Home Икономика Счетовод.отчитане на кратко-срочните финансови активи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетовод.отчитане на кратко-срочните финансови активи ПДФ Печат Е-мейл

Счетовод.отчитане на кратко-срочните финансови активи

Предприятията могат да получат финансови приходи от свободните си парични ср-ва и като ги инвестират в покупката на ЦК – акции, облигации, ДЦК, както и в благородни метали и скъпоценни камъни. Счетоводно се третират като краткосрочни инвестиции и вид краткосрочни активи. Особености7

-придобиват се еднократно ч/з покупка

-бързоликвидни са

-придобиването на: акции, облига-ции, благородни метали и скъпо-ценни камъни ставе ч/з закупуването им от паричен пазар – фондова борса, а ДЦК се закупуват от пър-вичен пазар

-БНБ, или от вторичен –търговски банки

-преоценка на краткосрочни инвестиции трябва да се прави в края на всеки месец по борбоса цена, ако са регисрирани на борсата (623 и 723)

-отчита се финан.приход – разликата м/у курс купува и курс продава, а на ДЦК е получената лихва на падежа.

Отчитане на  кратк. Инвестии – по цена на придобиване „купува4

Използват се с/ки от гр.51- всички те са активни. Акции, облигации, ДЦК се водят по издатели, по видове, по цена на придобиване и по номинал-на ст/ст, а облигациите и по падеж на погасяването им.

Придобиване и счетов.отчитане на увеличения, намал. КФА -511,513

1/ Закупени акции и облигации на други предприятия

511/503 , 513/503 – курс купува

2/ Могат да се закупят и собствени акции и облигац. търгувани на фон-довата борса:

Причини 2 за акциите – с цел регулиране броя на собствените акции в обръщения, с цел да се въз-действа в/у борсовия курс.

Предоставяне на акционерите на пред-тието на допълнителни акции, когато има в наличност

За облигацииге – с цел получаване на пряк финан. приход ч/з продаж-бата им отново на фондовата борса преди падежа им или погасяване преди падежа на обл. заеми с цел оставяне на лихвата като косвен финан. приход.

Изкупени собствени акции:512/511

-512/503-по курс купува

-503/512-продадени на своите акц.

523            на по-нисък курс

-101/101 – по номинал

-503/512

723 –продадени обратно на

борсата на > курс

Изкупени собствени облигации

514/513

-514/503-курс купува

-503/514,723 или 503,623/514

по-висок курс или по-нисък

покриване на облиг. Заем

153,623/514 – по нисък крус номинал. ст/ст по-малка сч. цена

153/723,514 – по висок курс

Продажба на акции, облигации

Акции:

а/ когато курс продава е по-голям от курс купува

503/511,723

б/ когато курс купува е по-голям от курс продава

503,623/511

Облигации:

а/ когато курс продава е по-голяма от курс купува

503/513,723

б/ когато курс купува е по-голямо от курс купува

503,623/513

ДЦК с8ка 515 – те са книжен документ-сертификат, който има сериен №, номинал. Издават се от МФ, предават се в БНБ за продажба. Провеждат се акционни- пазар на ЦК.

Купувачите са търг. Банки. Те ги купуват, за да ги търгуват.

ТБ – образуват вторичен пазар – продават ги на предприятия и физически лица.

Видове ДЦК

1/ сконтови – лихвата се (сконтира) изважда от номиналната ст/ и получената сума е продажна цена на ДЦК за ТБ и цена на придобиване за пред-тието.

2/ лихвени – продажна цена на ТБ и цени на придобиване за пред-тието е номинала. На падежа се излаща номинала+лихвата – записана е в сертификата.

3/ сконтово-лихвени – съчетание от горните два вида ДЦК

Преоценката на краткосрочните ин-вестиции се прави вкрая на всеки месец по борсова цена, ако има такава. За ДЦК не се прави, защото вторичния пазар за тях са ТБ, а не форнодата борса. Преоценката се прави в две посоки

а/ надоценка

511,512,512,514,516/723

723/123

б/ подоценка

623/511,512,513,514,516

123/623

Веднага с възникването или в края на отчетния период текущите финан. приходи и текущите финан. разходи, които произтичат от операции с краткосрочни инвестиции се отнасят в с/ка за финан. резултат от дейността.


 

WWW.POCHIVKA.ORG