Home Икономика Счетоводно отчитане на готовата продукция от стопанска дейност

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на готовата продукция от стопанска дейност ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на готовата продукция от стопанска дейност

на бюджетните предприятия.

1.Характеристика

Продукцията в бюджетните предприятия е резултат от стопанската дейноств цехове, лаборатории, опитни инсталации, учебно-производствени звена и други. Тя може да има натурално-веществен характери невеществен характер /Услуги под формата на ремонтни работи, транспортни услуги, комунални дейностии други/.

2.Счетоводни сметки за отчитане на продукция в бюджетните предприятия

За отчитане на произведената продукция с веществен характер се използва сметка от подгрупа 303 Продукция. Сметката е активна, балансова и се дебитира при заприходяване на произведената продукция, а се кредитира при  нейната продажба.

Продукцията, която има невеществен характер се консумира в момента на производството й. Ето защо, тя не се отчита чрез сметка от подгрупа 303 Продукция.

3.Стопански операции за отчитане на продукцията

За отчитане на произведената продукция:

Дебит сметка 3030Продукция

Кредит сметка от подгрупа 601Разходи за материали

Кредит сметка от подгрупа 602Разходи за външни услуги

Кредит сметка от подгрупа 604Разходи за заплати

Кредит сметка от подгрупа 605Разходи за социални осигуровки на персонала

Кредит сметка от подгрупа 606Разходи за данъци и такси

Кредит сметка от подгрупа 609Други разходи

При установяване на излишък от продукция:

Дебит сметка 3030Продукция

Кредит сметка 7933Излишъци на материални запаси

При безвъзмездно получаванена продукцията в бюджетните предприятия:

Дебит сметка 3030Продукция

Кредит сметка 7933Излишъци на материални запаси

 

За произведената и потребена продукция от невеществен характер:

Дебит сметка 6113Отчетна стойност на продадената продукция

Кредит сметка от раздел 6Разходи по икономически елементи

При продажба на произведена продукция от стопанските дейности на бюджетните предприятия:

Дебит сметка 4110Вземания от клиенти от страната

Кредит сметка 7113Приходи от продажба на продукция

Кредит сметка 4511Разчети за ДДС

За отразяване намалението на готовата продукция:

Дебит сметка 6113Отчетна стойност на продадената продукция

Кредит сметка 3030Продукция

За реализиране на вземанията от купувача:

Дебит сметка 5013Текущи банкови сметки в лева

Кредит сметка 4110Вземания от клиенти от страната

За формиране на резултата от продажбата на готовата продукция:

Дебит сметка 7113Приходи от продажба на продукция

Кредит сметка 1409Приходи от стопанска дейност

и

Дебит сметка 1401Разходи за стопанска дейност

Кредит сметка 6113Отчетна стойност на продадената продукция

Така, по сметки от подгрупа 140 Нетен резултат от стопанска дейност се формира резултатът от конкретната стопанска дейност на бюджетното предприятие.

При бракуване на продукция:

Дебит сметка 6990Намаление в нетните активи от други събития, или

Дебит сметка от подгрупа 693Липси на активи

Кредит сметка 3030Продукция

При установяване на липса  на продукция за сметка на бюджетното предприятие:

Дебит сметка 6933Липси на материални запаси

Кредит сметка 3030Продукция

При обезценка на продукция:

Дебит сметка 7802Отрицателна преоценка на активи

Кредит сметка 3030Продукция

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG