Home Икономика Организацията представлява съвкупност от взаимоотношенията му хора и вещи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Организацията представлява съвкупност от взаимоотношенията му хора и вещи ПДФ Печат Е-мейл

Организацията представлява съвкупност от взаимоотношенията м/у хора и вещи, ориентирана към рационализиране на счетоводството в предприятията.

Организацията е представена от действащата норматива уредба с общ и специфичен характер. Общите нормативни актове се отнасят главно да създаване и функциониране на самото предприятие. Такива са Търговският закон, Законът за кооперациите, Законът за банките и кредитното дело, Законът за социалното осигуряване, Законът за данъците и др.

Специфичните нормативни актове са свързани пряко с осъществяване на счетоводната дейност в предприятията. Това са: Законът за счетоводството, Националният сметкоплан, Национални счетоводни стандарти и Албумът на първичните счетоводни документи.

И тъй като организацията на счетоводството е подчинена на общата организация на управлението в предприятието, то тя може да се преценява от 2 гледни точки – като организация на човешкия труд и като организация на информационната система.

Първата гледна точка е свързана с изграждането на функционално-структурния модел на счетоводството в предприятието. Този модел има 2 съставни части:

 функциите на счетоводството като вид управленческа дейност – общо-икономически, юридически и социални функции.

 структурата на самото счетоводство като организационно-управленческо формулиране.

След очертаването на организационно-структурния модел на счетоводството е необходимо да се решат и въпросите за самия счетоводен труд и за квалификационните изисквания към счетоводителите. Това има особено значение за определяне числеността на счетоводния персонал и неговото равномерно натоварване през отчетния период.

Втората гледна точка, е да се прецени организацията на счетоводството, но вече не е като човешка дейност, а като система за информация, т.е. като информационна система. Тук разработките се свързват с основните компоненти:

 Информационни източници – това са местата, където се създава отчетната информация или по-точно пунктовете, в които се изготвят или получават носителите на счетоводната информация.

 Информационни потоци – представляват съвкупност от създадени счетоводни информационни единици и тяхното движение в рамките на предприятието и извън него.тяхната организация зависи изключително от документооборота в предприятието.

 На база на информационните потоци се изграждат и каналите за връзка. По същество, това са информационни потоци с постоянен характер, вътрешните потребители на счетоводната информация.

Съществен момент в организацията е програмното осигуряване на счетоводната технология.

В основата на организацията на счетоводството във всяко предприятие стои избраната от него счетоводна политика. Тя представлява възприетия от предприятието счетоводен модел за отчитане на неговата дейност през отчетния период и съдържа 3 задължителни стадия – хронологическо обхващане на счетоводната информация и проверка на данните от текущото счетоводно отчитане.

Въз основа на действащата норматива база и съществуващите законови принципи за осъществяване на счетоводството, се изготвя счетоводната политика на всяко предприятие. Нейното реализиране предлага:

 законосъобразност при организацията на счетоводството.

 пълно и достоверно отразяване на всяка стопанска операция.

 обективно и точно модифициране на информацията

 документиране на стопанските операции в момента на тяхното извършване.

 хронологично регистриране и систематизиране на счетоводните документи за извършените стопански операции въз основа на съдържащите се  в тях реквизити.

 текущо и периодично оценяване на активите, пасивите и капитала.

 приключване на счетоводните сметки, книги, регистри в края на отчетния период.

 установяване на финансовия резултат от дейността на предприятието и размера на дължимите данъци.

 осигуряване на информация за съставяне на годишния счетоводен отчет.

Счетоводната форма е понятие, свързано с технологията на отчетния период в отделното предприятие. Самата технология характеризира начините, методите и средствата за осъществяване на счетоводната дейност.      Следващата форма следва да се схваща като съвкупност от счетоводни регистри и технология на записванията па тях.

Всяка счетоводна форма се различава от останалите по няколко неща. Различен е най-вече броят и вида на използваните регистри. Обикновено счетоводни формират един основен и няколко допълнителни счетоводни регистри. В повечето случаи основният регистър определя и наименованието на счетоводната форма.

В зависимост от комбинацията м/у задължителните и допълнителните регистри, технологията на записванията по тях и времето на завеждане, в практиката са се използвали и се използват различни разновидности на няколко основни счетоводни форми.

 Книжни счетоводни форми – свързани са с използването на подвързани счетоводни регистри. Те са характерни за началния етап от развитието на счетоводството.

 Картотечните счетоводни форми – изграждат се предимно на база на картотеките и регистраторите. Те са свързани със значително нарастване на счетоводната работа и необходимостта от по-ясно разделение и специализация на счетоводния труд.

 Комбинирани счетоводни форми –обединяват хронологично и систематично счетоводно отчитане.

 Автоматизирани счетоводни форми – характеризират се с използване та съвременна електронно-изчислителна техника за обхващането, преобразуването, актуализирането и съхраняването на счетоводна информация. Понастоящем тя се реализира с помощта на готови програмни продукти.

Според начина на разграфяване, счетоводните регистри биват: едностранни, двустранни и многоколонни.

Независимо от голямото разнообразие на използваните в счетоводната практика регистри, тяхното значение в цялостната счетоводна дейност е голямо. То следва да се оценява в няколко направления:

 Чрез счетоводните регистри многобройните и разнообразни данни, регистрирани с помощта на документирането, се систематизират и отразяват в определени, сравнително малко на брой, отчетни показатели. благодарение на това ръководството на предприятието може много лесно и бързо да получи необходимата му информация за имущественото и финансовото състояние, а така също и за финансовият резултат от осъществената дейност.

 С помощта на счетоводните регистри се осъществява необходимата връзка м/у документирането и счетоводния баланс.

 Счетоводните регистри са източник на разнообразна и богата в съдържателно отношение счетоводната информация, която може да бъде съхранена, използвана и актуализирана продължително време. Потребители на тази информация са както ръководството на предприятието, така и неговите клиенти, партньори, кредитори, държавата, чрез своите институции (данъчна, социална и др.)

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG