Home Икономика Отчитане на краткосрочните заеми и на задълженията към доставчици, разни кредитори, към персонала и към осигурители

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Отчитане на краткосрочните заеми и на задълженията към доставчици, разни кредитори, към персонала и към осигурители ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на краткосрочните заеми и на задълженията към доставчици, разни кредитори, към персонала и към осигурители

9.1. Отчитане на краткосрочните заеми и на задълженията към доставчици и разни кредитори

Получените краткосрочни заеми са част от привлечените  капитали, от пасивите. Те се използват за закупуване на краткотрайни активи и покриване на текущи нужди.  За отчитането им се използва сметка 150 Получени краткосрочни заеми

Сметка 150 Полуени краткосрочни заеми  може да се води и с 4-цифрен код като се обособяват заемите в лева и във валута , а също и редовните и просрочените заеми.

Получените краткосрочни заеми се записват по кредита на сметка 150 Получени краткосрочни заеми. Сумата на заемите може да се предостави по сметките за отчитане на собствени парични средства- по дебита на сметка 502 Разплащателна сметка.  С предоставените заеми може да се извършват пряко плащания, като се дебитират сметки от група 30  Материали, стоки и продукция, 31 Краткотрайни биологични активи, 40 Доставчици и свързани с тях сметки и се кредитира сметка 150 Получените краткосрочни заеми

Издължаването на получените заеми се записва по дебита на сметки 150 Получените краткосрочни заеми и обикновено се кредитират  сметки от гр. 50 Парични средства или 41 Клиенти и свързани с тях сметки. Начислените лихви не се записват по сметка 150 Получените краткосрочни заеми, а се начисляват по дебита на сметка  620 Разходи за лихви и по кредита на сметка от гупа 50 Парични средства или сметка 494 Разчети по лихви

Предприятията отчитат задъженията си  във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги, както и вземанията си за дадени авансови суми на трети лица със сметки, посочени в Националния сметкоплан в група 40 Доставчици и свързани стях сметки. Задълженията към доставчиците могат да бъдат изплатени в момента на възникването им, а в някои случаи е налице и предоставяне на аванси срещу бъдещи доставки.

Сметките от група 40 са пасивни с изключение на сметка 401 Доставчици по аванси.

Основна сметка за отчитане задълженията с доставчици е сметка 400 Доставчици. Когато възникналото задължение  по повод  доставка на активи или услуги се изплаща / урежда / при получаването на актива или услугата  , то може да не се записва по сметка доставчици. Когато обаче то остава временно дължимо и когато предприятието  е регистрирана по Закона за ДДС задължително се записва задължението по сметка  401 Доставчици.

Аналитичното отчитане към сметката се организира поотделно за всеки доставчик

Сметката се кредитира при възниккване на зъдължение, включително с начисления ДДС, като в зависимост от  вида на доставения актив или услуга се дебитират различни сметки:

Дт с/ка  от гр. 20 ДМА, гр 21  ДНА, гр. 27 Дълготр. биологични активи

Дт с/ка  от гр. 30 Материали, продукция и стоки

Дт с/ка  от гр. 31 Краткотрайни биологични активи

Дт с/ка  от гр 51 Краткосрочни финансови активи

дт с/ка  от гр. 60 Разходи по икономически елементи и

Дт с/ка  440 Вземания по рекламации - при възникнали рекламации  към доставчиците

Дт с/ка  4531 Начислен данък за покупките - с начисления данък върху добавената стойност на доставените  активи и услуги

Дт с/ка  624 Разходи по валутни операции - при увеличение на задълженията във валута от увеличаване на валутния курс в края на месеца

Кт с/ка  400  Доставчици

Сметка Доставчици се дебитира при уреждане на задълженията към доставчиците като се кредитират сметки от група 50 Парични средства, сметки Получени краткосрочни заеми и Получени дългосрочни заеми , когато задълженията се погасяват от краткосрочен или дългосрочен заем. При отписване на задължение към доставчици след изтичане на давностни срокове се кредитира сметка 709 Други приходи

Когато при  погасяване на задължение към доставчици във валута се е повишил курса / фиксинга на БНБ / на чуждестранната валута спрямо лева  се дебитират  сметки  400 Доставчици и сметка 624 Разходи по валутни операции и се кредитират сметки 501 Каса във валута или сметка 503 Разплащателна сметка в чуждестранна валута. При непогасено валутно задължение периодично или в края на годината се дебитира сметка 624 и се кредитира 400.

Когато  курсът на чуждестранната валута спрямо лева се е понижил при изплащане на задължението, или в края на годината, се дебитира сметка 400 Доставчици - с  левовата равностойност на понижението на курса и се кредитира сметка 724 Приходи от валутни операции.

Със сметка 401 Доставчици по аванси се отчита предоставянето на предварителен аванс към доставчиците срещу бъдещи доставки . Дебитира  се при предоставяне на аванса срещу кредитиране на  сметка от гр. 50 и се кредитира  при изпълнение на доставката от доставчика  на различни видове активи, услуги или с  възстановения аванс.

Сметка 402 Доставици по търговски кредити се използва, когато доставката е при условията на търговски кредит. Разликата в осчетоводяванията от сметка 400 е, че върху сумата се начисляват  и изплащат лихви, които се отчитат по общия ред  по дебита на сметка 620  Разходи за лихви и по кредита на сметка 494 Разчети за лихви или по сметка Доставчици по търговски кредити

Сметка 403 Доставчици по доставки при определени условия. Използва се по-рядко, когато  взаимоотношенията с доставчиците се уреждат при предварително договорени условия . Такива са за гаранционно обслужване, изисквания за качеството и отбиви от цената при възникване на дефекти и др.

С-ка 404 Доставчици по доставки със свързани лица има същия смисъл като сметка 400 Доставчици, но тя се използва при отчитане на взаимоотношения между свързани предприятия - между предприятие майка и дъщерни предприятия и между дъщерни педприятия.

С-ка 409 Други разчети с доставчици се използва за отчитане на  възникнали задължения, които не са отчетени в предходните сметки в групата

В група 49  Разни   дебитори  и   кредитори от Примерния Националния сметкоплан са включени сметки, чрез които предприятията отчитат възникването и погасяването на вземания и задължения с трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки за разчети.             Богатството и разнообразието на сметните взаимоотношения на предприятията е наложило самостоятелното регламентиране на такава многофункционална група сметки- сметките биват активни, пасивни и активно-пасивни. Тъй като активните и смесените сметки бяха разгледани в тема 4, тук ще се спрем само на пасивните сметки от групата.

Сметка  490 Доверители се използва за отчитане на възникнали задължения / и вземания / по повод на извършени комисионни продажби на стоки на консигнация. При продажба на стоки на консигнация се дебитара сметка Клиенти и се кредитира сметка Доверители. Във връзка с осъществената комисионна услуга консингнаторът съставя втора статия дебит сметка Доверитеи и кредит сметка Приходи от продажби на услуги.

Сметка 492 Разчети със собственици се използва за отчитане сметните отношения със собствениците на предприятието, които не са намерили място по други сметки за отчитане на разчети.

Сметката се дебитира при получаване на суми от собственици от продажби срещу кредитиране на сметки от група 70 Приходи от продажби. Сметка 492  се кредитира при изплащане на суми (от собственици ) по доставки за сметка на предпрятието срещу дебитиране на сметки от групи 20, 21, 27, 30, 31, 60.

Сметка 4952 Разчети за пасиви по отсрочени данъци се кредитира със сумите  по възникнали облагаеми данъчни временни разлики срещу дебитиране на сметка сметка Печалби и загуби от текущата година. По-подробно сметните взаимоотношения по временни данъчни разлики ще бъдат разгледани в темата за разчетите с бюджета

Сметка 499 Други кредитори е предназначена за отчитане на задължения към трети лица, които не са обект на отчитане чрез други сметки. Тя е пасивна. Счетоводните записвания са като тези при сметка 400 Доставчици.

Вземания и задължения се отчитат и чрез сметка 433 Вътрешни разчети. С нея предприятията отчитат сметните взаимоотношения със своите териториявно обособени звена, които са на самостоятелен баланс, но не са отделно юридическо лице, както и разчетите между такива звена. Вътрешните разчети имат двустранен характер: вземане за едно поделение, а задължение за друго поделение. Те не променят общата сума на активите и пасивите на предприятието като цяло, т.е. в края на годината в баланса на централното управление на предприятието те се нулират.

9.2. Отчитане на разчетите с персонала и съдружници и с осигурители

Разчети с персонала възникват във връзка с начислени основни и допълнителни трудови възнаграждения и други плащания за сметка на осигурителни организации и вземания от персонала по различни удръжки от трудовото му възнаграждение - за данъци, запори, спестявания, социални осигуровки и др. Тук се включват и вземанията от персонала за предоставените му със заповед на ръководителя авансови суми за изпълнение на определени задачи.

Осъществяването на стопанскки операции, свързани със вземания и задължения към персонала в република България нормативно са регламентирани със:

1. Кодексът на труда, с който се  определя договорното начало и възмездния характер на трудовото правоотношение. Трудовото възнаграждение на работниците за предприятието е едновременно разход и задължение. Задължението се поражда от обстоятелството, че се начислява трудово възнаграждение , но то не се заплаща веднага, а след определен период. Освен това нормативно се допуска от трудовото и друго възнаграждение на работниците да се правят някои удръжки.

2. Закон за облагане доходите на физически лица. Данъчно задължени по този закон са главно местните и чуждестранни физически лица. При облагане на доходите на наетия персонал за предприятието се пораждат вземания от персонала и задължения към бюджета.

3.  Кодекс за обществено осигуряване

С Кодекса се урежда задължителното обществено осгуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, старост и смърт, както и допълнителното задължително пенсионно осигуряване и допълнително доброволно пенсионно осигуряване и допълнително доброволно осигуряване за безработица Съществени моменти в Кодекса са определените  принципи на осигуряването, осигурените лица, осигурителите и начина на определяне на осигурителните вноски по осигурителни фондове като съотношение на вноските, които се правят от осигурителите и от осгурените по години до 2007 година. През 2006 г . това съотношение е 65:35. Самите ставки на осигурителните вноски се определят със Закона за бюджета на Държавно обществено осигуряване.

4. Закон за здравното осигуряване

Здравноосигурителната вноска, определена със Закона  е  6 % върху осигурителния доход и се декларира и внася ежемесечно. Вноската през 2 006  г. е 3,9 % за сметка на осигурителите и 2,1 % за сметка на осигурените. Самоосигуряващите се внасят сами цялата вноска.

5. Закон за закрила на безработицата и насърчаване на заетостта.  Със този закон  за осигуряване на безработицата и финансиране на дейностите по защита на безработицата, професионална квалификация и насърчаване на заетостта на безработните се създава фонд “Безработица”. Предприятията внасят задължителни месечни вноски във фонда в размер на 3 % върху начислените  средства за брутни работни заплати. Вноските за 2006 г. се разпределят в съотношение  65:35 или 1,95 %  за сметка на предприятието и  1,050  % за сметка на персонала.

Начисляване на вноски по горните закони се отразяват като социални разходи за вноските, които са за сметка на предприятието и се формират вземания от персонала, за вноските, които се удържат от заплатите им. До реалното изплащане на тези вноски пък се пораждат задължения на предприятието към бюджета, към Националния осигурителен институт и към Здравно осигурителната каса.

Разчети със съдружниците възникват във връзка с вземанията или задълженията за съучастия / дивиденти/ и вземанията по записани дялови вноски при заявен,( записан ) но все още не внесен дялов капитал.

Първичните счетоводни документи при отчитане  на разчетите с персонала и със съдружниците са: трудов договор; допълнително споразумение към трудов договор; граждански договор; заповед за разрешаване на отпуск;  болничен лист; карта за отчитане на дневната заработка на работник; ведомост за трудовото възнаграждаяние на персонала; сметка за изплатени суми /за плащанията по граждански договор/, заповед за командировка, разходен касов ордер, авансов отчет, протокол от общо събрание и др..

За отчитане взаимоотношенията с персонала и съдружници в Примерния Националния сметкоплан са предвидени сметки от група 42 “Персонал и съдружници”, а отчитането на  взаимоотношенията със социалното осигуряване се  осъщестявя чрез сметки от група 46 Разчети с осигурители.

Сметка 420 Персонал се използва за отчитане взаимоотношенията с персонала по повод на възникнали и уредени задължения. Към нея могат да се открият и сметки с четирицифрени шифри като: 4201 Работници и служители, 4202 Сътрудници, 4203 Стипендианти, 4204 Персонал по възнаграждения за сметка на осигурителни организации, 4205 Депонирани възнаграждения и др.

Сметка 420 Персонал е пасивна и се кредитира при начисляване възнагражденията на персонала - трудови, от социални осигуровки, доплащания по КТ и др. В зависимост от вида на възнаграждението се дебитират различни сметки.

Дт с/ка   603 Разходи за възнаграждения

Дт с/ка   гр. 46 / 467 Разчети за еднократни помощи и детски добавки; 469 Други разчети с осигурители

Дт с-/ка   424 Задължения за съучастие

Дт с/ка 620 Разходи за лихви - с начислените лихви за несвоевременно изплатени възнаграждения и по притежавани облигации, издадени отпредприятието

Кт с/ка  420 Персонал

Сметката се дебитира  при изплащане на заплатите и с различните удръжи върху заплатите. Удръжките биват задължителни, които са установени с нормативни актове , и, доброволни, които са по желание на персонала като влогове, текущи сметки,погасяване на заеми, лични застраховки и др.

Дт с/ка   420  Персонал

Кт с/ка  452 Разчети за данъци върху доходите на физически лица

Кт с/ка  гр. 46 Разчети с осигурители

Кт с/ка  441  Вземания по липси  и начети

Кт с/ка    499 Други кредитори

Кт с/ка  500 Каса в левове

- Когато работникът отсъства и не си получава заплатата в срок заплатата му се депонира и сумата се внася по разплащателната сметка на предприятието в банката

Дт с/ка  4201 Работници и служители

Кт с/ка  4205 Депонирани възнаграждения

Кт с/ка  502 Разплащателна сметка в левове

Кт с/ка  500 Каса  левове

- След  изтичане на установени давностни срокове неполучените възнаграждения се отписват

Кт с/ка  420 Работници и служители

Кт с/ка  709 Други приходи от дейността

С-ка 422 Подотчетни лица се дебитира при предоставяне на аванс на служители и сътрудници на предприятието   за изпълнение на задачи извън мястото на местоработата им и се кредитира  с отчетените разходи за покупки, получени услуги, разходите за командировка и с възстановените в касата  не изразходвани пари, въз основа на изготвен отчет за командировката.

- За предоставения аванс на подоточетното лице въз основа на Заповед на ръководителя

Дт с/ка  422 Подотчетни лица

Кт с/ка 500 , 501  Каса

- За отчетените разходи за командировка и възстановени суми

Дт с/ка   гр.  20, 30, 31, 51

Дт с/ка  609 Други разходи - разходите за командировка

Дт с/ка  500 , 501  Каса   - с възстановените суми

Кт с/ка  422 Подотчетни лица

Сметки гр. 46 Разчети с осигурители.

сметка 460 Разчети с фонд “ Пенсии “

сметка 461 Разчети с фонд “Трудова злополука и                                                                                    професионална болест

сметка 462 Разчети с фонд “ Общо заболяване и майчинство

сметка 463 Разчети за допълнително задължително социално                                                              осигуряване

сметка 464 Разчети за доброволно социално осигуряване

сметка 465 Разчети за здравно осигуряване

сметка 466 Разчети с фонд “Безработица”

сметка 467 Разчети за еднократни помощи и детски добавки

сметка 469 Други разчети с осигурители

Сметките от групата са пасивни с изключение на сметка 467 Разчети за еднократни помощи и детски добавки. Кредитират се  при начисляване на суми за социалното, здравното и допълнително социално осигуряване и за фонд “ Безработица” срещу дебитиране на сметка 604 Разходи за осигуровки. Когато тези суми са за сметка на  на персонала, се дебитира сметка 420 Персонал.

Дт с/ка 604 Разходи за осигуровки

Дт с/ка 420 Персонал

Кт с/ка  гр. 46 Разчети с осигурители

под сметка за различните фондове и видове  на социалното               осигуряване

Сметките се дебитират при начисляване на възнаграждения на персонала за сметка на осигурителните организации, като се кредитира сметка 420 Персонал, както и при внасяне на дължимите суми срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.

- При начисления на болнични, детски добавки и др.

Дт с/ка 467 Разчети за еднократни помощи и детски добавки

Кт с/ка  420 Персонал

- При внасяне по направление за различните социални организации и фондове на начислените социални осигуровки за сметка на предприятието и за сметка на персонала

Дт с/ка гр. 46 Разчети с осигурители

под сметка за различните фондове и видове  на социалното               осигуряване

Кт с/ка  502 Разплащателна сметка

Със сметки 423, 424 и 425 се отчитат разчетите със съдружници.

С-ка 423 Вземания от съучастия е активна и се дебитира  с начислените дивиденти от съучастия в дъщерни предприяатия срещу кредитиране на сметка 721 Приходи от съучастия.

Сметката се кредитира  при получаване на суми / Дт с/ка 502 / и при  трансформиране на вземането в ново съучастие / д-т с-ка 220,221,222 инвестиции в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия /.

С-ка 424 Задължения за съучастия е пасивна и се кредитира с  частта от печалбата  определена за дивиденти. Тъй като дивидентите се облагат с 15 % данък операцията е :

Дт с/ка 121   Неразпределена печалба от минали години

Кт с/ка  452 Разчети за данъци върху доходите  на физически лица

Кт с/ка  424 Задължения за съучастия

Сметката се дебитира с преведените суми на съдружниците срещу кредитиране на сметка от гр. 50, или ако дивидентът се оформи като  нов дял на съдружника се кредитира с/ка  100 или 101 Основен капитал.

Сметка 425  Вземания по записани дялови вноски се използва при отчитане на  взаимоотношенията по записани и  внесени дялови вноски. Операциите са разгледани при темата за капитала.

Вземания и задължения се отчитат и чрез сметка 433 Вътрешни разчети. С нея предприятията отчитат сметните взаимоотношения със своите териториялно обособени звена, които са на самостоятелен баланс, но не са отделно юридическо лице, както и разчетите между такива звена. Вътрешните разчети имат двустранен характер: вземане за едно поделение, а задължение за друго поделение. Те не променят общата сума на активите и пасивите на предприятието като цяло, т.е. в края на годината в баланса на централното управление на предприятието те се нулират.

Чл. 11. (1) Разпределението на осигурителните вноски, определени в

чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, по фондове на държавното

обществено осигуряване е, както следва:

1. за фонд "Пенсии":

а) за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. - 23 на сто;

б) за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 19 на сто;

в) за лицата, работещи при условията на I и II категория труд -

осигурителната вноска по буква "а" или "б", и за сметка на осигурителя - 3 на

сто;

г) за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и

за следователите по Закона за съдебната власт - осигурителната вноска по

буква "а" или "б", увеличена с 3 пункта;

2. за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3,5 на сто;

3. за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи

основни икономически дейности съгласно приложение № 2 осигурителната

вноска е за сметка на осигурителя;

4. за фонд "Безработица" - 3 на сто.

(2) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер

4,3 на сто за сметка на осигурителя.

(3) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в

размерите по ал. 1, т. 1 и за допълнително задължително пенсионно

осигуряване.

Чл. 12. Определя за приход по бюджета на Националния

осигурителен институт 0,8 на сто от приходите във фонд "Гарантирани

вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона

за гарантираните вземания на работниците и служителите при

несъстоятелност на работодателя.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG