Home Икономика Отчитане на разходите в растениевъдството

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на разходите в растениевъдството ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на разходите в растениевъдството

Във всички предприятия, независимо от организационната им форма на регистрация, растениевъдството се счита за основен вид дейност, за отчитане на която се ползва сметка 6111 „Разходи за растениевъдство”. Аналитичното отчитане се организира по видове култури, по направления на отглеждане и реколтиране, по години на реколтиране, по масиви и други признаци. Задължително е основното отчитане и по статии на калкулацията. Като статии се посочват други разходи, които имат висок относителен дял в себестойността на продукцията. Най-често като статии на калкулацията се отразяват следните:

ü       разходи за семена и посадъчен материал;

ü       разходи за торове, в това число минерални и органични;

ü       разходи за препарати за борба с болести и вредители;

ü       разходи за външни услуги;

ü       разходи за амортизации;

ü       разходи за заплати;

ü       разходи за осигуровки;

ü       разходи за напояване;

ü       разходи за услуги от спомагателните производства;

ü       други разходи.

При някои култури технологичния процес изисква част от разходите да се извършват общо за няколко години на реколтиране (например за засяване на люцерна) или общо за няколко направления на реколтиране (люцерна, царевица). Това поражда необходимост от аналитична сметка за отчитане на тези разходи. След това те се разпределят между аналитичните сметки за съответните производства или видове продукция, като се ползват различни бази. Най-често такива са физическите декари или реколтираните декари.

През отчетния период сметка 6111, аналитична сметка разходи за производство на съответната култура се дебитира, като се кредитират следните сметки:

-                    гр. 60 – за разпределената част от разходите, предварително отчетени, групирани по икономически елементи;

-                    612 – за ползвани услуги от собствени спомагателни дейности,

-                    652 – за разпределената част от разходи за бъдещи периоди;

-                    6111 – общо производствени разходи, за разпределената част от тях.

6111

гр. 60

612

652

6111

С получената основна и допълнителна продукция се дебитира сметка 303 и се кредитира сметка 6111.

303 / 6111

Появяват се следните особености: от една страна свързани с оценката на основната продукция, а от друга страна с количеството на продукцията, отговарящо на стандартните изисквания. Продукцията може да се оценява по два начина – по себестойност и по справедлива стойност. Когато се оценява по себестойност получената през годината основна продукция се заприходяват по планова себестойност, която в края на годината се коригира с фактическата. Ако се оценява по справедлива стойност, то в края на годината само начислената нереализирана продукция се оценява по по-ниската от нетната реализируема стойност и себестойност.

Втория проблем е по отношение на количеството на основната продукция. При редица култури получената основна продукция е нестандартна, т.е. тя е с повишена влажност или е с примеси (слама, сечена от плевели). Получената продекция по т. нар. „бункурно тегло”, оценено по себестойност или справедлива стойност, се заприходява по сметка 303, след което се транспортира за сушене и почистване на зърноплощадка.

612 / 303

р-ди за зърноплощадка

- ако транспортирането е извършено от собствен автотранспорт:

6111 / 612

собствен транспорт

- ако е с чужд транспорт:

602

4531

401

6129 / 303

За почистване на продукцията на зърноплощадката се извършват разходи, за отчитането на които се съставя статията:

6129 / гр. 60

След завършване на сушенето и почистването се получава стандартна продукция. Със стандартното количество, оценено по себестойност или справедлива стойност:

303 / 6129

Когато се сравняват двете количества може да се установи, че разликата се дължи на два фактора: първо, че част от продукцията не е стандартна, но може да се ползва като фураж. Оценява се по пазарна цена или по вътрешни за кооперацията цени:

303 / 6111

отсевка  р-ди за производство

Вторият фактор обуславя посочената работа с фирата от сушене  почистване. Съставя се сторнировъчна статия:

6111 / 6129 фира

След завършване на сушенето и почистването е необходимо в себестойността на продукцията да се включи разпределената част от разходите, които са били отчетени на зърноплощадката:

6111 / 6129

По този начин се дебитира сметка 6111 с формираната фактическа себестойност на основната продукция, а по кредита се отразява стандартното количество на основната продукция и получената допълнителна продукция.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG