет.статии са:

-при възникване на финансов приход: с/ка от група 481 или гр.50 / с/ка от гр.72

-към 31.12 при годишното счетоводно приключване: с/ка от гр.72 / с/ка от подгрупа 120

5. Счетоводно отчитане на извънредните приходи. – те имат случаен характер, счетоводни с/ки за отчитането им са в гр.79, имат пасивен счетоводен характер и се кредитират при възникване на прихода. Счетоводни статии са:

-при възникване на извънреден приход: с/ки от раздели 2;3;4;5 / с/ка от гр.79

-към 31.12 при годишното счетоводно приключване извънредните приходи се отразяват като увеличение на нетните активи:  с/ка от гр. 79 / 1309

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG