Home Икономика Нормативно регламентиране на счетоводството в предприятието

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Нормативно регламентиране на счетоводството в предприятието ПДФ Печат Е-мейл

Нормативно регламентиране на счетоводството в предприятието

Счетоводството е нормативно регламентирана практическа дейност още с възникването му през X-XIв. Дълго време след това счетоводната дейност се регламентира по смисъла на обичайното право. Във Франция през 1673г. се поставя началото на писаното правно регламентиране на счетоводството с приетия Търговски кодекс. В него има норми, които са изисквания за водене на търговските книги. У нас счетоводството нормативно се регламентира след Освобождението от турско робство. Началото му се поставя с Търговския закон от 1897г.

Чрез Закона за счетоводството от 1948г. нормативно се урежда цялостното водене на счетоводството на предприятията. Той е първия в историята закон за счетоводството в България, като е приет в и правилник за прилагането му.

С отменянето на Закона за счетоводството през 1950г. у нас се поставя началото на нормативното регламентиране на счетоводството и статуса на счетоводителите с подзаконови нормативни актове – наредби, постановления. Законът за счетоводството от 1991г. определя отново законовото регламентиране в счетоводството и нас. С него се отговаря на смяната на икономическата система – от планово централизирана, тя става пазарно ориентирана. В закона за счетоводството се регламентира и механизма за водене на счетоводството в условията на пазарната икономика, в който са включени и приетите от Министерския съвет Международни и Национални стандарти., финансови отчети и национален сметкоплан.Законът за счетоводството през времето на неговото действие от 1991г. до 2001г. е изменям и допълван седем пъти. Законът за счетоводството, който отговаря на изискванията на пазарния модел на водене на счетоводство в предприятията е приет 01.01.2002г. Макар новият закон да съдържа правни казуси от предния, той се различава от него в няколко аспекта:

1.В новия закон за счетоводството не се съдържат структурните съставки на предишния закон. 2.В новия закон е оставена правната регламентация от предишния – предприятията с годишен оборот до съответен размер, прилагат едностранно или двустранно счетоводно записване. В действащия закон са регламентирани също принципи за водене на счетоводството в предприятията, които спрямо предишния са по-малко. 3.В новия закон за счетоводството е регламентирана счетоводната дейност на бюджетните предприятия. Те са задължени да прилагат сметкоплан и счетоводни стандарти, утвърдени от Министъра на финансите и в „Държавен вестник”. 4.В новия закон за счетоводството първичните счетоводни документи се формират в 2 групи: в първата са тези, адресирани до други предприятия или физически лица и задължителните им реквизити са повече, а във втората – тези, които засягат само дейността на предприятието и задължителните реквизити в тях са по-малко.

Промяна в действащия Закон за счетоводството утвърждава прилагането у нас на Международни стандарти. Сега в счетоводството наред със Закона за счетоводството за текущото отчитане на дейността на предприятията се използват национален сметкоплан и счетоводни стандарти, без които счетоводството на фирмите не може да се води.

7.Специфика на предмета на счетоводството

Предметът е кръг от проблеми, които дадена дисциплина изследва, изучава и систематизира знания. Счетоводството е съставка на общата икономическа наука. Предметът на счетоводството има значение за разграничаването на счетоводството от другите икономически науки: планиране, статистика, финанси; за разкриване на общото и различното между тях; за определяне на присъщите за счетоводството методи и процедури.

Въпроса за предмета на счетоводството е разгледан от много автори. Много от нещата се различават, много повече са общите. Всички включват стопанските средства, разпределени като активи и пасиви, стопански процеси и стопански операции.

Предмета е свързан се контролирането и движението на капиталите в тяхното материално-веществено и парично въплъщение, свързани с информационната и контролната система, оборудване и персонал. Капиталите в движение и в статика се приемат като единствена съставка на предмета на счетоводството. Когато капиталите са в състояние на статика, са активи според тяхното материално-веществено и парично въплъщение, а когато са в качеството на собствен привлечен капитал, са пасиви. Така и капиталите на предприемача като активи и пасиви са  същност на обекта и на счетоводството – стопански средства, съответно имуществото на предприемача. Активите и пасивите има функционално предназначение да обслужват производствения процес.

Като обобщение на всички автори за предмета на счетоводството може да се каже, че предмета е имуществото на предприятието в паричен вид, с неговото двойнствено проявление – от една страна – материализираната му форма на въплъщение като дълготрайни и краткотрайни активи и от друга страна – вида му на собствен и привлечен капитал – стопански процеси и операции, които са в резултат на изменението на имуществото при използването му в дейността на фирмата.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG