Home Икономика Необлагаеми доходи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Необлагаеми доходи ПДФ Печат Е-мейл

Необлагаеми доходи

1.Необлагаем е доходът от продажба на един жилищен имот през данъчната година,без значение на това колко време е притежаван този имот преди датата на продажбата. Може жилищният имот да е закупен месец януари 2009г., да се продаде месец май 2009г., ако се продава само един жилищен имот, доходът е необлагаем, независимо от това колко имота притежава физическото лице,ако продава през годината само един имот.Но е много важно определението”жилищен имот”.Ако се продава една къща, която е построена в груб вид,но не се ползва за живеене, тя не е жилищен имот, независимо че е предназначена за такъв.Но тя не е готов жилищен имот,така че при нейната продажба вече ще се съблюдава следващата точка.

2.Необлагаеми са доходите от продажба на до два недвижими имота ( тук не се уточнява какви са имотите ,т.е  може да бъдат жилищни, магазини, офиси) в т.ч. селскостопански  и горски имоти, ако са притежание  на продавача минимум 5 години преди   датата на продажбата..Когато се казва в т.ч селскостопански и горски имоти,да са притежание мимимум 5 год.преди датата на продажба, се имат  предвид тези имоти, които са закупени, нямат се предвид тези, които са получени по наследство.Тъй като доходът от продажба на имущество, получено по наследство е необлагаем, т.е не се дължи данък върху този доход.Както се възстановиха горски имоти и земеделски земи по съответните закони, при продажбата им от наследници или от собственици на тези земи или горски имот, доходът е необлагаем. Но ако  едно физическо лице си закупи земеделска земя примерно 2005г. и я продаде 2008г или 2009г., доходът за него ще е облагаем, тъй като я е закупило и не я е притежавало минимум 5 години.Но ако наследник  на собственик го продаде, без значени кога го е наследил,доходът е необлагаем,защото се продава имущество,получено по наследство.Същото важи и за имущество по завещание, по реституция.Отпадна момента, в който се третираше като необлагаем и доход от продажба на имущество, получено по дарение.Но пък ако се  продаде един жилищен имотслед като е един жилищен имот през данъчната година, не дължи данък,тъй като попада в точка 1- продажба на един жилищен имот.Но ако се продадат няколко имота, които са получени по дарение, само първия имот ползва облекчение. За другите трябва да се плати данък и то данък ще се плати върху почти продажната цена минус 10 % разходи по норматив, тъй като цената на придобиване тук е 0 ( дарението е безвъзмездно).

3.Необлагаем доходът, получен от продажба на превозно средство, което е било притежание на продавача минимум 1година  преди датата на продажбата.

4.Необлагаеми  са доходите, получавани по задължителното социално пенсионно осигуряване (т.е пенсиите не се облагат) както в България, така  и в чужбина ( по действащото законодателство).

5.Необлагаеми са и сумите по допълнителното доброволно социално осигуряване. Има над 13 фонда в България, в които могат да се правят вноски за допълнителна  пенсия.Така както на входа, т.е при извършването на тези вноски за допълнително осигуряване се ползва облекчение до 10% от годишната данъчна основа, така и на изхода, когато се получават тези втори пенсии, няма да се облагат с данък (ако се запази действащото законодателство).Това е норма, което ни отличава от всички европейски държави - там сумите, които са получавани по линията на задължителното социално осигуряване са освободени от данъчно облагане,но сумите, които се получават от доброволни вноски на социално осигуряване, т е втори,трети пенсии, се облагат с данък.В България трябваше да се приеме тази норма ,защото българинът се страхува. Много рядко са тези, които на практика ползват това облекчение да извършват такива вноски в пенсионни фондове. Може би,българинът много пострадал от финансови пирамиди и плахо гледа на тези облекчения.Но много малко се възползват от тази преференция, повечето се възползват от вноските по застаховка ”Живот”.Счита се, че социалната ни култура се нуждае от активизиране ида се поощряват хорат да правят такива вноски

6.Необлагаеми са доходите от сделки с ценни книжа, извършени на регулиран европейски пазар.Това е нов момент. До сега необлагаеми бяха само доходите от сделки с ценни книжа, извършени на българския капиталов пазар. Но от 2009г. ако един български гражданин е реализирал доходи от продажба на акции, без значение на кой европейски пазар е реализиран този доход – българска фондова борса или  лондонска фондова борса, стига да е регулиран пазара в държава членка на ЕС, полученият  доход е необлагаем.

7.Необлагаеми са доходите от лихви по влогови спестявания в търговски банки, както на  територията на България, така и на територията на  държава членка от ЕС. Това е от 1.01 2009г. До сега не се облагаха с данък доходите от лихви от влогови спестявания в търговски банки и клонове на чуждестранни банки на територията на България, но лихви,  получавани от влогови спестявания в чужбина,без значение дали са в държава членка или извън нея, доходите бяха облагаеми. Как става това? Съществува обмен на информация.С изключение на 3 държави  всички държави членки на ЕС си обменят информация, за това че граждани, които са техни местни лица са получили доходи от лихви или доходи от спестявания в банки на тяхна територия. Трите държави - Белгия, Австрия и Люксенбург – при тях банковата тайна е конституционално забранена, така че Европейската комисия им е разрешила за определен период от време да удържат този окончателен данък при изплащане на такива доходи от лихви, защото те нямат право по конституция да разгласяват тайна, че колегата има там спестявания в банка в Белгия или в Люксембург или в Австрия за разлика от другите европейски държави. Затова пък всяка една държава членка във вътрешното си законодателство беше принудена да въвъде норми, с които да дава възможност на местните физически лица, които са получили такива доходи и им е удържан данък да имат право да си възстановяват този данък или пък да си го прихващат от други данъчни задължения.Това го има и българския закон от 2007г,когато станахме член на ЕС.Тези, които имат удържан окончателен данък могат да предявят иск по ДОПК,  и да ще бъде възстановен данъка,ако нямат други задължения или ако имат други задължения да им бъдат прихванати с този данък, който им е удържан там. Не се накърнява бюджета, защото Европейската комисия задължава тези три държави от окинчателния данък, който удържат при изплащане на тези от тази доходи от лихви, 75 % да изпращат на държавата,на която този гражданин е местно лице. Само 25 % остават в приход на техния бюджет.75 % от данъка се превежда били то в България,били в друга членка на ЕС.

8.Необлагаеми са доходите под формата на стипендии за обучение в страната и в чужбина.Става въпрос за получателите на тези стипендии.

9.Необлагаеми са доходите от продажба на компенсаторни инструменти, с които са обезщетени собствениците на одържавени  имоти. Също така и компенсаторни инструменти, с които са обезщетени собствениците на земеделски земи и горски имоти по съответните закони.На много места земеделските и горските имоти не се възстановиха в реални граници, защото има пътища и др.мероприятия.Затова собствениците получиха компенсаторки. При продажбата на тези компенсаторни инструменти доходът, който получават е необлагаем. Но само пряко наследника или собственика, който притежава тези компенсаторки  - за него е необлагаем дохода.Ако той ги продаде и аз ги препродам, независимо че са същите компенсаторни инструменти, за мен вече ще представлява облагаем доход.

10.Необлагаеми са обезщетенията, които получават собствениците на принудително отчуждени имоти за общински или за държавни нужди. Например във връзка със строителството на автомагистрала Тракия, масово с акт на Министерския съвет, с постановление се отчуждават против волята на собствениците имоти.Тези обезщетания, които се изплащат по силата нормативен акт, те са освободени от данък, тъй като актът е принудителен.Обезщетенията, които се получават по силата на нормативен акт, не представляват доход,т.е необлагаеми са.

11.Необлагаеми са всички суми, които се получават по линията на социалното  подпомагане - помощи, еднократни, периодични.Обезщетенията при нанесена някакъв вид телесна повреда – лека, тежка, средна, също са необлагаеми с данък.

12.Необлагаеми са парични и предметни печалби и награди, получени за участие в игри, които хазартни по смисъла на Закона за хазарта – тото, лото, Еврофутбол, бинго, рулетки. Всички хазартни игри, при които има парична зала.

13.Необлагаеми са парични и предметни награди от участие в игри, които са извън  тези, които са хазартни по смисъла на Закона за хазарта, но при  които наградата или печалбата се  получава на някакъв случаен принцип. Както е в тв. игра “Сделка или не”- тука има тука няма, абсолютен късмет или случайност е този който печели,той не влага нищо от себе си, докато в предаването “Стани богат” този, за да спечели трябва да има много знания, да е досетлив,т.е тук няма случайности.Същото важи и за “Сървайвър” – наградата,която се дава пак се изискват личностни качества умения, бързина, сръчност, ловкост – те са облагаеми. За да правим разлика кога са облагаеми и необлагаеми  – винаги, когато наградата е сързана с някакви занания, с индивидуални личностни качества на индивида, тогава същата  е облагаема. Ако е свързана с  някаква случайност или късмет (примерно  купуват се няколко бутилки и под капачката има награда чаши- това са случайности) не се облага с данък.

14.Необлагаеми са сумите като командировъчни разходи при работа по извънтрудови правоотношения.Тогава, когато квартирните пари и сумите за пътни са за сметка на възложителя.А що се отнася до размера на дневните – сумите са необлагаеми в размер до двойния размер от този,който се полага по двете Наредби за командировъчни в страната и в чужбина.Ако лижето получи дневни в по-голям размер от двойния, ще се натрупат като суми към възнаграждението и ще си плати данък.Преди години този данък се е плащал юридическото лице, възложителя.Вече не е така.Получателят на сумите е данъчно задължен за това превишение при дневните командировъчни пари. Иначе имат свобода да дават много повече средства, отколкото са в наредбата, но превишението над двойния размер,независимо дали е в България или чужбина се облага с данък.Същото е и при трудовите правоотношения.

Тези необлагаеми доходи касаят физическите лица, без ЕТ и без другите лица, които извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон.Ако един ЕТ получи тези доходи като ЕТ,те са облагаеми с данък, ако ги получи като физическо лице(примерно физическо лице има по наследство земеделска земя, която продава – няма данък за дохода, който получава).

15.Необлагаем е доходът и на физическите лица, в това число  и доходът на ЕТ,тогава,когато доходът е получен от производство и продажба на непреработена раститителна и животинска продукция,при условие че същите са регистирани земеделски  или тютюнопроизводители.Тази регистрация се извършва в областните комисии по земеделие или пък сътветните общини. Тогава, когато физическото лице или ЕТ,произвебда и продава в непреработен вид продукция, например произвежда оризова арпа и продава оризова арпа, без значение дали е физическо лице или ЕТ, доходът е необлагаем. Ако обаче ЕТ подлага на преработка тази оризова арпа и продава ориз, доходът е облагаем. Или пък, ако отглежда живитни и продава трупно месо, при условие че е регистриран като производител, доходът е необлагаем. Ако има колбасарски цех и продава от това месо колбаси, доходът е облагаем.Продукцията трябва да е в суров, непреработен вид.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG